مقالات موسسه اعتباری نور در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات موسسه اعتباری نور درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه موسسه اعتباری نور جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 15 مقاله در زمینه موسسه اعتباری نور استخراج شده است.

لیست مقالات موسسه اعتباری نور در صنعت بانکداری

1. بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها بر روی وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش رضایت مشتری (مطالعه ای در میان مشتریان موسسه اعتباری نور)
2. بررسی تاثیرسواد مالی کارشناسان اعتباری بر میزان مطالبات غیر جاری در شعب موسسه اعتباری نور استان کرمان
3. بررسی تاثیر محرک های دارایی مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان بانک ها با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساسات(مورد مطالعه: موسسه اعتباری نور)
4. تحلیل نقش واسطه ای ارزش ویژه برند در تأثیر مسئولیت اجتماعی مؤسسه مالی و اعتباری بر تمایلات رفتاری مشتریان(مطالعه موردی:مؤسسه مالی و اعتباری نور شعب استان مازندران)
5. ارزیابی و تحلیل مدیریت ریسک اعتباری واعتبارسنجی (رتبه بندی اعتباری) مشتریان موسسه اعتباری نور
6. تاثیر سبک مدیریت بر میزان بهره وری، کیفیت و کارایی کارکنان با نقش تعدیل گری فرهنگ سازمانی در موسسه اعتباری نور
7. نقش ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی
8. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش بطالت اجتماعی کارکنان شعب موسسه مالی اعتباری نور استان فارس با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده
9. عدالت سازمانی به عنوان یک پیش بینی کنند یک سکوت سازمانی
10. بررسی تاثیر عناصر بازاریابی یکپارچه بر توسعه نظام بانکی (مطالعه موردی موسسه اعتباری نور استان کرمان)
11. سنجش مولفه های سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر رضایت مشتریان موسسه مالی- اعتباری نور
12. بررسی ارتباط میان استراتژی های مدیریت دانش و بهره وری در سازمان مطالعه موردی: شعب موسسه اعتباری نور در استان مازندران
13. رتبه بندی ارزیابی عملکرد شعب موسسه اعتباری نور از منظر شاخص های مالی (مطالعه موردی استان کرمان)
14. بررسی تأثیر عدالت سازمانی و سکوت سازمانی در مؤسسه مالی و اعتباری نور
15. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) درصنعت بانکداری مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری نور در غرب استان مازندران