Markazi

64کنفرانس21ژورنال
26,251سند علمی
38مرکز علمی
1نشست282پژوهشگر
New papers
مطالعه شیوه های بازنمایی مفهوم«خدا» در ساحت شعر و اندیشه «حافظ»بررسی نمودها و کارکردهای موسیقی آفرینش در اندیشه عارفانعوامل روان شناختی زمینه ساز تلقین در تفسیر نمونه و فی ظلال القرآنارائه مدلی برای پرورش شخصیت پژوهشی دانش آموزان ابتدایی کشور مورد: استان بوشهررابطه بین بهره گیری از مهارت های خودتنظیمی و خودشکوفایی تحصیلی با پدیدار سازی برنامه درسی استارتاپ ساز ادراک شده در مدرسه کارآفریناثر بخشی آموزش با رویکرد استقرایی وقیاسی بر یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی پایه هفتم متوسطه اول شهر ازناارائه یک نسخه بهبود یافته از الگوریتم K-means بر مبنای الگوکاویطرح پیش توزیع کلید بر اساس باقیمانده در شبکه های مهشاخصه های مدیریت اثر بخش و خلاق اسلامی ازمنظر قرآنطراحی و اعتبار سنجی مدل چابکی منابع انسانی در شرکتهای متوسط و بزرگ شهرک صنعتی آران و بیدگلنوآوری حقوقی (چالشهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالیدر باب مواجهه منافع متعارض شخصی و عمومی)تدوین مدل رضایت زناشویی بر اساس کارکردهای اجرایی با نقش میانجی همدلی در زوجین شاغلرهیافتی بر آسیب های فهم حدیث؛ مطالعه موردی زمینه ها و پیامدهای بی توجهی به مصب حدیثبررسی دلالت های مفهومی بلاغی زبان دست در نهج البلاغهبررسی تطبیقی دلالت های مفهومی آیه اسراء در تفاسیر فریقین (با محوریت تفسیر مجمع البیان و مخطوطه شیخ یونینی)دراسه آلیات التوثیق فی کتاب حاشیه المطول ل "حسن بن محمد الفناری" (قسم البیان نموذجا)
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings