خانم دکتر Zeinam Hazbavi

Dr. Zeinam Hazbavi

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (94626)

63
51
3
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers