مقالات مجله به سوی علوم ریاضی، دوره 2، شماره 1 منتشر شد

2022-10-12
مقالات مجله به سوی علوم ریاضی، دوره 2، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله به سوی علوم ریاضی، دوره 2، شماره 1 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 7 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله به سوی علوم ریاضی (Towards Mathematical Sciences) توسط دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فصلی از سال 1400 منتشر می شود.