Mazandaran

393کنفرانس53ژورنال
65,193سند علمی
82مرکز علمی
24نشست1,249پژوهشگر
New papers
بررسی ضرورت وجود شهر هوشمند و هوشمندسازی شهرهابررسی ضرورت استفاده از مدیریت منابع انسانی دیجیتال در سازمانهاThe Effect of Streptococcus mutans on Childhood Tooth DecayThe impact of bacterial pathogens in the immune systemتبیین تجربه زندگی با بیماری دنت (Dent disease)یک اختلال ژنتیکی نادر: ارائه گزارش موردبررسی میزان و علل شیوع عفونت های قارچی در افراد کووید۱۹بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری شمع های پلکانی و مخروطی به صورت درجا با استفاده از مدلسازی المان محدود دو بعدیقواعد تفسیری در آثار دکتر کاتوزیاناولویت توسعه فرهنگی در مسیر پیشرفت کشورهای عقب مانده از روند توسعهطراحی مجموعه تفریحی- گردشگری در ساحل بابلسر با رویکرد معماری اکولوژیکتاثیر روانشناسی محیط در طراحی فضای اموزشی معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختیبررسی کهن الگوی جامع باغ ایرانی و باغ اروپایی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایداربررسی اثر استفاده موضعی از ترانگزامیک اسید در کنترل خونریزی در بیماران کاندیدای جراحی هرنی اینگوئینال: یک کار آزمایی بالینیبررسی میزان شیوع آسیب های شریانی به دنبال شکستگی سوپراکوندیلار استخوان هومروس و جا اندازی آن در اطفال استان مازدران: یک مطالعه ی گذشته نگربررسی تاثیر سبک مدیریت بر عملکرد شهرداریدورکاری و عملکرد سازمانی
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings