Yazd

150کنفرانس46ژورنال
39,711سند علمی
28مرکز علمی
19نشست582پژوهشگر
New papers
Using Proteochemometrics models to predict interaction between isoforms of caspase and their inhibitorsشبیهسازی توزیع مکانی عمق برف با استفاده از هوش مصنوعی و رگرسیون خطی مبتنی بر کاهش ویژگی ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چلگرد)بررسی تاثیر رهبری اصیل بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: خیریه های شهر اصفهان)بررسی چالش ها و مشکلات موجود در مدارس هنرستان فنی و حرفه ایروشها و رویکردهای برنامه درسی : با تاکید بر آثار و پیامدهای نهضت بازگشت به پایه ها در آمریکاتاریخچه مدارس میرزا حسن رشدیه و شوکتیه و برنامه های درسی این مدارسنقش روش های فعال تدریس در عملکرد و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندر جست و جوی یک رابطه منطقی میان روشهای تدریس و سبک ها ی یادگیریراهکارهای مشارکت معلمان و سایردست اندرکاران مدرسه در امرتربیت و آموزش دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورشتحلیل بکارگیری از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشیاثربخشی داربست سازی انگیزشی مبتنی بر نقشه مداخله بر توانایی حل مسئله و سرعت پردازش در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی شهر تربت حیدریهپیش بینی امید بر پایه دنیاگرایی و دلبستگی به خدا در والدین دانش آموزان ابتدایی شهر اشکذربررسی تحلیلی راهکارهای اجرایی شدن سبک زندگی اسلامی در خانوادهتاثیر تکنولو ژی آموزشی در آموزش و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی ناحیه ۲ شهر یزدتاثیر پروتکل آموزشی سازگاری اجتماعی بر نشاط اجتماعی، خودنظم جویی تحصیلی و تفکر منطقی نوجوانان دختر دارای وسواس فکری عملیبررسی رابطه بین توانمن د سازی رهبری و جای گیری در شغل سازمانی و اثرات تعدی ل کننده وابستگی متقابل کار و سیاست بر روی این ارتباط
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings