فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی اصلاح ساختار حکمرانی ونظام سیاست گذاری اقتصادی

2024-5-11
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی اصلاح ساختار حکمرانی ونظام سیاست گذاری اقتصادی
اولین کنفرانس ملی اصلاح ساختار حکمرانی ونظام سیاست گذاری اقتصادی روز چهارشنبه، 10 مرداد، 1403 توسط اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در شهر تهران برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 20 تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

اقتصاد سیاسی قانون گذاری اقتصادی
اقتصاد سیاسی نظام پولی و ارزی (تعارض منافع موجود در نظام پولی کشور)
اقتصاد سیاسی نظام مالی (تعارض منافع موجود در نظام مالی کشور)
اقتصاد سیاسی برنامه های توسعه و آمایش سرزمین
اقتصاد سیاسی اصلاح ساختار بانکداری مرکزی
آسیب شناسی ساختار حکمرانی تصمیم گیری اقتصادی در کشور
راهبردهای بهبود عملکرد ساختار حکمرانی تصمیم گیری اقتصادی
الگوی تقویت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاست های اقتصادی
رویکرد سند تحول دولت نسبت به ساختار حکمرانی تصمیم گیری اقتصادی
سند تحول ساختار حکمرانی ، شفافیت و تصمیم گیری اقتصادی
الزامات راهبردی در جهش تولید با نقش تعاون و مشارکت مردم
اولویت ها و پیشران های توسعه اقتصادی در کشور
الزامات پدافند اقتصادی و امنیت اقتصادی
مطالعات حکمرانی سیاستگذاری اقتصادی
سیاستگذاری و حکمرانی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
سیاستگذاری و حکمرانی در صندوق های بازنشستگی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)