آقای دکتر Ali Sharghi

Dr. Ali Sharghi

عضو هیئت علمی گروه معماری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (96431)

96
42
2
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی معماری منظر UPM مالزی1387-1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری University of Tehran1367-1376