مقالات بانک صادرات در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک صادرات درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک صادرات جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 654 مقاله در زمینه بانک صادرات استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک صادرات

لیست مقالات بانک صادرات در صنعت بانکداری

1. تاثیر سهولت آنلاین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش های لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیل گر نگرانی ادراک شده امنیتی (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی)
2. سنجش کیفیت خدمات و بررسی رابطه آن با سهم بازار بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر تبریز)
3. شناسایی موانع توسعه خدمات بانکی الکترونیک با استفاده از روش Vikor در ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)
4. تاثیر بازاریابی دیجیتال بر فرایند تصمیم گیری مشتریان خدمات بانکداری در بانک صادرات
5. طبقه بندی مشتریان بانک صادرات براساس ارزش مشتری با استفاده از درخت تصمیم
6. بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعلق خاطرکاری کارکنان همراه با نقش تعدیلگری فضیلت سازمانی (مورد مطالعه دربانک صادرات)
7. بهبود عملکرد شعب بانک های صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد در جذب و مدیریت نقدینگی در شرایط پاندمی بیماری کرونا با اتکا به بانکداری الکترونیک
8. بررسی اثرات سرمایه ساختاری بر سرمایه رابطه ای با در نظر گرفتن عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی در بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری
9. نقش یادگیری سازمانی در برند سازی داخلی و بهبود عملکرد نواورانه با نقش واسطه ای قابلیت عاطفی کارکنان در شعب بانک صادرات استان قم
10. بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک خصوصی در شهرستان شیراز (مطالعه موردی: بانک صادرات و بانک رفاه)
11. بهینه سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک ها با استفاده از برنامه ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)
12. طراحی و آزمون مدل بازاریابی خدمات بانکی با تکیه بر روش داده بنیاد سیستماتیک در بانک صادرات ایران
13. بررسی پذیرش استفاده مشتریان از خدمات بانک در بستر رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی: بانک صادرات استان گلستان)
14. بررسی تاثیر بانکداری مجازی بر تحول سازمانی با ارتقاء بهره وری (مطالعه موردی بانک صادرات ایلام)
15. تاثیر نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بانک صادرات
16. بررسی تجربه احساسی برند بر ارزش ویژه برند بانک( مطالعه موردی : بانک صادرات استان گلستان )
17. بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک (مورد مطالعه بانک صادرات ایلام)
18. عوامل موثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک صادرات
19. ارزیابی بازاریابی داخلی در میزان رضایت مشتریان شعبه بانک صادرات (مطالعه موردی: بانک صادرات استان گلستان)
20. عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی و تاثیر آن بر رفتار مشتریان با توجه به تاثیر تعدیلی متغیرها (مورد مطالعه: بانک صادرات جزیره کیش)
21. تاثیر هویت برند و پاداش برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش واسطه ای تعامل برند با مشتری (موردمطالعه: مشتریان بانک صادرات)
22. بررسی تاثیر قابلیت های استراتژیک بر عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی در حوزه خدماتی بانکی (مطالعه موردی : بانک صادرات شهر اردبیل)
23. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی (بانک صادرات شهر ارومیه )
24. بررسی تاثیر عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک (مورد مطالعه بانک صادرات استان اصفهان)
25. تاثیر عوامل موثر بر پذیرش موبایلبانک در بانک صادرات ایران
26. بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر شاخص های مالی سهام بانک صادرات ایران
27. تاثیر سهولت آنلاین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش های لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی)
28. بررسی تاثیر اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه (مورد مطالعه: بانک صادرات در استان تهران)
29. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده از فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی در کسب و کار الکترونیک در شعب بانک صادرات استان خوزستان
30. بررسی تاثیر شایستگی های رهبری بر وفاداری کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی اشتراک گذاری دانش و عملکرد شغلی در بانک صادرات ایران
31. ارائه مدلی به منظور ارتقاء اعتماد عمومی در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)
32. بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعلق خاطرکاری کارکنان همراه با نقش تعدیلگری فضیلت سازمانی (مورد مطالعه دربانک صادرات)
33. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد در رفتار شهروندی سازمانی در شرایط پاندمی کووید- ۱۹ (مطالعه موردی:کلیه شعب بانک صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد)
34. بررسی درک مشتری از کارعاطفی کارکنان و اثر آن بر وفاداری مشتری: نقش میانجی واکنش های عاطفی مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات بیرجند)
35. بررسی درک مشتری از کارعاطفی کارکنان و اثر آن بر وفاداری مشتری و واکنش های عاطفی مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات بیرجند)
36. ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان بانک صادرات ایلام با استفاده از روش اقتصاد سنجی و مدل رگرسیون لاجیت
37. بررسی تاثیرات ادراکات کارکنان از برند با نقش میانجی رفتار شهروندی بر پیامدهای خدمات (مطالعه موردی بانک صادرات)
38. بررسی ارتباط بین جامعه پذیری و رضایت شغلی با نقش میانجیگری اعتماد سازمانی کارکنان بانک صادرات
39. ارزیابی ناکارایی X در بنگاه های اقتصادی (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهرستان تهران)
40. تاثیر رهبری رابطه ای بر رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با نقش متغیر میانجی ظرفیت سازمانی
41. تاثیر نقش واسط سوگیری روانشناختی بر سکوت سازمانی و رفتارهای انحرافی کارکنان
42. تاثیر جو سازمانی بر نگرش کارکنان با نقش متغیر میانجی سرمایه روانشناختی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات مرکزی بانک صادرات شهر تهران)
43. تاثیر پیاده سازی ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی و تجارت الکترونیک در بانک صادرات شهر تهران
44. شناسایی و بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم بازار بانک صادرات استان گیلان دربازارهای پولی و مالی
45. بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد پذیرش موبایل بانک با نقش میانجی مشارکت مشتری (مطالعه موردی: مشتریان موبایل بانک صادرات اهواز)
46. طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی
47. بررسی تاثیر نگرش، اعتماد و مسئولیت اجتماعی نسبت به تمایل مشتریان به پذیرش همراه بانک (مطالعه موردی: بانک صادرات مشهد)
48. ارزیابی تاثیر نوآور ی باز بر سکون سازمانی در ادارات بانک صادرات
49. بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک صادرات
50. تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطه اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)
51. بررسی عوامل موثر در اجرای مدیریت ارتباط با مشتریان و نقش آن در عملکردپایدار(مورد مطالعه: بانک صادرات)
52. انتخاب بهترین واحد کارایی در ارزیابی با روش تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: بانک صادرات گیلان
53. بررسی استراتژی بازاریابی روی عملکرد بازاریابی بانک صادارت استان چهار محال و بختیاری
54. بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعلق خاطرکاری کارکنان همراه با نقش تعدیلگری فضیلت سازمانی (مورد مطالعه دربانک صادرات)
55. بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعلق خاطرکاری کارکنان همراه با نقش تعدیل گری فضیلت سازمانی (مورد مطالعه دربانک صادرات)
56. بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعلق خاطرکاری کارکنان همراه با نقش تعدیل گری فضیلت سازمانی (مورد مطالعه دربانک صادرات)
57. اندازه گیری ذهنیت مشتریان نسبت به ابعاد کیفیتی بانک صادارات بر اساس شاخص مروجین خالص
58. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود سازمان کارآفرین الکترونیک (مورد مطالعه بانک های صادرات استان یزد)
59. بررسی رابطه استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت با میانجی گری قابلیت های مدیرت ارتباط بامشتری و تعدیل گری رضایت مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهر مشهد)
60. بررسی تاثیر امنیت و حریم خصوصی، ریسک ادراک شده و قابلیت استفاده از وب سایت در پذیرش بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات مشهد)
61. تأثیر رسانه های دسته جمعی بر وفاداری مشتریان به برند با استفاده از نقش متغیرمیانجی ارزش ادراک شده مورد مطالعه (بانک صادرات کرمانشاه)
62. بررسی تاثیرکیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتری با رویکردی مبتنی بر متغیرهای تعدیل گر و میانجی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)
63. ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان
64. تاثیر جو سازمانی بر نگرش كاركنان با نقش متغیر میانجی سرمایه روانشناختی (مطالعه موردی: كاركنان ادارات مركزی بانک صادرات شهر تهران)
65. ارائه مدل رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر بر معوق شدن تسهیلات بانکی (مطالعه موردی شعب حوزه یک بانک صادرات ایران)
66. تبیین مولفه های موثر بر کیفیت خدمات بانکداری: تحلیلی بر مبنای مدل یابی معادلات ساختاری مورد مطالعه: بانک صادرات ایران
67. شناسایی امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان بانک(مطالعه موردی کارکنان بانک صادرات منطقه شرق تهران)
68. بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانک و نقش آن در عملکرد بانک صادرات خراسان رضوی
69. بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی بانک صادرات با توجه به نقش میانجیگر مدیریت ارتباط با مشتری
70. بررسی تاثیر شایسته سالاری و عدالت محوری روسای شعب بر وصول معوقات بانکی در شعب بانک صادرات در استان مازندران
71. مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
72. شناسایی عوامل کلیدی پیاده سازی سیستم ERP در بانک صادرات چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل تم
73. بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کارآفرینی کارکنان شعی ممتاز بانک صادرات منطقه شمال تهران در سال 1399
74. بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک صادرات استان اردبیل)
75. نوآوری خدمات و ارائه خدمات بر وفاداری مشتری با نقش واسطه ای رضایت مشتری در بانک صادرات استان قزوین
76. بررسی ملاحظات معماری در ساختمان های مرکزی بانک صادرات و بانک ملت تبریز با رویکرد اعتماد و امنیت
77. تاثیر خدمات الکترونیکی بانک بر رضایت مشتریان و چابکی سیستم بانکی (مورد مطالعه: بانک صادرات استان تهران)
78. تأثیر ویژگی های شغلی و فردی حسابرسان بر بازده عملکرد نظارت دیجیتال (موردمطالعه: بانک صادرات استان مازندران)
79. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات اینترنتی بانک صادرات بر اعتماد و تحلیل نتایج در ایجاد وفاداری مشتریان
80. بررسی تاثیر استراتژی تبلیغات و شبکه های اجتماعی بر بازاریابی آنلاین (مورد مطالعه: بانک صادرات استان اردبیل)
81. بررسی تاثیر آموزش های معرفتی و ارزش های کاری بر هویت شغلی کارکنان بانک صادرات استان اردبیل
82. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان اهواز)
83. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان ساری)
84. تاثیر استفاده از تکنیک ها و روش های پیشرفته حسابداری مدیریت در بانک صادرات استان اردبیل
85. بررسی روابط ارزش مشتری، نوآوری خدمات، تبلیغات و ارزش عمر مشتری در بانک صادرات استان اصفهان
86. بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی درون سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شعب سرپرستی بانک صادرات اصفهان)
87. بررسی رابطه اعتماد بین فردی و خودکارآمدی (مطالعه موردی کارکنان شعب بانک صادرات استان مازندران)
88. بررسی عوامل موثر در ریزش مشتریان صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک صادرات شعبه کیش)
89. بررسی نقش مدیریت استراتژیک در ارتقاء کیفیت خدمات مشتری (مورد مطالعه بانک صادرات اردبیل)
90. تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: بانک صادرات منطقه لاهیجان)
91. بررسی رابطه ویژگی های شغلی با میزان تعهد سازمانی بین کارکنان بانک صادرات
92. تعیین رابطه تحصیل دانش با تجارت الکترونیکی شعب بانک صادرات شهرستان خرم آباد
93. بررسی چگونگی انتقال دانش در کارکنان شعب بانك صادرات شهر رشت
94. توسعه قابلیت های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)
95. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد)
96. نقش مدیریت دانش مشتری در کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری(مطالعه موردی بانک صادرات)
97. بهبود فرآیندکار در بین کارکنان بانک صادرات با سنجش رابطه آن و نیازهای شغلی کارکنان با توجه به اهداف کلان بانک صادرات (سرپرستی شمال تهران)
98. بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بانک صادرات شعب غرب تهران با تاکید بر نقش خدمات نوآورانه
99. بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مصرف کننده سبز (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات استان خوزستان)
100. بررسی ارتباط موئلفه های استراتژی بازاریابی سبز و رضایت مشتریان(مطالعه موردی: بانک صادرات استان خوزستان)