مقالات داده کاوی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات داده کاوی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه داده کاوی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 5,724 مقاله در زمینه داده کاوی استخراج شده است.

لیست مقالات داده کاوی در هوش مصنوعی

1. A Research Outlook of Emerging Technologies in Structural Health Monitoring
2. MRAR: Mining Multi-Relation Association Rules
3. Fast Prediction of Power System Dynamic Response Using Intelligent Techniques based on WAMS Data
4. FAHPBEP: A Fuzzy Analytic Hierarchy Process Framework in Text Classification
5. Ultra Innovative Approach to Integrate Cellphone Customer Market Segmentation Model Using Self Organizing Maps and K-Means Methodology
6. Spam Email Detection with Data Size Reduction Using a Novel Hybrid Technique
7. Clustering with K-Means Hybridization Ant Colony Optimization (K-ACO)
8. Data fusion techniques for fault diagnosis of industrial machines: a survey
9. An Overview on Big Data, Clustering Algorithms, andTrends
10. Fast Islanding Detection for Distribution System including PV using Multi-Model Decision Tree Algorithm
11. Improving Electricity Theft Detection using Combination of Improved Crow Search Algorithm and Support Vector Machine
12. Optimization of weighting-based approach to predict and deal with cold start of web recommender systems using cuckoo algorithm
13. Customer Clustering Based on Customer Lifetime Value: A Case Study of an Iranian Bank
14. Investigating factors affecting the cost of money in banks usingData Mining
15. Identifying Transportation Mode from GPS Trajectory Data: A Systematic Review
16. Improving the Diagnosis of COVID-۱۹ by using a combination of Deep Learning Models
17. Document Classification Using Novel Competitive Neural Text Classifier
18. Machine learning based methods for handling imbalanced data in hepatitis diagnosis
19. Improving Performance of the Convolutional Neural Networks for Electricity Theft Detection by using Cheetah Optimization Algorithm
20. The impact of preprocessing techniques for Covid-۱۹ mortality prediction
21. Intrusion Detection in Computer Networks Through Combining Particle Swarm Optimization and Decision Tree Algorithms
22. Discovering the Clinical Knowledge about Breast Cancer Diagnosis Using Rule-Based Machine Learning Algorithms
23. Presenting a Text Mining Algorithm to Identify Emotion in Persian Corpus
24. Persian Sentiment Analysis: Feature Engineering, Datasets, and Challenges
25. WSAMLP: Water Strider Algorithm and Artificial Neural Network-based Activity Detection Method in Smart Homes
26. HFC: Towards an Effective Model for the Improvement of heart Diagnosis with Clustering Techniques
27. DETECTION OF SUSPICIOUS ELECTRICITY CUSTOMERS USING NAÏVE BAYESIAN AND DECISION TREE
28. Introducing a new algorithm for sequential sequences to compress them in the exploration process
29. Predictive Modeling of Hospital Length of Stay in COVID-۱۹ Patients Using Machine Learning Algorithms
30. Using Bagging Neural Network to Predict the Factors Affecting Neonatal Mortality
31. Customer Profitability Segmentation for SMEs Case Study: Network Equipment Company
32. Proposing a New Method for Customer Segmentation Based on Their Level of Loyalty and Defining Appropriate Strategies for Each Segment
33. IMPROVING DIAGNOSIS ACCURACY OF DIABETIC DISEASE USING RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK AND FUZZY CLUSTERING
34. A Novel model for diagnosing high-risk pregnancies mothers using Bayesian belief network algorithm and particle optimization
35. The ensemble of Unsupervised Incremental Learning Algorithm for Time Series Data
36. Inverse effects of anemia and diabetes mellitus on non-cuffed central venous catheters longevity
37. Investigating Revenue Smoothing Thresholds That Affect Bank Credit Scoring Models: An Iranian Bank Case Study
38. Using Fuzzy C-means to Discover Concept-drift Patterns for Membership Functions
39. Improving of Diabetes Diagnosis using Ensembles and Machine Learning Methods
40. Fuzzy Clustering for Semantic Web Services Discovery based on Ontology
41. Providing a Framework for Reforming Premium Rates of Vehicle Collision Coverage with Using Neural Networks Model (A Case Study of Asia Insurance Company)
42. Predictions of Laryngeal Cancer Using Neural Network in Kerman Shafa Hospital
43. MVO-Autism: An Effective Pre-treatment with High Performance for Improving Diagnosis of Autism Mellitus
44. Improving the Performance of E-Learning Systems Using Extracted Web Server Log File Suggestions
45. NSE: An effective model for investigating the role of pre-processing using ensembles in sentiment classification
46. Providing a New Approach for Segmenting Customers Based on Their Purchasing Behavior Change over Time in Electronic Business
47. abnormal data detection and learning their behavior by abnormality and satisficing theory
48. An Investigation on the User Behavior in Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
49. BIG DATA FROM A TO Z
50. A Combined Model for Prediction of Financial Software Learning Rate based on the Accounting Students’ Characteristics
51. arge-Scale Twitter Mining for Extracting the Psychological Impacts of COVID-۱۹
52. COMPUTER-BASED SCIENCE AND DATA MANAGEMENT IN VETERINARY EPIDEMIOLOGY
53. A new method to predict the quality of umbilical cord blood units based on maternal and neonatal factors and collection techniques
54. Illegal Miner Detection based on Pattern Mining: A Practical Approach
55. EMOSS: An Efficient Algorithm to Hide Sequential Patterns
56. Effective Factors on Eating Disorders Prevention Methods; Analysis of Food-Related Data on Twitter
57. PyIT-MLFS: a Python-based information theoretical multi-label feature selection library
58. A Novel Genetic Algorithm Based Method for Building Accurate and Comprehensible Churn Prediction Models
59. Recommended System for Controlling Malnutrition in Iranian Children ۶ to ۱۲ Years Old using Machine Learning Algorithms
60. A Novel Scheme for Improving Accuracy of KNN Classification Algorithm Based on the New Weighting Technique and Stepwise Feature Selection
61. Applications of artificial intelligence and machine learning in diagnosis and prognosis of COVID-۱۹ infection: A systematic review
62. Detecting Breast Cancer through Blood Analysis Data using Classification Algorithms
63. Customer segmentation based on mobile banking user's behavior
64. Predicting Cardiovascular Disease Using Ensemble Learning Technique
65. Feature selection using genetic algorithm for breast cancer diagnosis: experiment on three different datasets
66. Proposed Method for Predicting COVID-۱۹ Severity in Chronic Kidney Disease Patients Based on Ant Colony Algorithm and CHAID
67. تحلیل تکنیک های خوشه بندی موازی در کلان داده ها
68. Analysis of Occupational Accidents: A Data Mining Study
69. Intellectual property valuation: developing a model for patent valuation
70. SRV: A Striking Model based on Meta-Classifier for Improving Diagnosis Type ۲ Diabetes
71. Prioritizing preventive maintenance of the feeders, laterals, and MV substations of Semnan using the SOM
72. Extract of biological data using genetic algorithm
73. Diagnosis of diabetes using Bagging algorithm
74. The role of clinical dashboards in improving nursing care: A systematic review
75. Detecting Hidden Patterns from Brucellosis Patients’ Data in Khorasan Razavi Province Using Appriori Algorithm
76. MINING FUZZY TEMPORAL ITEMSETS WITHIN VARIOUS TIME INTERVALS IN QUANTITATIVE DATASETS
77. Evaluating the Effectiveness of Data Mining Techniques in Credit Scoring of Bank Customers Using Mathematical Models: A Case Study of Individual Borrowers of Refah Kargaran Bank in Zanjan Province, Iran
78. Importance-Performance Analysis of Service Attributes based on Customers Segmentation with a Data Mining Approach: a Study in the Mobile Telecommunication Market in Yazd Province
79. Providing A Model for Predicting and Detecting Destructive Processes to Prevent the Production of Waste and Defective Products: A Data Mining Approach
80. Potential Pathological, Clinical, and Symptomatic Findings of COVID-۱۹ to Predict Mortality in Positive PCR Individuals Using Data Mining
81. Determining the tariffs of physicians using a combined model of data mining techniques and fuzzy logic in health insurance
82. A Stochastic Multi-Objective Energy ManagementModel for Optimal Use of Distributed Resources in aMarket Environment: A Data Mining Approach
83. Determining the tariffs of physicians using a combined model of data mining techniques and fuzzy logic in health insurance
84. Improving the Omnichannel Customers’ Lifetime Value Using Association Rules Data Mining: A Case Study of Agriculture Bank of Iran
85. Presenting a method to realize electronic payment using data mining patterns with emphasis on artificial neural network models
86. Comparison of Some Data Mining Models in Forecast of Performance of Banks Accepted in Tehran Stock Exchange Market
87. Upgrading the Human Development Index (HDI) to control pandemic mortality rates: A data mining approach to COVID-۱۹
88. Designing a Model for Improving Banking Recommender Systems Based on Predicting Customers’ Interests: Application of Data Mining Techniques
89. Representing a Model Using Data Mining Approach for Maximizing Profit with Considering Product Assortment and Space Allocation Decisions
90. Data mining of Students Withdrawal at University of Tehran, Focusing on Fee Paid Students (to prevent customer churn)
91. Analysis of the Behavior of Tourists in Iran Based on Data Mining and Search Rate on Google
92. Customer Clustering Based on Factors of Customer Lifetime Value with Data Mining Technique (Case Study: Software Industry)
93. An Overview of Data mining application in judicial cases to identify patterns of crime and crime detection
94. Investigation of Data Mining Method in Optimal Operation of Eyvashan Earth Dam Reservoir Based on PSO Algorithm
95. Model Design for Personnel Selection with Data Mining Approach (Case Study: A Commerce Bank of Iran)
96. Reduction of non-technical losses Based on the data mining from AMI meters and customers data
97. Assessment of the Metabolic Syndrome in Children and Adolescents in Birjand, Iran: A Data Mining Approach
98. Integration of GIS and Data Mining for Residential Property Valuation: Case study District ۵ of Tehran
99. Exploring Data Mining Applications in Library Management with a Focus on Information Science and Knowledge Management
100. Early Breast Cancer Prediction Using Dermatoglyphics: Data Mining Pilot Study in a General Hospital in Iran