آقای دکتر Hatef Pourrashidi

Dr. Hatef Pourrashidi

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

Researcher ID: (97771)

7
2
1
2
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب کاربرد وسایل سمعی و بصری (دنیای ایثار/ تهران) - 1390 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی ارتباطات Islamic Azad University of Tabriz1396-1400
  • کارشناسی ارشد ارتباطات آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1386-1389