مقالات شهرداری گرگان در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری گرگان درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری گرگان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 58 مقاله در زمینه شهرداری گرگان استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری گرگان

لیست مقالات شهرداری گرگان در شهرداری ها

1. بررسی نقش کاربرد فناوری اطلاعات د رارتقا ی کیفیت عملکرد سازمانی شهردار ی گرگان
2. تحلیل و ارزیابی نقش مولفه های فردی و ساختاری در مدیریت تعارض درون سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری گرگان)
3. تحلیل نقش ابعاد سه گانه ساختار سازمانی در تمایل به فعالیت های کارآفرینانه کارکنان شهرداری گرگان
4. نقش آموزش و توسعه فرهنگ شهروندی در جذب سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری گرگان)
5. نقش مدیریت جهادی در توسعه و بهسازی منابع انسانی شهرداری گرگان
6. رابطه بین مولفه های رهبر ی خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی
7. گزینش چند معیاره شاخصهای موثر بر توسعه رفتاری فرهنگی و اجتماعی آموزشهای شهروندی در شهرداری گرگان به روش AHP فازی
8. تاثیر مدیریت دانش و گرایش به کارآفرینی بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلی سرمایه اجتماعی در شهرداری گرگان
9. رابطه رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات(مورد مطالعه: شهرداری گرگان)
10. سنجش و ارزیابی مولفه های اثرگذار بر رضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی از کیفیت مسکن تحت تصرف (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری گرگان)
11. اثر رهبری اخلاقی بر گشودگی به تجربه و رفتارهای نوآورانه کارکنان بخش ورزش شهرداری گرگان
12. رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری گرگان)
13. بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو مورد شناسی؛ شهرداری گرگان
14. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی با ارزش ویژه برند با توجه به متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و وفاداری در بانک ملی شعبه شهرداری گرگان
15. بررسی گرایش مشتریان در بکارگیری خدمات آنلاین (مطالعه موردی: بانک ملی شعبه شهرداری گرگان)
16. بررسی رابطه رفتار نوآورانه و موفقیت شغلی با توجه به نقش های میانجی خودکارآمدی و همبستگی در بین کارکنان شهرداری شهرستان گرگان
17. بررسی رابطه عوامل آمیخته بازاریابی با جذب و رضایت هوادارن تیم های ورزشی (مطالعه موردی: تیم بسکتبال شهرداری گرگان)
18. بازآفرینی فضاهای گمشده محله مبتنی بر رویکرد دوستدار کودک (مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری گرگان)
19. بازآفرینی محله مبتنی بر رویکرد دوستدار کودک (مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری گرگان)
20. طراحی ساز و کار موثر تجاری سازی تیم بستکبال شهرداری گرگان
21. بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر سایبرلوفینگ در کارکنان سازمان(مورد مطالعه:شهرداری گرگان)
22. تدوین برنامه مدیریت راهبردی مدیریت پسماندشهرداری گرگان به روش تجزیه و تحلیل QSPM SWOT
23. تحلیل کارکردها و نیازهای برنامه بهبود کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: شهر گرگان
24. تحلیل عوامل موثر بر مدیریت چمن فضای سبز شهری با استفاده از مدل SWOT
25. تاثیر عوامل مکانمند و بی هویت در فضاهای سبز بر التفات ذهن و دلبستگی به شهر مورد مطالعه: پارک شهرداری، پارک چاله باغ، پارک ملت شهر گرگان
26. بررسی رابطه بین علل تمایل ضعیف شهروندان (آسیب شناسی) در پرداخت عوارض شهری (نوسازی ، صنفی، خودرو) با افزایش و تقویت درآمد شهرداری گرگان
27. تأثیر طرح احاله مدیریت پارک های جنگلی به شهرداری ها بر ارتقای عملکردی فضاهای تفرجی (مطالعه موردی: پارک جنگلی النگ دره گرگان)
28. بررسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان و تعیین رئوس راه کارهای عملیاتی مناسب جهت اجرای این استراتژی به روش برایسون
29. بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در برونسپاری وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری(مطالعه موردی شهرداری گرگان)
30. بررسی رابطه سبک رهبری و یادگیری سازمانی با توجه به نقش میانجی انگیزش کارکنان (مطالعه موردی شهرداری گرگان)
31. تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی مهارت های اجتماعی - ارتباطی (مورد مطالعه: شهرداری گرگان)
32. ارزیابی عملکرد شهرداری گرگان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن BSC و تحلیل سلسله مراتبی AHP
33. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات کارکنان شهرداری منطقه یک گرگان
34. تعیین ارتباط بین حمایت از کارکنان با تلاش برای ارایه خدمات در کارکنان سازمان فرهنگیورزشی شهرداری گرگان
35. بررسی مقایسه ای رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مقایسه: دانشگاه گلستان و شهرداری گرگان)
36. سنجش عملکرد شهرداری از منظر شاخصهای حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: منطقه 1 و 2 شهر گرگان
37. سنجش عملکرد شهرداری از منظر شاخص های حکمرانی خوب شهری (منطقه 1 و 2 شهر گرگان)
38. ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در توانمندسازی مناطق حاشیه نشین شهر (مطالعه موردی: شهر گرگان)
39. سنجش عملکرد شهرداری در ارتقاء کیفیت سکونتی بافت های فرسوده شهری(مطالعه موردی: شهر گرگان)
40. بررسی رابطه اعتماد میان شهروندان و مدیران شهری با افزایش و تقویت درآمد شهرداری گرگان
41. بررسی تاثیر چابکی منابع انسانی بر افزایش بهره وری سازمان مورد مطالعه: شهرداری گرگان
42. مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر سطح شادکامی کارکنان مطاله موردی: سازمان شهرداری شهر گرگان
43. بررسی تأثیر انواع استخدام بر بهروه وری نیروی کار شهرداریها (مطالعه موردی شهرداری گرگان)
44. تأثیر تأمین مالی پروژه های عمرانی به روش سنتی بر عملکرد شهرداری گرگان
45. بررسی نقش مطلوبیت اماکن ورزش صبحگاهی شهرداری گرگان بر توسعه ورزش همگانی
46. بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با کارآفرینی سازمانی(شهرداری شهرستان گرگان)
47. مطالعه موردی رابطه فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری گرگان
48. بررسی و تبیین تاثیر سرمایه فکری برعملکرد سازمانی مطالعه موردی: شهرداری گرگان
49. بررسی و تبیین راه های درآمدهای پایدار با رویکرد استراتزیک در شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری گرگان)
50. بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت با عملکرد کارکنان شهرداری گرگان
51. ارزیابی و سنجش آمادگی الکترونیک در شهرداری گرگان مبتنی بر روشAHP
52. نقش شهرداری در بهبود ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شهروندان (شهر گرگان)
53. ارزیابی و سنجش عملکرد شهرداری گرگان در چارچوب حکمروایی خوب شهری
54. بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان شهرداری گرگان
55. ارزیابی عملکرد شهرداری گرگان در چهارچوب حکمروایی خوب شهری
56. شناسایی و اولویت بندی روش های درآمدی پایدار در شهرداری ها: مورد، شهرداری گرگان
57. سنجش رابطه برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 2 گرگان مورد مطالعه: شهرداری گرگان
58. سنجش رضایت از عملکرد شهرداری گرگان