مقالات پردازش زبان طبیعی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پردازش زبان طبیعی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پردازش زبان طبیعی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 380 مقاله در زمینه پردازش زبان طبیعی استخراج شده است.

لیست مقالات پردازش زبان طبیعی در هوش مصنوعی

1. نگرشی به «متن کاوی» در پژوهش های زبانی: رویکرد رایانشی در تحلیل متون
2. Intelligent (Language) Tutoring Systems: A Second-order Meta-analytic Review
3. Preprocessing of Aspect-based English Telugu Code Mixed Sentiment Analysis
4. Provide a Combined Approach the Capsule Net and BI-GRU to Multi-Domain Sentiment Analysis
5. Generation of Syntax Parser on South Indian Language using Bottom-Up Parsing Technique and PCFG
6. Providing suitable literary alternatives to sentences through text mining
7. Designing a Persian question answering system based on rhetorical structure theory
8. Weighted Bi-directional GRU Capsule Ensemble Approach for Multi-Domain Sentiment Analysis
9. A decision-making system for detecting fake persian news by improving deep learning algorithms– case study of Covid-۱۹ news
10. Weighted Bi-directional GRU Capsule Ensemble Approach for Multi-Domain Sentiment Analysis
11. Fuzzy Topic Modeling On Persian News
12. Scholarships Determination to Talented Students Based on Academic Characteristics with Deep Learning Approach and Particle Swarm Optimization Algorithm
13. Text complexity of reading comprehension passages in the National Matriculation English Test in China: The development from ۱۹۹۶ to ۲۰۲۰
14. Humor Detection in Persian: A Transformers-Based Approach
15. Text Detection and Recognition Based onBidirectional High Order Recurrent Neural Networkand Deep Neural Network
16. The Study on Qur'anic surahs' Structured-ness and their Order Organization Using NLP Techniques
17. Ensemble deep learning for aspect-based sentiment analysis
18. An NLP-based approach for clustering patient reports in telemedicine
19. بررسی و ارزیابی الگوریتم های تطبی قدهنده در حل مسئله استنتاج متن
20. Types of Approaches, Applications and Challenges in theDevelopment of Sentiment Analysis Systems
21. Multi-Sentence Hierarchical Generative Adversarial Network GAN (MSH-GAN) for Automatic Text-to-Image Generation
22. Utilizing distilBert transformer model for sentiment classification of COVID-۱۹’s Persian open-text responses
23. A Study on Abstract Meaning Representation Applications
24. arge-Scale Twitter Mining for Extracting the Psychological Impacts of COVID-۱۹
25. Word Sense Disambiguation Based on Lexical and Semantic Features Using Naive Bayes Classifier
26. Designing and Developing a Wordnet for Persian Nouns Pages
27. Natural language processing systems for diagnosing and determining level of lung cancer: A systematic review
28. ML Revolution In NLP: A Review Of Machine Learning Techniques In Natural Language Processing
29. Detecting Hate-speech in the Text using Natural Language Processing and Machine Learning
30. طراحی و تولید مجموعه دادگان اخبار فارسی IHU-PersianNewsDataSet-Javadzade-et-al دانشگاه جامع امام حسین (ع)
31. مقایسه تحلیلی مدارک علمی ایران در حوزه موضوعی متن کاوی
32. ارائه رویکرد ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین جهت تشخیص اخبار جعلی: مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس
33. ارایه مدلی مبتنی بر یادگیری عمیق برای پرسش و پاسخ بصری پزشکی
34. مرور مبدلها به منظور ارائه روشی برای تحلیل پایداری شبکه های کامپیوتری با متون بدون ساختار
35. بررسی روش های تعبیه ی کلمات در پردازش متون
36. ارائه رویکرد تنسور سه بعدی برای طبقه بندی و تشخیص اخبار جعلی: مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس
37. استخراج روابط معنایی میان فعل و وابسته های آن از متون زبان فارسی
38. اندازه گیری کیفیت سوالات در سایت پرسش و پاسخ (استک اورفلو)
39. بررسی فرایند تولید عنوان تصویر با مدل CNN -RNN
40. ارائه جایگزین های مناسب ادبی برای جملات از طریق متن کاوی
41. ارائه یک مدل یادگیری عمیق دو زبانه برای تحلیل احساسات چند وجهی در زبان فارسی
42. طبقه بندی متون اخبار فارسی با الگوریتم کا-نزدیک ترین همسایگی Knn
43. یک مدل نوین مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق برای برچسب گذاری اجزای واژگانی کلام
44. تشخیص اخبار جعلی مبتنی بر ترکیبی از ویژگی های زبانی و صفات گوینده خبر
45. تشخیص ایمیل های اسپم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و ابزار spaCy
46. بررسی تکوین مباحث مقالات فارسی زبان و زبان شناسی با کمک رایانه
47. حملات تخاصمی در یک مدل تحلیل احساس متن
48. تاثیر اختصاص عناوین شغلی سطح مدیر به عامل های مبتنی بر هوش مصنوعی بر پیامدهای بازاریابی
49. طبقه بندی سنی و پیشنهاد فیلم براساس شباهت محتوایی فیلم ها و رده سنی کاربر با استفاده از روش های بازیابی اطلاعات
50. برآورد عدم قطعیت MC-Dropout برای تحلیل احساسات
51. مقایسه عملکرد مدلهای زبانی جدید در فرایند تحلیل احساسات نظرات کاربران کتابخانه آنلاین
52. یک رویکرد یادگیری ماشین برای شناسایی انواع مختلف عدم قطعیت
53. استفاده از تکنولوژی داده های عظیم در نظرکاوی
54. مروری بر روش های تحلیل احساسات مبتنی بر یادگیری عمیق و شبکه های عصبی گراف
55. رده بندی متن با استفاده از الگوریتم های پردازش زبانهای طبیعی
56. مقایسه الگوریتمهای درخت تصمیم،رگرسیون لجستیک و کا-نزدیک ترین همسایگی در طبقه بندی اخبار جعلی
57. ارائه یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکره فارسی
58. حملات تخاصمی در یک مدل تحلیل احساس متن
59. مدلی برای سیستم های پرسش و پاسخ مبتنی بر دانش
60. آپاچی اسپارک و افزایش سرعت طبقه بندی در مقالات پزشکی
61. تحلیل احساسات توییت های فارسی چند کلاسه مبتنی بر ترکیب روابط معنایی و ماشین بردار پشتیبان
62. خلاصه سازی چکیده ای متون فارسی با رویکرد مبتنی برگراف
63. تشخیص نویسندگان یکسان مبتنی بر روش شبکه های یادگیری عمیق
64. طبقه بندی متون با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و مدلBERT
65. توصیف محتوای تصاویر به صورت خودکار با بکارگیری شبکه عصبی کپسولی و روش تعبیه سازی ELMo
66. مدلی برای طبقه بندی متون تجارت اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق
67. طراحی سامانه توصیه گر لباس بر اساس شباهت بین لباس ها و تحلیل تمایل کاربران
68. بررسی انواع روش های تشخیص موضوع از داده های متنی
69. تجزیه و تحلیل احساسات در گزارش های پزشکی
70. تشخیص گزارش های باگ نرم افزاری تکراری
71. ارائه گراف دانش قرآن مبتنی بر استخراج آزاد اطلاعات (OIE)
72. استخراج عملکرد محل از محتواهای متنی کاربرتولید با استفاده از روش های یادگیری ماشین
73. تشخیص موجودیت های نامدار با استفاده از یادگیری عمیق
74. جنبه کسب و کار هوشمند برای عقاید و تحلیل احساسات
75. مقایسه بازی های کافه بازار بر اساس ویژگی با استفاده از تحلیل نظرات کاربران
76. چارچوب معنایی برای خوشه بندی پرونده های بیماران
77. بهبود استخراج ویژگی با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق گروهی برای تشخیص موجودیت
78. مروری بر استخراج اطلاعات
79. پاسخدهی به پرسش مبتنی بر استدلال ماشینی با استفاده از روش پرنده بزرگ
80. طراحی سیستم توصیه گر مقالات فارسی و انگلیسی به کمک مدل زبانی BERT با تمرکز بر چکیده مقاله، عنوان و کلمات کلیدی
81. ارائه روشی مبتنی بر یادگیری به منظور افزایش دقت ترجمه پرسش های زبان طبیعی به SQL
82. تصحیح املا خطا های تایپی حساس به زمینه مبتنی بر یادگیری عمیق
83. مروری بر ادبیات تکنیک ها، پارادایم ها و سیستم های پاسخگویی به سوال
84. تحلیل احساسات نظرات فارسی کاربران وب سایت کافه بازار بر اساس ادغام متن و ایموجی در سطح تصمیم
85. تحلیل احساسات مبتنی بر یادگیری عمیق با کمک یادگیری گروهی
86. بهبود انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد در ترجمه ماشینی به کمک شبکه های خودرمزنگار
87. نگاهی به مساله واژگان در ماشین ترجمه
88. مدل یادگیری عمیق مبتنی بر محتوا جهت تشخیص احساسات نظرات ثبت شده در وبسایت دیجی کالا
89. چهارچوب پیشنهادی بازیابی اطلاعات و محتوا برای کودکان در بستر اینترنت
90. در پردازش زبان طبیعی، ساده سازی متن عملیاتی است که با انجام تغییراتی در کلمات و ساختار زبانی، متن ورودی که از لحاظ خوانایی و فهم پذیری دشوار است، به متنی ساده با خوانایی بالا تبدیل می شود. متون فقهی فارسی و عربیعمدتا پیچیده هستند. لذا ابزارهای پردازش زبان روی این نوع از متون کارایی چندانی ندارند. برای رفع این مشکلنیاز به الگوریتم های ساده سازی متن داریم. اکثر الگوریتم های موجود در مرزهای دانش در زبان انگلیسی به صورت باناظر آموزش م یبینند. یکی از مشکلات عمده در آ نها فراهم کردن مجموعه دادگان طلایی است که تهیه آن زما نگیرو هزین هبر است. در حال حاضر چنین دادگانی برای زبان فارسی و عربی موجود نیست،
91. پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده های حقوقی در پرونده ها و گزارش پزشکی قانونی با استفاده از هوش مصنوعی
92. استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی در تحلیل محتوای کیفی متون قدیم عربی: مطالعه موردی خطبه های نهج البلاغه
93. پیش بینی ناآرامی های مردمی با استفاده از شبکه های اجتماعی، مبتنی بر یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی
94. کاربردهای پردازش زبان طبیعی در علم اطلاعات و دانش شناسی با تاکید بر کتابخانه های دیجیتال
95. تشخیص اخبار جعلی با بهره گیری از پردازش زبان طبیعی و مدل یادگیری ماشین
96. مروری بر پردازش زبان طبیعی و سهم آن در توسعه هوش مصنوعی
97. بازیابی اطلاعات مبتنی بر پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق
98. مروری بر اصلاح غلط های املایی در پردازش زبان طبیعی
99. استفاده از یادگیری عمیق پیش آموز در پردازش زبان طبیعی
100. شناسایی موجودیت نامدار در پردازش زبان طبیعی NER