مقالات بانک پارسیان در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک پارسیان درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک پارسیان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 220 مقاله در زمینه بانک پارسیان استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک پارسیان

لیست مقالات بانک پارسیان در صنعت بانکداری

1. تدوین و برازش مطلوب مدل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی بانک پارسیان
2. تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه (مورد مطالعه: بانک پارسیان منطقه شرق شهر تهران)
3. بررسی میزان استفاده از فنون بازاریابی رابطه مند در بهره وری و اعتمادسازی مشتریان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری (مطالعه موردی : کارکنان بیمه امین بانک پارسیان )
4. شناسایی آسیب ها و استراتژی های مورد نیاز الگوی مدیریت چرخه عمر برای توسعه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
5. بررسی ارتباط بین جوسازمانی و عملکرد کارکنان بانک با تاکید بر نظام گزینش نیروی انسانی در شعب بانک پارسیان
6. رابطه استرس شغلی با رضایت زوجین از زندگی زناشویی در کارکنان صف و ستاد بانک پارسیان شهرستان تهران
7. رتبه بندی ابعاد موثر مدیریت دانش بر پذیرش بانکداری دیجیتال در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
8. شناسایی مولفه های برنامه های توانمندساز در صنعت بانکداری (مورد مطالعه : بانک پارسیان اصفهان)
9. ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان
10. ارزیابی ساختار مالی و هزینه تامین منابع مالی بانک پارسیان
11. طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه‎های اجتماعی به‎منظور تاثیر بر تمایل مشتریان
12. بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه بانک پارسیان شهر تهران)
13. بررسی تاثیر مدیریت هویت برند بر وفاداری و قصد خرید مشتری با نقش میانجی گری بازاریابی رابطه ای در شعب منتخب بانک پارسیان شهر تهران
14. بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین آگاهی برند و وفاداری در سازمان های خدماتی ( مورد مطالعه : مشتریان شعب شرق بانک پارسیان)
15. موفقیت سازمانی شعب بانک پارسیان استان سمنان با توجه به نقش هوش تجاری (کسب کار) و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری
16. بررسی عوامل موثر بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه(مطالعه موردی: شعبه های شرق و مرکز استان مازندران بانک پارسیان)
17. بررسی نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه بانک پارسیان شهر تهران)
18. اندازه گیری پایداری زنجیره تامین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحله ای/چندبخشی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
19. ارزیابی تاثیر تکنولوژی کسب و کار الکترونیک بر رقابت عملیاتی و سود آوری شرکت (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
20. مکان یابی شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران (مطالعه موردی، بانک پارسیان)
21. در عصر تحولگرایی؛ تحلیلی از رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری مورد مطالعه بانک پارسیان شهر اصفهان
22. بررسی نقش میانجی عملکرد تیم بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و کیفیت خدمات در بانک پارسیان
23. طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان (روسا، معاونین و کاربران ارشد) مبتنی بر شایستگی (CBT)
24. بررسی میزان تاثیر بازاریابی بانکی بر عملکرد بانک ها (مطالعه موردی بانک پارسیان استان مازندران)
25. ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و رابطه آن با فناوری اطلاعات در شعب بانک پارسیان
26. تاثیر مدیریت انتگرالی بر اخلاق حرفه ای(مورد مطالعه بانک پارسیان سطح شهر تهران)
27. بررسی شاخص های افزایش اعتماد به تجارت الکترونیک: مطالعه موردی بانک پارسیان
28. بررسی کیفیت خدمات بانک پارسیان در استان همدان از دیدگاه مشتریان
29. تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات مبتنی بر مدل دلون و مک لین بر عملکرد فردی کاربران همراه بانک پارسیان با تبیین نقش تعدیل کننده ابعاد فرهنگی هال
30. بررسی رابطه بین آموزه های دینی و بانکداری الکترونیک با افزایش منابع بانکی اسلامی بدون ربا در شعب بانک پارسیان کرمان
31. بررسی تاثیر محرک های توصیه الکترونیک بر پذیرش بانکداری همراه و اعتماد اولیه (مورد مطالعه : مشتریان بانک پارسیان)
32. بررسی نقش میانجی عملکرد تیم بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و کیفیت خدمات در بانک پارسیان
33. بررسی نقش پایداری نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمان(مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک پارسیان در شهر رشت)
34. تاثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)
35. بررسی ویژگی های وب سایت و رضایت کاربران با اعتماد الکترونیکی (مطالعه موردی مشتریان بانک پارسیان)
36. سنجش تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان
37. بررسی ترجیحات مشتریان نسبت به پاداش های قابل ارائه در باشگاه های مشتریان بانکی با استفاده از تحلیل توامان (مورد مطالعه بانک پارسیان)
38. بررسی تاثیر فشار محدودیت زمان، رفتار ناکارآمد حسابرس، تشخیص تقلب و نقش فناوری اطلاعات در فرآیند حسابرسی (مطالعه ی موردی بانک پارسیان)
39. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به خدمات بانکی(بانک پارسیان) با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی (AHP)
40. تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: بانک پارسیان)
41. تاثیر تبلیغات با نقش میانجی ارزش ویژه برند بر عملکرد تجاری سازمان
42. ارزشیابی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در صنعت بانکداری مطالعه موردی: ستاد بانک پارسیان
43. ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت دانش در بانک ها ( مطالعه موردی بانک پارسیان)
44. بررسی تاثیر درگیری مشتریان بر اعتماد اولیه با میانجی گری محرک های توصیه الکترونیک(مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک پارسیان)
45. واکاوی نقش کیفیت ادراک شده از خدمات در رضایت مشتریان بانک پارسیان
46. شناسایی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان استرس کارکنان بانک پارسیان
47. برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی بانک با استفاده از رگرسیون لاجیت
48. اثر گذاری شاخص کفایت سرمایه و ریسکهای بانکی بر شاخص ثبات و عملکرد مالی در بانک پارسیان با تاکید بر ریسک اعتباری و نقدینگی
49. تاثیر ساز و کار حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی مدیریت سود در بانک پارسیان منطقه تهران
50. عوامل تعیین کننده قابلیت نوآوری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
51. بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر بانک و رفتار مشتریان بانک پارسیان
52. ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران
53. تاثیر هوش سازمانی بر رفتارهای سیاسی در سازمان(مورد مطالعه بانک پارسیان)
54. بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان
55. بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران و مهارت های ارتباطی آنان بر کاهش بیگانگی شغلی کارکنان در بانک های پارسیان در استان فارس
56. بررسی نقش فناوری اینترنت و عملکرد سازمانی با جهت گیری تجارت الکترونیک
57. تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه (مورد مطالعه: بانک پارسیان منطقه شرق شهر تهران)
58. شناسایی عوامل موثر بر هوش تجاری از دیدگاه مدیران و اولویت بندی آن با AHP با مطالعه موردی بر روی بانک پارسیان استان تهران
59. بررسی کیفیت خدمات بانکی و اولویت های آنها از دید مشتریان بانک پارسیان در خراسان رضوی
60. تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر اعتماد به برند و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک پارسیان)
61. تاثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)
62. استفاده از دسته بندی کاربران برای افزایش اعتماد در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی بانک پارسیان کرمانشاه)
63. بررسی میزان تاثیر بازاریابی بانکی بر عملکرد بانک ها (مطالعه موردی بانک پارسیان استان خراسان)
64. تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی : بانک پارسیان)
65. بررسی و امکان سنجی حسابداری منابع انسانی (مورد مطالعه بانک پارسیان)
66. تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران بانک پارسیان بر رضایت شغلی کارکنان
67. بررسی مدل هوشمندی کسب و کار جهت پیاده سازی رویکرد مدیریت مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
68. بررسی رابطه بین هویت و اعتماد برند با حمایت از برند
69. عوامل موثر در استقرار سیستم CRM در بانک پارسیان (شهر تهران) و اولویت آن ها
70. بررسی تاثیر رهبری موثق بر خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی بانک پارسیان)
71. مطالعه تطبیقی میزان استقرار بازاریابی خیرخواهانه و بازاریابی سبز در نظام بانکداری دولتی و خصوصی (مطالعه موردی: بانک ملی و بانک های اقتصاد نوین، سرمایه و بانک پارسیان استان اردبیل)
72. بررسی عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی سیستم های هوش تجاری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: شعب غرب بانک پارسیان شهر تهران)
73. اثر کیفیت خدمات ارزی، اعتماد و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانکداری بین الملل بانک پارسیان)
74. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران)
75. مکان یابی شعب بانک پارسیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه
76. مکان یابی شعب بانک پارسیان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه
77. بررسی رابطه سرمایه انسانی با عملکرد مالی در بانک پارسیان
78. بررسی پیامدهای مدیریت استعداد در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
79. بررسی تاثیر رضایت ، تعهد و اعتماد بر وفاداری مشتریان در تجارت موبایلی (مطالعه موردی: هلدینگ بانک پارسیان)
80. بررسی تاثیر عوامل سازمانی ( فردی , گروهی, فناوری اطلاعات و مدیریتی) و سکوت سازمانی برعملکرد بانک پارسیان شعب استان گیلان
81. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و تصویر بانک بر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی مشتریان بانک پارسیان شهرستان مشهد)
82. تاثیر تبلیغات دهان به دهان و عشق به برند بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
83. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت بر شهرت سازمانی (مطالعه موردی: مشتریان بانک پارسیان در شهر تهران)
84. هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری و اثرات آن بر رضایت و وفاداری آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان)
85. شناسایی عوامل موثر بر پذیرش خدمات همراه بانک نزد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک پارسیان در شهر تهران)
86. بررسی وضعیت سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانک پارسیان بر مبنای مدل های ارزیابی عملکرد بانک های خارجی
87. بررسی نقش بشارت برند هویت برند بر ارزش افزوده تجربی (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک پارسیان شهرستان ملایر)
88. بررسی تاثیر برنامه های وفاداری شرکت بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک پارسیان شهرستان کرج)
89. بررسی تاثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شده خدمات برند بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری ایران
90. بررسی و تعیین مؤلفه های مؤثر بر سودآوری بانک
91. بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با تعهد و هوش سازمانی کارکنان
92. مقایسه دیوانسالاری بانکهای خصوصی و دولتی بر اساس الگوی مینتزبرگ (مورد مطالعه بانکهای دولتی و خصوصی در استان زنجان)
93. بررسی تاثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شده خدمات برند بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری ایران
94. مطالعه و بررسی اثرات مدیریت دانش بربازدهی سازمان ها مورد مطالعه بانک پارسیان شهراصفهان
95. دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در بانک پارسیان
96. بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با توانمند سازی و تعهد سازمانی( مطالعه موردی: بانک پارسیان استان مازندران)
97. بررسی عوامل موثر بر مدیریت نقدینگی و جریان وجوه نقد در بانک پارسیان شعب استان فارس
98. بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی مطالعه موردی: بانک پارسیان (شعبه مرکزی تهران)
99. تاثیر قصد رفتاری مشتریان بانک پارسیان بر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک با نقش تعدیل گری سبک زندگی الکترونیک
100. بررسی علل عدم استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک بانک پارسیان شهر تهران