دوازدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک

2024-1-15
دوازدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک
دوازدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک روز چهارشنبه، 9 اسفند، 1402 توسط دانشگاه علم و فناوری مازندران در شهر بهشهر برگزار می شود.

Artificial intelligence and machine learning in biology
Computational drug design and discovery
Modeling in Computational Biology
biology Sequences analysis
Structural bioinformatics
Big data in biology
Systems biology

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)