دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"

2023-8-16
دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"

دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر" روز پنجشنبه، 30 آذر، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در محل دانشگاه برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 30 شهریور ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

محیط زیست در معماری زیست مبنا و آرمانشهر
اقلیم در معماری زیست مبنا و آرمانشهر
جایگاه کودک در معماری زیست مبنا و آرمانشهر
توسعه گردشگری در معماری زیست مبنا و آرمانشهر
و...

(اطلاعات کامل همایش)