مقالات پرستاری عمومی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پرستاری عمومی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پرستاری عمومی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,591 مقاله در زمینه پرستاری عمومی استخراج شده است.

لیست مقالات پرستاری عمومی در علوم پزشکی

1. رابطه توانمندسازی ساختاری و عملکرد حرفه ای پرستاری در بیمارستان
2. تاثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران
3. ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار "ارزیابی جابجایی بیمار" و " ارزیابی سریع تمام بدن"
4. واکاوی اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار در شغل پرستاری: یک ارزیابی مقایسه ای در دو گروه روزکار و نوبت کار
5. نقش ذرات هوابرد ناقل باکتری در آلودگی سطوح استریل حاضر در اتاق عمل و راهکارهای مقابله با آن: مطالعه مروری
6. بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم
7. مقایسه ی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه تحت وب و سخنرانی در زمینه تریاژ بیمارستانی بر یادگیری دانشجویان پرستاری دانشگاه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاندمی کووید-۱۹
8. ملاقات در بخش های آی سی یو و باور پرستاران
9. طراحی، تدوین و اجرای مدل انتقال یادگیری در آموزشهای ضمن خدمت پرستاری
10. بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه از دیدگاه پرستاران و ارتباط آن با کیفیت زندگی کاری
11. بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل مبتلا به کمردرد مزمن در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سال ۱۳۹۲
12. آسیب نیدل استیک، فرهنگ سکوت: یک مرور نظام مند
13. Nurses' Problems in Promoting Quality of Life of Children Suffering from Thalassemia
14. تآثیر آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بر بهزیستی روانشناختی پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی
15. نقش کیفیت خواب، شخصیت صبحی- عصری و حساسیت پردازش حسی در پیش بینی عملکرد شغلی پرستاران
16. Neuman theory application in solution of Iranian nursing Education and care challenges
17. فراوانی برخی عوامل خطر قلبی- عروقی و رابطه آن با جنسیت در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس شهر کرمانشاه
18. تحلیل تاکتیک های جامعه پذیری پرستاران با نقش خود در ارتباط با فرهنگ و تمایل آنان به مقاومت در بیمارستان ها
19. بررسی رابطه فرهنگ ایمنی بیمار با هوش اجتماعی و عوامل روانی اجتماعی محیط کار در پرستاران شاغل در بخش کودکان بیمارستان های غرب گیلان در سال ۱۳۹۹
20. ارتقاء خودکارآمدی درک شده پرستاران با آموزش مراقبت تسکینی
21. بررسی ارتباط اضطراب آشکار و پنهان با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان های آموزشی
22. تاثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور طراحی شده بر عملکرد پرستاران در زمینه احیاء قلبی ریوی در بخش اورژانس
23. بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران: ارائه الگو
24. شجاعت اخلاقی پرستاران و عوامل مرتبط با آن
25. Awareness about warning signs for cancers in women referred to health centers affiliated with bushehr university of medical sciences
26. مراقبت کل نگر پاسخ به نیازهای بیماران سوختگی: یک مطالعه تحلیل کیفی
27. مقایسه حوادث ناخواسته گزارش شده توسط پرستاران و سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران در سال ۱۳۹۲
28. بررسی مشکلات ایفای نقش پرستاران در ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی
29. Inter-group conflicts experienced by Iranian nurses: A qualitative study
30. نقابی بر عواطف: نقش بازیگری احساسی بر سلامت روان شناختی و تاب آوری پرستاران
31. واکاوی اندیشه های شهید مطهری و روسو در خصوص نقش تربیتی مادر در ادوار رشد کودک
32. تعارض کار- خانواده در پرستاران ایرانی: مرور سیستماتیک
33. ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران
34. بررسی میزان تاثیر بازی آشناسازی بر شدت اضطراب کودکان مبتلا به تالاسمی سن قبل از مدرسه
35. ابعاد جسمی، روحی روانی و اجتماعی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی
36. در حاشیه ماندن ارتباط بین فردی: تجربه پرستاران و والدین از ارتباط در بخشهای کودکان
37. رابطه بهداشت خواب با فرسودگی شغلی و نگرش به خواب در پرستاران
38. تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی عمومی بیماران زن مبتلا به پمفیگوس ولگاریس
39. تاثیر آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر سلامت روان پرستاران بخش های مراقبت ویژه
40. دیدگاه پرستاران و سالمندان بستری از رعایت کرامت انسانی بیماران سالمند در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۸
41. بررسی دیدگاه بیماران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی شهرکرمانشاه از عملکرد آموزش های حین ترخیص توسط پرستاران و مقایسه آن با استانداردها در سال -۱۳۹۳
42. تاثیر عوامل انگیزشی بر ماندگاری و وفاداری شغلی پرستاران بیمارستانی
43. بررسی عملکرد آموزشی پرستاران از دیدگاه بیماران با رویکرد حاکمیت بالینی
44. ارزیابی خطاهای انسانی در حرفه پرستاری بخش مراقبتهای ویژه قلب با استفاده از روش SPAR-H
45. مقایسه استرس ادراک شده، تعارض کار- خانواده و فرسودگی شغلی در پرستاران و معلمان شهر بندرعباس
46. بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدرسه کمر در قالب مولتی مدیا در بهبود رعایت رفتار و اصول ارگونومی پیشگیری کننده از کمردرد مزمن در پرستاران
47. بررسی عوامل پیش بین فرسودگی شغلی
48. صلاحیت های ارتباطی مدیران پرستاری: یک مقاله مروری
49. تاثیر آموزش روش صحیح جابجایی بیمار بر اجرای این روش درکارکنان پرستاری
50. بررسی رفتارهای محیط کاری و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر گرگان
51. اثر بخشی آموزش مهارت های توانمندسازی روان شناختی بر استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه
52. تجارب مدیران پرستاری از عوامل موثر بر انگیزش شغلی:یک مطالعه کیفی
53. دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش انکولوژی بیمارستان های آذربایجان شرقی در کار با داروهای آنتی نئوپلاستیک
54. نقش انعطاف پذیری روانشناختی و سلامت معنوی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا در پرستاران
55. بررسی تاثیر تشکیل کمیته پرستاری درد بر توانمندی پرستاران در فرایند سنجش درد
56. بررسی نوبت کاری و بار کاری ذهنی بر خستگی پرستاران بخش مراقبت های ویژه
57. بررسی اثربخشی برنامه آموزشی پیگیر بر فرسودگی شغلی پرستاران
58. همبستگی پیش بینی ماندگاری با امنیت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران قرارداد خرید خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
59. درگیرکردن والدین در مراقبت از نوزاد نارس بستری درNICU: یک مطالعه کیفی
60. کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
61. نقش سه گانه های تاریک شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی و سبک های شوخ طبعی پرستاران
62. رابطه استرس شغلی با ویژگی های شخصیتی و تجارب معنوی پرستاران
63. اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، اضطراب و خستگی روانی پرستاران بخش سرطان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
64. نقش واسطه ای هوش شخصی در ارتباط بین عاملیت اخلاقی و مراقبت شفقت ورزانه پرستاران بخش کرونا
65. بررسی ارتباط معنویت با اشتیاق شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهرستان سیرجان در سال ۱۳۹۹
66. بررسی میزان و موانع خودگزارشی خطای دارویی پرستاران بخش کودکان
67. مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران از رفتار مراقبتی در بخش­های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۴۰۰   
68. بررسی تاثیر استفاده از آموزش ترکیبی در رابطه با تزریق خون ایمن، بر آگاهی و عملکرد پرستاران در بیمارستان های جنوب غرب نزاجا سال۱۳۹۸
69. بررسی میزان آمادگی پرستاران نظامی و عوامل مرتبط بر آن در پاسخ به بلایای طبیعی
70. تجربه پرستاران از صلاحیت بررسی در مراقبت در منزل : مطالعه تحلیل محتوای کیفی
71. بررسی ارتباط حساسیت در اخذ تصمیمات اخلاقی با استفاده از دروغ مصلحت آمیز در مراقبت از بیماران
72. تبیین پیامدهای خلاقیت در پرستاران بالینی: یک مطالعه کیفی
73. بررسی وضعیت اجرای دستورالعمل های مراقبت پرستاری ایمن از راه هوایی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بیمارستان های نظامی
74. تاثیر آموزش مراقبت از کمر به روش Back School بر میزان کمردرد پرستاران
75. The relationship between quality of care and Attitude of Nurses toward quality of end‐of‐life care for Elderly with Cancer
76. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در واحدهای مراقبت ویژه نوزادان تبریز از دیدگاه پرستاران در سال ۹۲
77. بررسی ارتباط نمره هوش هیجانی با اطلاعات دموگرافیک دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
78. تاثیر آموزش فرایند پرستاری به روش نقشه مفهومی بر یادگیری فرایند پرستاری
79. بررسی رابطه منزلت حرفه پرستاری با سلامت اجتماعی
80. خشونت محل کار علیه پرستاران در ایران: مرور نظام مند
81. مقایسه عوامل روانی- اجتماعی محیط کار پرستاران بخش های کودکان و بزرگسالان در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان ۱۳۹۵
82. بررسی تاثیر آموزش تکنیک ساماندهی محیط کار بر آراستگی محیط کاری اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال ۱۳۹۲
83. بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به بیماری کرونا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۰
84. پیش بینی مولفه های غیر نرمال شخصیت بر اساس نظام های عصبی عملکردی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
85. پیش بینی افسردگی در پرستاران براساس خود شفقت ورزی و تاب آوری
86. تاثیر معنادرمانی گروهی بر فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه
87. مشکلات به کارگیری روشهای غیر دارویی کنترل درد در کودکان توسط پرستاران
88. کیفیت زندگی پرستاران: مطالعه ای از استان زنجان
89. تاثیر مدیریت تنش به شیوه شناختی رفتاری بر استرس شغلی و روش های سازگاری روان پرستاران
90. ارزیابی اثربخشی آموزش دوره احیاء قلبی-ریوی بر اساس مدل کرک پاتریک
91. همبستگی تعارض پرستاران و هوش هیجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
92. بررسی اثربخشی یک دوره تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی و عزت نفس پرستاران
93. Improving therapeutic communication skills based on the COMFORT Communication curriculum
94. ارتباط سبک های مدیریت تعارض و مهارت های تفکر انتقادی پرستاران در محیط های بالینی
95. تاثیر سلامت معنوی پرستاران بخش های ویژه بر ارایه مراقبت معنوی از بیماران بستری
96. همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
97. لمس درمانی در بیماران با سردردهای میگرنی: مطالعه تحلیل محتوا
98. بررسی ارتباط ثبات عاطفی با وجدان کاری و تعهد حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستانهای کرمان در سال ۱۳۹۵
99. کاردانشجویی بله یا خیر: تجربیات پرستاران شبکار
100. تاثیر آموزش پرستاران بر اساس گایدلاین های بالینی در اقدامات پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه