آقای دکتر Ali Akbari

Dr. Ali Akbari

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری Assistant Professor, Department of Architecture, Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Researcher ID: (93108)

93
33
16
3
10
5

ISI Papers

 •  Akbari A., Torshabi, K., & Jahani, T (2014), “An Analysis of the Factors Affecting the Form and Space of Urban Houses in Central and North Baluchistan”, in: ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Vol. 4. No. 4, April, pp. 250-263. (SJ IF: 3.094, Global IF: 0.315)
 •  Akbari A. Torshabi. K. & Jahani T. (2014) Relationship between Persian Mosques and Sassanid Architecture based on Theories of “Cultural Continuity” and “Temperament of Time”, in: INDIAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, Vol. 7. No. 1, June, pp. 1011-1017. (Universal IF: 1.4053)
 •  Talaei S, Akbari A, Hamzenejad M. Semiotic Interpretation of the Classical Elements in the Spatial Quality of Persian Sacred Architecture (Case Study: Shrine of Shah Nematollah Vali). IJAUP. 2021; 31 (2) :1-14 URL: http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-566-en.html
 •  Akbari, A., Asli Eramsadati, S. Z., & Abdollahi, R. (2021). Metaphorical Semiotics of the Elements of Creating Atmosphere of Persian Traditional Spaces in Ali Hatami’s Cinema (Case Study: Love-Stricken Film). International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS), 6(1), 17-32.
 •  "Analysis of the originality of subjectivity in semiotics of place as a basis for intervention in religious places (Case study: Shrine of Hazrat Abdul Azim)", CMV Verlag, (2022), Vol 10, No 3: 0-0

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب آرمان‌شهر، رویای جهان بهتر؛ سیر نظریه‌های آرمان‌شهرگرایی از قرن پانزدهم میلادی تا امروز (کتابکده کسری/مشهد) - 1403 - Persian
 • کتاب تاریخ همین اکنون، ابداع مدرنیسم معماری (انتشارات دانشگاه پارس) - 1400 - Persian
 • کتاب سیر اندیشه و نظریه‌های فضا (انتشارات دانشگاه پارس) - 1400 - Persian
 • کتاب سرشت نظم، ج ۲، بخش ۲: فرآیندهای زنده (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1399 - Persian
 • کتاب ساختار زنده باغ‌های تهران : تحلیل مؤلفه‌های ساختار زنده در معماری تهران عصر قاجار (انتشارات جهاد دانشگاهی/ قزوین) - 1398 - Persian
 • کتاب یادداشت‌هایی فلسفی بر مبانی نظری معماری (انتشارات جهاد دانشگاهی/ قزوین) - 1397 - Persian
 • کتاب معماری روایی،داستان یک طراح (انتشارات جهاد دانشگاهی/ قزوین) - 1397 - Persian
 • کتاب زندگی میان ساختمان‌ها، کاربرد فضای جمعی (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1396 - Persian
 • کتاب معماری و یوتوپیا: طراحی و توسعة سرمایه‌داری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1396 - Persian
 • کتاب خیال مجسم، تخیل و خیال‌پردازی در معماری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب اتمسفر (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1394 - Persian
 • کتاب پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1394 - Persian
 • کتاب دست متفکر، حکمت وجود متجسد در معماری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1392 - Persian
 • کتاب کافه لینتز (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1392 - Persian
 • کتاب سرشت نظم، جلد دوم: فرآیند آفرینش حیات (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1391 - Persian
 • کتاب سرشت نظم، گزیده جلد اول: پدیدۀ حیات (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1390 - Persian

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر آتلیه معماری مهندسین مشاور دارستان (1388-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر دپارتمان معماری و شهرسازی موسسه انسان شناسی و فرهنگ (وابسته به دانشگاه تهران) (1394-1398)

جوایز و افتخارات

 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر 'گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال 1401 (1401)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال 1400 (1400)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹9 (1399)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۸ (1398)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۷ (1397)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۶ (1396)
 • دریافت لوح ویژه برای ترجمه کتاب «پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» از چهارمین دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی منوچهر مزینی. (1396)
 • دریافت لوح تقدیر برای ترجمه کتاب «خیال مجسم، تخیل و خیال‌پردازی در معماری»، از چهارمین دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی منوچهر مزینی (1396)
 • دریافت لوح تقدیر از بنیاد معماری انقلاب اسلامی برای برگزاری کارگاه پژوهش «تدوین و تألیف کتاب ضوابط طراحی هتل مبتنی بر آموزه‌های اسلام» (1395)
 • دریافت لوح تقدیر و نشان یادبود برای انتخاب کتاب دست متفکر به عنوان «کتاب سال طراحی» از سوی نشریه چهارباغ و معاونت فرهنگی شهرداری منطقه ۳ تهران (1394)

Other

 • علاقه‌مند به مطالعه فلسفه غرب، تاریخ، ادبیات پارسی، مباحث نظری هنر، حکمت و پژوهش در مباحث نظری و فلسفی معماری