چهارمین همایش ملی آموزش

2022-10-9
چهارمین همایش ملی آموزش

چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ روز دوشنبه، 15 اسفند، 1401 توسط دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در شهر خرم آباد برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات 5 اسفند ماه با توجه به محورهای چهارمین دوره همایش اقدام نمایند

 

محورهای همایش:

بایسته های مهارت های آموزشی معلمی تاریخ در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های مبانی علم تاریخ در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های دانش تخصصی تاریخ ایران در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های دانش تخصصی تاریخ جهان در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های دانش تخصصی تاریخ اسلام در برنامه آموزشی تاریخ
 و...

 

(اطلاعات کامل همایش)