مقالات هوش مصنوعی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات هوش مصنوعی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه هوش مصنوعی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,033 مقاله در زمینه هوش مصنوعی استخراج شده است.

لیست مقالات هوش مصنوعی در هوش مصنوعی

1. Intelligent (Language) Tutoring Systems: A Second-order Meta-analytic Review
2. From Urban Planning to Urban Resilience: Post-COVID Design Principles for Smart Cities
3. A Novel Method for Designing and Optimization of Networks
4. AI based Computational Trust Model for Intelligent Virtual Assistant
5. The Effect Of Digital And Conventional Speech Therapy On A Person With Speech And Comprehension Disorders: A Systematic Review
6. Generation of Syntax Parser on South Indian Language using Bottom-Up Parsing Technique and PCFG
7. Opportunities and Threats of Digital Technologiesfor Tourism Industry
8. Network Planning Using Iterative Improvement Methods and Heuristic Techniques
9. Intelligent Control of Four-order Under-Actuated Nonlinear System viaStrength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA-II)
10. Big Data Analytics and Cognitive Computing: A Review Study
11. Integrated processing of Big Data collected by IoT in precision agriculture by the decision support system (DSS)
12. AIoT-based Sustainable Smart Supply Chain Framework
13. Detection of Cyber-Attack in Smart Grids Using Machine Learning Algorithms
14. Deep-Learning-CNN for Detecting Covered Faces with Niqab
15. Application of Fuzzy logic to investigate Slope Mass Rating (SMR) in Khoy open-pit mining projects
16. Revolution in Transportation: The Future of Combining ‎ Conversational Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT)‎ and Self-Driving Cars
17. Evaluation of Machine Learning Algorithms for Classification of Psoriasis and Lichen Planus Cutaneous Diseases
18. Comparing Prediction Methods of Artificial Neural Networks in Extracting Financial Cycles of Tehran Stock Exchange based on Markov Switching and Ant Colony Algorithm
19. The effects of X-ray and CT scan images on the diagnosis of corona disease by deep learning networks
20. Cloud Computing Technology Algorithms Capabilities in Managing and Processing Big Data in Business Organizations: MapReduce, Hadoop, Parallel Programming
21. An Intelligence-Based Model for Supplier Selection Integrating Data Envelopment Analysis and Support Vector Machine
22. Application of Machine Learning Methods in the Analysis of Building Emergency Evacuation at Early Design Stages
23. Survey on Enhancement of Nuclear Cardiology Images Based on Image Processing Techniques for Diagnosis of Ischemic Patients
24. Analyzing Behavioral Patterns of Bus Passengers Using Data Mining Methods (Case Study: Rapid Transportation Systems)
25. A predictive model based on machine learning methods to recognize fake Persian news on twitter
26. The Advantages and Limitations of AI-Powered Writing Assistants:Recent Insights and Future Directions
27. Predicting periodical sales of products using a machine learning algorithm
28. Prediction of Daily New Death Cases Due to COVID۱۹ using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm
29. Investigating factors affecting the cost of money in banks usingData Mining
30. Comparing of Machine Learning Algorithms for Predicting ICU admission in COVID-۱۹ hospitalized patients
31. Current trends and new methods of detection of SARS-CoV-۲ infection
32. Voltage Security Margin and Load Limit of the System by Artificial Neural Network method
33. Flattening the Curve of COVID-۱۹ through Emerging Disruptive Technologies in Nigeria
34. Artificial Neural Networks In Calculation Of Transmission Towers Natural Frequency
35. Investigating Correlation of Physico-Mechanical Parameters and P-Wave Velocity of Rocks: a Comparative Intelligent Study
36. The impact of preprocessing techniques for Covid-۱۹ mortality prediction
37. A Review And Analysis On The Application Of Machine Learning In The Segmentation Of Brain Tumors In Mri Images
38. Presenting the Model of Parameters and Geometric and Main Characteristics of Marine Vessels Using Artificial Neural Networks
39. A Video Game-based Paragraph Writing Instruction vs. Teacher-based Writing Instruction: Examining L۲ Learners’ Perceptions through Dynamic Assessment
40. Artificial Neural Networks for Ball Bearing Remaining Useful Life Prediction Based on Acoustic Emission
41. Investigating the Index of Readiness of Frontier Technologies in the Context of Political Stability Case Study: Selected Islamic Countries
42. Implementation of AI for The Prediction of Failures of Reinforced Concrete Frames
43. Failure prediction of reinforced concrete tall building using artificial neural network
44. Recent Advances in AI-Powered Writing Assistants for EFL Writing and Future Prospects
45. Blasting pattern optimization in open-pit mines by using the genetic algorithm
46. A Data-Based Policy Model for Intelligent Turbine Cascade Design
47. The Study of the Predictive Power of Meta-heuristic Algorithms to Provide a Model for Bankruptcy prediction
48. Could the Bunce field Catastrophe Have Been Prevented Using an Intelligent Decision-Making System?
49. Development of Robot Journalism Application: Tweets of News Content in the Turkish Language Shared by a Bot
50. Localization of Blockchain and E-Currency Model for E- Government Services
51. Application of Image Processing Techniques for Geometrical Simulation in Rock Slopes
52. کاربرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی (MLP و RBF) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) به منظور تخمین میزان سایه در جمع کننده های خورشیدی صفحه تخت در ایران
53. AI and Machine Learning for secure and sustainable smart cities
54. Blood Glucose Prediction for Type ۱ Diabetes Patients with Deep Learning: A Review
55. Proposing an Intelligent Monitoring System for Early Prediction of Need for Intubation among COVID-۱۹ Hospitalized Patients
56. Prescriptive Maintenance based on Digital-Twin inIndustry ۴.۰
57. Dynamic Quantitative Risk Assessment (DQRA): New Fields of Study in Risk Assessment
58. Design Interactive software to improve eyesight using image processing algorithms
59. A review of the smart port concept and infrastructures
60. The Technology and Challenges of Autonomous Systems
61. A Combined Model for Prediction of Financial Software Learning Rate based on the Accounting Students’ Characteristics
62. The Role of Financial Ratios in Explaining Information Quality Using the Factor Analysis Approach
63. Designing and implementing of real-time intelligent system with the ability to identify and classify different topics in atuonomous vehicle
64. Edge detection and segmentation of medical images
65. Review and evaluation of filtering in the optimization of medical images
66. Prediction Models for Knee Osteoarthritis: Review of Current Models and Future Directions
67. Review of Intelligent Epilepsy Detection Methods Using EEG Signal
68. Prediction of human behavior with TOPSIS
69. Application of AI in Oil & Gas Industries
70. Evaluation of COVID-۱۹ mutations and predicting the rate of disease transmission and pathogenicity based on the types of mutations
71. Evaluation of COVID-۱۹ Spread Effect on the Commercial Instagram Posts using ANN: A Case Study on The Holy Shrine in Mashhad, Iran
72. Classification of active and non-active MS lesions using various machine learning models
73. Neural network model of CO۲ emissions for chickpea production under dryfarming system in Ravansar county of Iran
74. برآورد تابش خورشیدی با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک و استفاده از پارامترهای هواشناسی
75. Smart Parking and Smart Transportation with AI based Parking and Driving
76. Survey of Fuzzy-Logic based algorithms for the Risk of Heart Disease Detection
77. A review of Deep learning methods in the study, prediction and management of COVID-۱۹
78. A survey on facial landmarks detection methods based on image processing
79. A Deep Learning Approach for Prediction of Dead Oil Viscosity
80. پیش بینی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانه ای در تولید بادام زمینی: مطالعه موردی شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان
81. review of current development in autonomousvehicle technology
82. Using Conversational Generative Pre-training ‎Transformer (ChatGPT) as a Space Assistant in Research ‎Missions
83. Proposing a Novel Method for Increasing Security in the Network Communication
84. Prediction of Structural Response for HSSCC Deep Beams Implementing a Machine Learning Approach
85. Optimization of Travelling Salesman Problem on Single Valued Triangular Neutrosophic Number using Dhouib-Matrix-TSP۱ Heuristic
86. Modular Intelligent Fixture Design for Bodywork of Electric Vehicles
87. Machine Learning Algorithms - A Review
88. Using Multilayer Perceptron Artificial Neural Network for Predicting and Modeling the Chemical Oxygen Demand of the Gamasiab River
89. Smart Farming through IoT Enabled Tools
90. Review of a Critical Step Towards Diagnosis Leukemia
91. Analyzing and predicting taxation rate with emphasis on the role of accounting measures and the governance system of the artificial intelligence approach of choosing the variable of neighborhood analysis and hyperdisk (NCA-HDLMC)
92. A feasibility study of the effect of particle shape onthe shear modulus of sand using dynamic simpleshear tests and artificial intelligence
93. Rating the Actual Customers of Banks based on Credit Risk using Multiple Criteria Decision Making and Artificial Intelligence Hyperbolic Regression
94. Development of Artificial Intelligence as a Conversion Tool for Cine Electronic Portal Imaging Device Images to Radiotherapy Dosimetry: Preliminary Study
95. Robot operating system: Structural design by ROS (Robot operating system) for hybrid cognitive sustainable Architecture by AI (Artificial intelligence)
96. Towards Agricultural Technology: A Literature Review on the Application of Artificial Intelligence, and Geospatial Machine Learning in Digital Agriculture
97. Determining suitable siRNA and gene network involved in inhibiting ETV۴ gene using bioinformatics methods based on artificial intelligence
98. A review on recent approaches of Machine Learning, Deep Learning, and Explainable Artificial intelligence in Intrusion Detection Systems
99. Forecasting Startup Return using Artificial Intelligence Methods and Econometric Models and Portfolio Optimization Using VaR and C-VaR
100. Applications of artificial intelligence and machine learning in diagnosis and prognosis of COVID-۱۹ infection: A systematic review