Fars

New papers
برندینگ شهر و نگاه توریستیچارچوبی برای نابرابری فضایی در تاسیسات عمومی شهریمدلی ریاضی برای مساله ی هم زمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه و تخصیص نیروی انسانیتوسعه یک رویکرد نوین برای تحلیل شبکه همکاری های علمی و ارائه پیشنهاد هم نویسندگی با استفاده از مدل ریاضی بیشینه سازی پودمانگی (به همراه مطالعه موردی)تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه سلمان فارسی کازرون )Multi-Objective Quantum Soliton Particle Swarm Optimization Algorithmارزیابی و رتبه بندی پروژه های خدماتی-عمرانی بر اساس معیارهای مدیریت هزینه و زمان استاندارد PMBOKشناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی فارس)تاثیر مهندسی تولید بر مدیریت پروژهشناسایی ، ساختار دهی ، رتبه بندی و پیاده سازی عوامل انگیزشی موثر بر افزایش بهره وری کارکنان به روش OPA و ISMارزیابی معیارهای پذیرش فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش فازی بهترین-بدترینطراحی بهینه زنجیره تامین بایودیزل مبتنی بر چربی حیوانات با استفاده از یک مدل ریاضییک مدل ریاضی برای بهینه سازی زنجیره تامین سوخت زیستی با استفاده از نیشکرارزیابی و رتبه بندی پروژه های خدماتی-عمرانی بر اساس معیارهای مدیریت هزینه و زمان استاندارد PMBOKارائه الگوی جامع طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیر عاملتاثیر آلاینده های هوا بر سازه ها
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings