خانم zemifra ansari

zemifra ansari

مربی هیئت علمی فنی

Researcher ID: (98196)

108
2
6

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدرس بانک (1384-1396)
  • تدریس دانشگاهی در مربی هیئت علمی (1393-تاکنون)
  • تدریس دانشگاهی در مدرس (1376-1393)
  • تدریس دانشگاهی در مدرس (1376-1379)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت حسابداران دقیق پاسارگاد (1389-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست مرکز کامپیوتر دانشگاه (1370-1373)