فراخوان مقاله ششمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم

2024-5-11
فراخوان مقاله ششمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم
ششمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم روز شنبه، 30 تیر، 1403 توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب, موسسه علمی آموزشی پژوهشی آنامیس نگار در شهر میناب برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 30 خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:

محورهای همایش

بخش 1 : مقالات مرتبط با روانشناسی و مشاوره

مقالات مرتبط با گروه روانشناسی و مشاوره

بخش 2 : مقالات مرتبط با آموزش و پرورش

رتبه بندی، فرصت ها و چالش های پیش رو
ارزشیبابی فعالیت های عمومی و تخصصی فرهنگیان

تحقیقات نوآورانه درآموزش و پرورش و علوم بین رشته ای

برنامه ریزی درسی، پیشرفت تحصیلی و توسعه عدالت آموزشی

چالش ها و فرصت های تعلیم و تربیت و فضای مجازی در عصر حاضر

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با رویکرد مدیریت نوین جهانی

تحقیقات آموزشی جدید بر اساس شاخص های سند تحول بنیادین

بررسی شیوه های کارآمد در ارزشیابی و ساماندهی نیروی انسانی

پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی ، علوم اجتماعی، علوم رفتاری

تحقیقات نوآورانه درآموزش و پرورش و علوم بین رشته ای

برنامه ریزی درسی، پیشرفت تحصیلی و توسعه عدالت آموزشی

چالش ها و فرصت های تعلیم و تربیت و فضای مجازی در عصر حاضر

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با رویکرد مدیریت نوین جهانی

تحقیقات آموزشی جدید بر اساس شاخص های سند تحول بنیادین

بررسی شیوه های کارآمد در ارزشیابی و ساماندهی نیروی انسانی

پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی ، علوم اجتماعی، علوم رفتاری

بخش 3 : اقدام پژوهی

رفع،کاهش مشکلات و بهبود فرایندهای آموزشی تربیتی و پرورشی معلمان و دانش آموزان

بخش 4 : درس پژوهی/ روایت پژوهیپروژه های درس پژوهی گروهی و انفرادی
مقالات کنش پژوهی وتجربیات دانشجو معلمان درطراحی و اجرای واحدهای یادگیری


بخش 5 : تحلیل محتوا

مقالات بررسی و تحلیلکتب مقاطع تحصیلی با روش های توصیفی و تکنیک های علمی

بخش 6 : مقالات آزاد

مقالات کلیه گرایش های علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه ، علوم تربیتی، معارف، هنر

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)