Ardebil

140کنفرانس29ژورنال
28,966سند علمی
25مرکز علمی
81نشست597پژوهشگر
New papers
بررسی وابستگی عاطفی در دانش آموزان ابتداییارتباط وضعیت اقتصادی و درگیری تحصیلی در دانش آموزاننقش ورزش در سلامتی دانش آموزانتحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی از منظر توجه به مولفه های تربیت اخلاقیاثربخشی روان درمانی مثبت گرا برکیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و احساس پیری افراد مبتلا به اختلال پانیکمقایسه اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری و موسیقی درمانی بر پرخاشگری و توجه و تمرکز کودکان کم توان ذهنیاثر بخشی آموزش فرزند پروری دموکراتیک بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان دارای والدین کنترل گرآموزش و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامیتاثبر بازی بر ابحاد مهارت های اجتماعی در سه خرده مقباس همکاری، حرات مندی و خود کنترلی در کودکان مقطع آمادگی شهرستان نهاونداثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتداییبررسی رابطه دلبستگی به خدا و سبک های زندگی اسلامی با بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان گنبد کاووسبررسی نقش شبکه های اجتماعی در جهت بهبود آموزش و یادگیری دانش آموزاناثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر عملکرد شناختی و حالات عاطفی دانشجویانبررسی ارتباط بین نگرش به استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با فرهنگ یادگیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان نمیننقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین احساس تنهایی و اضطراب کووید ۱۹ در نوجوانان در زمان اپیدمی کوویدمقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و درمان متمرکز بر هیجان بر تحمل ابهام و حساسیت به تهدید در زنان متاهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings