مقالات شهرداری بیرجند در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری بیرجند درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری بیرجند جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 20 مقاله در زمینه شهرداری بیرجند استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری بیرجند

لیست مقالات شهرداری بیرجند در شهرداری ها

1. بررسی کاربرد های اینترنت اشیاء برشناسایی فرصت های کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش (مورد مطالعه پرسنل شاغل شهرداری بیرجند دراستان خراسان جنوبی)
2. نوانخانه بیرجند (تجربه ای تاریخی از امور خیریه در دوره معاصر)
3. بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و رضایت شغلی مورد مطالعه: شهرداری بیرجند
4. بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق و عملکرد شغلی در شهرداری بیرجند
5. بررسی رابطه حکمرانی خوب و رضایتمندی شهروندان درمسیر تحقق شهر هوشمند (مورد مطالعه: شهرداری بیرجند)
6. افزایش بازده تولید کارخانه آسفالت شهرداری بیرجندب به همراه تغییر سوخت مصرفی از گازوییل به نفت کوره
7. راهکارهای تغییر نقش شهرداری از خدماتی به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی(مطالعه موردی: بوستان دکتر گنجی شهر بیرجند)
8. بررسی روابط بین عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی شهرداری بیرجند برای استقرار شهر الکترونیک مبتنی بر دیمتل فازی
9. اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر آمادگی الکترونیکی سازمان ها برای استقرار شهر الکترونیک (مطالعه موردی : شهرداری بیرجند)
10. تحلیل و بررسی نقش کمیسیون ماده 011 برکاهش تخلفات ساختمانی مطالعه موردی محدوده منطقه یک شهرداری بیرجند
11. ارزیابی و تحلیل مدیریت مالی شهرداری؛ با رویکرد تامین منابع مالی پایدار(نمونه موردی شهر بیرجند)
12. آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت ICT بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: شهرداری بیرجند)
13. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شهرداری بیرجند)
14. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارایی کارکنان ادارات دولتی (مطالعه موردی شهرداری بیرجند)
15. شناسایی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی شهرداری بیرجند و بررسی روابط متقابل آنها
16. بررسی نقش عوامل محیطی بر استقرار کار تیمی در شهرداری شهرستان بیرجند
17. تبیین نقش عوامل جامعه پذیری در توسعه مشارکت ورزشی کارکنان شهرداری بیرجند
18. تحقق توسعه پایدار شهری با نهادینه شدن تفکر استراتژیک در شهرداری بیرجند
19. بررسی رابطه مشارکت شهروندان و رضایتمندی آنان (مورد مطالعه: شهرداری بیرجند)
20. ارزیابی معیارهای آمادگی الکترونیکی شهرداری بیرجند