خانم Fatemeh Asnad

Fatemeh Asnad

دکتری تخصصی حسابداری

Researcher ID: (98313)

7
11
3
3
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • پایان نامه (رساله دکتری) تبیین الگویی برای گزارشگری داوطلبانه آب شرکتی، عوامل موثر و پیامدهای آن (دانشگاه مازندران) - 1402 - Persian
  • کتاب روش شناسی پژوهش کمی و کیفی در حسابداری: رویکردی جامع (دانشگاه مازندران) - 1401 - Persian
  • پایان نامه نقش حسابرسی داخلی در کاهش تحریفات عمدی (تقلبات) در نظام بانکی ایران (فاطمه اسناد) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education