Ardebil

131کنفرانس23ژورنال
25,290سند علمی
25مرکز علمی
46نشست542پژوهشگر
New papers
بررسی بهزیستی اجتماعی بازنشستگان پرستاری شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹بررسی ارتباط صلاحیت بالینی با رضایت شغلی در پرستاران: در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیلمقایسه بیان ژن گیرنده های دوپامینرژیک به عنوان نشانگر مولکولی در بیماران افسرده عمده و افراد سالماثربخشی درمان نوروفیدبک و تحریک مستقیم فرا جمجمه ای بر چیرگی شناختی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالیبررسی رابطه ابعاد اجتماعی- فرهنگی و خانوادگی با ادراک از هویت جنسی قبل و بعد از عمل جراحی در افراد دارای اختلال هویت جنسی مورد مطالعه در استان اردبیلتحلیل ارتعاشات نانوصفحه های دایره ای تحت تحریک الکترواستاتیک غیرخطی با لحاظ اثرات سطح و اندازهمطالعه ی مقایسه ای سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود با دانشجویان سال آخربررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس مدل ویک و لئونبررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روشهای ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلرابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسرارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلاستراتژی های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت هایی برای تدریس و یادگیریبررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلارزیابی مقایسه ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings