جستجو پژوهشگران و متخصصان علمی و پژوهشی ایران

لیست نتایج جستجوی پژوهشگر

undefined undefined
undefined undefinedدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
undefined undefinedاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
undefined undefinedدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
undefined undefinedاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
undefined undefinedمسئول امور مالی مرکز علمی کاربردی اندیشه نو ایرانشهر
undefined undefinedدانشجوی ارشد
undefined undefinedکارشناسی
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی ارشد
undefined undefined
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه بین المللی چابهار
undefined undefinedاستاد دانشگاه
undefined undefined
undefined undefinedمربی آموزش بهداشت گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی بیمارستان ایران، بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
undefined undefinedسرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی
undefined undefinedاستاد دانشگاه ازاد واحد ایرانشهر
undefined undefined
undefined undefinedدانشجو کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان پردیس شهید مطهری زاهدان