مقالات گردشگری پزشکی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات گردشگری پزشکی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه گردشگری پزشکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 518 مقاله در زمینه گردشگری پزشکی استخراج شده است.

لیست مقالات گردشگری پزشکی در علوم پزشکی

1. تعیین اجزای حداقلی اطلاعات لازم در وب سایت بیمارستان ها برای جذب گردشگران سلامت
2. بررسی عوامل موثر بر رضایت گردشگران سلامت به واسطه کیفیت ادراک شده خدمات
3. بررسی رابطه دانش پزشکی کشور مقصد بر قصد بازنگری از سوی گردشگران پزشکی
4. رابطه ی مهارت های اجتماعی و سلامت اجتماعی؛ نقش تعدیلی حمایت های اجتماعی کارکنان و پرستاران شبکه بهداشت و درمان استان گیلان
5. آرام بخشی بینظیر در بیابان لوت برای توسعه توریسم سلامت
6. نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم انداز ۱۴۰۴
7. بررسی تاثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات دهان به دهان گردشگران خارجی سلامت در بیمارستان های تهران
8. تاثیر ارتقاء وب سایت سه زبانه در افزایش میزان بیماران بین الملل و درآمد در بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران
9. بررسی مکان یابی بهینه گردشگری طبیعی با تاکید توسعه پایدار در مناطق جنگلی در ایران
10. گردشگری پایدار محیط زیستی در چشمه های آب گرم
11. قابلیت های گردشگری ایران با تاکید بر اکوتوریسم و جغرافیای سلامت
12. تاثیر بازدیدهای قبلی و رضایت گردشگران از یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها (مطالعه موردی: گردشگران سلامت)
13. موانع جذب و نگهداشت گردشگر سلامت در زنجیره تامین سلامت (مورد مطالعه شهرستان کاشان)
14. توسعه گردشگری درمانی راهکاری پایدار برای توانمند سازی مراکز درمانی
15. اقتصاد سلامت و گردشگری
16. مطالعه گردشگردی سلامت در ایران
17. مکان یابی مناطق مستعد گردشگری سلامت با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی (مطالعه ی موردی :دریاچه ی نمک اران و بیدگل)
18. ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر)
19. رهیافتی در دستاوردهای پژوهش ها و اقدامات اجرایی در خصوص طراحی معماری ساختمان های درمانی بر پایه گردشگری سلامت
20. برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری سلامت در استان کردستان با تاکید بر جذب گردشگران سلامت اقلیم کردستان عراق
21. رتبه بندی چشمه های معدنی SPA و اهمیت آن در گردشگری سلامت مطالعه موردی چشمه های معدنی دماوند
22. شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص های موثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند
23. مدیریت گردشگری سلامت در ج.ا.ایران با رویکرد تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات
24. ارائه یک سیستم توصیه گر برای برای صنعت گردشگری سلامت با استفاده از روش های داده کاوی
25. توسعه کارآفرینی در زمینه گردشگری سلامت از طریق طراحی هتل بیمارستان ها : مروری بر تجارب سایرکشورها
26. تحلیلی بر نقش بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته راهکاری در چشم انداز مدیریت و توسعه گردشگری سلامت
27. جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی
28. تحلیل اثرات گردشگری سلامت در ارتقای ظرفیت های اقتصادی فضاهای روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر
29. ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد)
30. بررسی عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در نوآوری گردشگری سلامت روستایی مورد مطالعه: روستای قلات
31. شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در شهر مشهد
32. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیک در ارتقای برند مقاصد گردشگری سلامت
33. طراحی مدل عوامل موفقیت در بازاریابی گردشگری سلامت و نتایج آن، به روش فراترکیب
34. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت با روش دلفی فازی
35. نقش چشمه های آب های گرم و معدنی در گردشگری سلامت و توریسم درمانی
36. جایگاه خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی
37. نقش بازاریابی دیجیتالی در توسعه گردشگری سلامت در پاندمی کرونا و بعد از آن
38. بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل)
39. ارزیابی صنعت گردشگری سلامت در استان اردبیل و ارائه راهکار های لازم برایبهبود
40. بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش براساس نیازسنجی درمانی کشورهای حاشیه خلیج فارس
41. تبیین الگوی پدیدارشناختی مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی
42. بررسی نقش گردشگری سلامت و قابلیت توسعه صنعت گردشگری در زیرساخت های اقتصادی
43. بررسی راهکارهای توسعه گردشگری سلامت ایران با رویکرد اکوتوریسم و طبیعت درمانی
44. تدوین الگوی توسعه گردشگری سلامت با رویکرد آینده پژوهی در کلانشهر تبریز
45. موانع حقوقی فراروی سرمایه گذاری خارجی در گردشگری سلامت و الزامات آن
46. بررسی تحلیلی راهکارهای توسعه گردشگری سلامت در راستای توسعه پایدار صنعت گردشگری
47. توسعه اقتصادی با ایجاد خدما ت بین المللی گردشگری سلامت در ایران
48. تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران
49. بررسی تاثیر سلامت هوشمند بر بازار گردشگری سلامت در پاندمی کووید- ۱۹
50. مکان یابی مراکز گردشگری سلامت در عصر پساکرونا درکلان شهر تبریز
51. طراحی الگوی سطح بندی عوامل موثر بر کارآفرینی راهبردی گردشگری سلامت
52. ارائه مدل تحلیل شبکه ای برای گسترش گردشگری سلامت در ایران
53. شناسائی و آنالیز استراتژیک گردشگری سلامت در ایران با روش SWOT
54. شناسایی عوامل زنجیره ارزش گردشگری سلامت در جهت مدیریت کسب وکار
55. گردشگری سلامت و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی کشور ایران
56. گردشگری سلامت در ایران و بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
57. گردشگری سلامت، تغذیه و غذای سالم ظرفیت های موجود در ایران
58. توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری
59. کاربرد اینترنت اشیا مبتنی بر شبکه های اجتماعی در گردشگری سلامت
60. عوامل مرتبط با زنجیره تامین گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر یزد)
61. تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان
62. استراتژی قطب رشد در گردشگری سلامت (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)
63. توسعه گردشگری سلامت ایران با رویکرد اکوتوریسم و طبیعت درمانی
64. مطالعه ی گردشگری سلامت شهرستان همدان بر حسب مدل SWOT
65. شناسایی و رتبه بندی عوامل مرتبط با توسعه گردشگری سلامت
66. توسعه کارآفرینانه گردشگری سلامت ایران با رویکرد متاورس و متاهلث
67. بررسی توانمندی های منطقه خلیج فارس در حوزه گردشگری سلامت
68. راهکارهای ارتقاء گردشگری سلامت بر توسعه اقتصادی شهرستان زاهدان
69. گردشگری سلامت و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهری
70. بررسی تاثیر گردشگری سلامت بر رشد اقتصادی دولت سیزدهم
71. کاربرد سیستم های پیشنهاد دهنده سفر در گردشگری سلامت
72. تاثیر منطقه گرایی بر گردشگری سلامت در کشورهای مسلمان
73. بررسی گردشگری سلامت و جاذبه های اکوتوریستی شهر یاسوج
74. عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی در توسعه گردشگری سلامت
75. گردشگری سلامت؛ شناخت مفاهیم و بسط مدل TQoL
76. ارزیابی اثر اجتماعی کووید ۱۹ بر گردشگری سلامت
77. تاثیر شیوع بیماری کووید_ ۱۹ بر گردشگری سلامت
78. امکان سنجی گردشگری سلامت در کلان شهر تبریز
79. طراحی و توسعه شبکه اجتماعی گردشگری سلامت
80. توسعه گردشگری سلامت ایران با رویکرد کارآفرینی
81. گردشگری سلامت و توریسم درمانی در ایران
82. تدوین راهبردهای توسعه گردشگری سلامت شهر شیراز
83. هوشمند سازی فرآیند و بازاریابی گردشگری سلامت
84. شاخص های گردشگری سلامت بر پایه حلال
85. گردشگری سلامت در ایران
86. ارزیابی بیمارستانهای شهر قزوین در جذب گردشگران پزشکی: رویکرد کمیسیون مشترک بین المللی
87. تخمین تقاضای گردشگر درمانی خارجی در ۴ منطقه آمایش سرزمین دارای مزیت در پزشکی
88. شاخص های فرهنگی جذب گردشگران سلامت: مدل سازی ساختاری تفسیری
89. الگوی عوامل موثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران
90. تاثیر پیش زمینه های شکل گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران (موردمطالعه: استان کرمانشاه)
91. بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر آگاهی بخشی گردشگران پزشکی؛ مطالعه موردی گردشگران پزشکی مشهد مقدس
92. نقش سلامت هوشمند در گردشگری سلامت
93. دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی
94. تاثیر کووید ۱۹ بر گردشگری با تاکید بر گردشگری سلامت
95. چالش های صنعت گردشگری سلامت در ایران: یک مطالعه مرور نظام مند
96. ارائه مدل راهبردی گردشگردی پزشکی با رویکرد توسعه پایدار در جامعه ایرانی
97. طراحی مدل راهبردی گردشگردی پزشکی برای جامعه ایران
98. تدوین و ارزیابی شاخص های گسترش دهکده های سلامت با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه سازی خدمات در ایران (یک مطالعه کیفی و کمی)
99. کارآفرینی و بازایابی گردشگری پزشکی بیمارستان های شهر یزد با تاکید بر عناصر آمیزه بازایابی خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰
100. گردشگری و اطلاع رسانی پزشکی مبتنی بر وب: یک رویکرد نتنوگرافی (مورد مطالعه: پلتفرم گردشگری پزشکی آریا مدتور)