آقای مهندس Mohammad Saeed Nakhostin

Engineer Mohammad Saeed Nakhostin

دانشجوی کارشناسی ارشد

Researcher ID: (93586)

3
1
2

Education

جوایز و افتخارات

  • مربی نمونه کشوری در سازمان فنی و حرفه ای (1386)