آقای daod ghaderzadeh

daod ghaderzadeh

Researcher ID: (96357)

1
7
3
3
11
3
7
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

 • کتاب عشق پنهان(مجموعه داستان) (زانکو) - 1397 - Persian
 • کتاب استراتژی زنجیره تامین(توزیع فیزیکی) (مولف) - 1396 - Persian
 • کتاب سخن(مجموعه اشعار) (مولف) - 1392 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • حسابدار شرکتهای پخش (1392-تاکنون)
 • بازاریاب شرکت های پخش موادغذایی (1391-1395)
 • بازاریاب بیمه ملت (1392-تاکنون)
 • مدیرعامل شرکت جهان روز (1395-1395)
 • سابقه تدریس در تدریس زبان عربی (1390-تاکنون)
 • سابقه تدریس در تدریس آواشناسی وسبک شناسی(تجوید وقرائت) (1390-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در اپراتور بهره بردار در تصفیه خانه شهرک صنعتی بوکان (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در صاحب امتیاز فصلنامه جهان نوین (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرمسئول وسردبیر فصلنامه جهان نوین (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش های نوین درمدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت تحریریه نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان (1399-1401)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر موسسه علم نما (1395)
 • رتبه دوم قرائت (1383)
 • رتبه استانی در پرسش مهر3 (1382)

Workshops

 • خلق کسب وکار ومدیریت پول - مرکز آموزش بازرگانی بوکان (1398)
 • مهارتهای هفتگانهICDL - سازمان فنی وحرفه ای (1397)
 • مبانی راه اندازی کسب وکار - دانا (1397)
 • 3DMaxمقدماتی - آموزش دانا (1397)
 • بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای - سازمان فنی وحرفه ای (1397)
 • ترجمه ومفاهیم قران کریم - معاونت قران وعترت (1392)
 • دوره آموزش عمومی قران کریم - معاونت قران وعترت (1392)