Kermanshah

75کنفرانس15ژورنال
25,654سند علمی
24مرکز علمی
173نشست500پژوهشگر
New papers
نقش آموزش و پرورش در آگاه سازی دانش آموزان جهت استفاده مناسب از فضای مجازینقش معلمان در استفاده از فناوری های نوین آموزشی جهت کیفیت بخشی به فرایند یاددهی _یادگیری دانش آموزاناقدام پژوهی : چگونگی رفع مشکل بی انضباطی و عدم قانون پذیری »لیلا«دانش آموز پایه هفتم دبیرستان زینب کبری بخش ماهیدشتچگونه توانستیم چالش ها پسا کرونا و افت تحصیلی هنرجویان کاردانش را بهبود بخشیم ؟اشعار احمد وائلی و راهکارهای ترویج فرهنگ اسلامی برای مبارزه با فساد در جامعهبهتر زیستن در جامعه با استفاده از مفاهیم اسلامی در شعر سمیح القاسمفرهنگ صحیح وطن دوستی با استفاده از رمز در اشعار عبدالعزیز مقالحتمجید از مبارزان در اشعار عبدالرحیم محمود و احمد دحبور برای مقابله با فساد در کشورراهکارهای بهتر زیستن در کشور از منظر عباس محمود العقادتعلیم و تربیت اسلامی در نوشته های علی احمد باکثیرآموزش مفاهیم ریاضی (دوران و حجم) با کمک دست سازه ها و مقایسه آن با روش های نوین بر دانش آموزان پا یه ششم ابتداییتبیین انگیزش تحصیلی با تاکید بر ارائه راهکارهای در جهت تقویت آن در دانش آموزانبررسی تاثیر واقعیت افزوده آموزشی بر کیفیت تجارب یادگیری دانش آموزان دوره ابتداییتاثیر بازی های آموزشی الکترونیکی بر تجارب یادگیری دانش آموزان دوره ابتداییبررسی یادگیری اثربخش درنظام آموزشی مدرن با توجه به دیدگاه های یادگیری سنتیکندوکاوی در کلاس ها ی چندپایه (و مدیریت کلاس و روش های تدریس مطلوب در این کلاس ها و..)
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings