مقالات مدیریت شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات مدیریت شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه مدیریت شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 8,555 مقاله در زمینه مدیریت شهری استخراج شده است.

لیست مقالات مدیریت شهری در شهرداری ها

1. ارائه الگوی پایدار پس از همه گیری کووید -۱۹ در فضاهای معماری و شهری
2. طراحی و پیاده سازی یک سیستم یکپارچه مدل سازی تغییر کاربری اراضی شهری
3. تحلیل راهبردی تنگناها و فرصتهای توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی: شهر شهرکرد)
4. مدل سازی روند تغییرات زمانی مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری اهواز مبتنی بر رویکرد آمایشی
5. تبیین چالش های ساختاری در طرح ریزی راهبردی توسعه شهری کلان شهر اصفهان
6. برنامه ریزی بستر طبیعی شبکه های بوم شناختی (مورد مطالعه: سیمای سرزمین شهری کرج)
7. An analysis of green architecture and its impact on sustainable urban planning
8. Mathematical model effective on urban sprawl limitation planning
9. امکان سنجی مدیریت ساخت وسازهای غیرمجاز کلانشهر تبریز بر مبنای تحقق پذیری طرحهای ممیزی املاک و اراضی
10. شهرداری الکترونیک و لزوم پاسخگویی در سازمان با ایجاد روابط عمومی و راه اندازی شهرداری الکترونیکی سیار
11. مروری بر روش های نوین جهت بهینه سازی در کاهش ترافیک های شهری
12. سنجش و رتبه بندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: محله اسلام آباد تهران)
13. شهرداری الکترونیک و لزوم پاسخگویی در سازمان با ایجاد روابط عمومی و راه اندازی شهرداری الکترونیکی سیار
14. ارزیابی نقش شوراهای محلی در توسعه امنیت پایدار شهری (نمونه موردی؛ شهر ارومیه)
15. مشارکت شهروندان در مدیریت شهر
16. نقش عملکرد سازمان بر ارتقاء عزت نفس کارکنان شهرداری تهران
17. ارائه رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین سبد پروژه (مطالعه موردی:شهرداری قیامدشت)
18. تحلیل و بررسی نقش و مشارکت مردم در اداره امور محلی
19. بررسی منابع نوین درآمدی شهرداریها
20. بهبود زیرساخت های خدمات و حمل ونقل شهری از طریق بکارگیری پنل های خورشیدی در نوسازی ایستگاههای اتوبوس
21. بررسی تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان دامغانی بر شهروندی فعال آنها
22. بهبود و ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در خیابان فلسطین مشهد
23. مقایسه بازآفرینی شهری و حفاظت شهری در گستره فرایند تغییر (از دیدگاه اندیشمندان معاصر)
24. قله برافراشته(درآمدی بر آموزه های مدیریتی سردار سلیمانی)
25. پیامدهای جسمی و روانی ترافیک بر شهروندان
26. مسائل حقوقی شهرداریها در اداره امور شهر؛ بررسی موردی: شهرداری دامغان
27. حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)
28. شناسایی روش های موثر بر افزایش انگیزه کارمندان
29. بهینه سازی روش های توسعه کم اثر (LID) در کنترل کمی و کیفی سیلاب های شهری با لحاظ اثرات تغییر اقلیم با استفاده از الگوریتم های بهینه ساز چندهدفه
30. عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری شهر مشهد
31. مفهوم شهر هوشمند در نوآوری شهری
32. امنیت آفرینی، مهمترین شاخصه جلوه های جهادی مدیران در آرمان شهر شهیدان باکری و سلیمانی
33. ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی در مکتب سردار شهید مهدی باکری و سردار شهید قاسم سلیمانی
34. فرآیند هیدروترمال کربنیزاسیون ضایعات شهری
35. بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی در قبال محیط زیست شهری در راستای توسعه پایدار
36. نقش کاربردی فضای سبز شهری در توسعه پایدار
37. راهکارهای فرهنگی شهرداری مشهد در جهت جلب حمایت و همکاری شهروندان
38. بررسی خشکیدگی درختان سوزنی برگ فضای سبز شهری(مطالعه موردی: منطقه ۵ شهر رشت)
39. تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعه شهری (CDS)
40. سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام)
41. بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز
42. تحلیل عوامل موثر بر تخلفات در ساخت و سازهای شهری (مورد: ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۱۶ کلانشهر تهران)
43. رسانه های اجتماعی، تبلیغات و بازاریابی شهری
44. بررسی عوامل تاثیر گذار در سیاست های حاکم بر توسعه زمین شهری در شهرها
45. بررسی نقش اصلاح بافت کالبدی شهر با تکیه بر برنامه ریزی شهری
46. بررسی فضاهای شهری بر مبنای مسیل ها در بافت های تاریخی و درون شهری ایران
47. نظام مکنون مدیریت جهادی در برنامه ریزی شهری با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و جلوه های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی
48. تبیین چالش ها و فرصت های مدیریت شهری در شهرهای میانی و نقش آن در توسعهمنطقه ای با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: شهر لار)
49. تبیین بایسته های مدیریت راهبردی در حوزه امور شهری(بر اساس مکاتب شهیدین والا مقام: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آقا مهدی باکری)
50. بررسی و تجزیه تحلیل مولفه های موثر بر رقابت پذیری شهر ها با تکیه برمولفه های مدیریت شهری محدوده مورد مطالعه : منطقه ۵ شیراز
51. توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم سازی چندمعیاره فازی
52. افزایش کارایی و ایمنی مسیرهای درون شهری با استفاده از استراتژی رژیم جاده با محوریت مدیریت تقاضا (مطالعه موردی شهر کرج)
53. تحلیل شاخص های آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران)
54. عوامل موثر بر آگاهی از مفهوم حقوق شهروندی و شهروندی فعال در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق چهار شهرداری شیراز)
55. تاثیر مدیریت آبیاری، کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بادام زمینی (.Arachis hypogaea L)
56. تجزیه و تحلیل مدیریت پسماند و توسعه پایدار شهری با رویکرد مشارکت مردمیمحدوده مورد مطالعه : منطقه ۸ شهر شیراز
57. عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعه موردی: شهر قیر)
58. بررسی رویکرد کنترل کیفیت مراحل ساخت تونل در مدیریت ساخت تونل قطار شهری به روش TBM-EPB
59. تبیین ارزش های اخلاقی مبتنی بر شهادت و ایثار در جهت نیل به مدیریت اثر بخش شهری
60. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری پایدار و تاثیر آن بر در آمد شهرداری ها
61. بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام
62. بررسی چرخه سیاست گذار به منظور تحقق مدیریت یکپارچه (هماهنگ) شهری (نمونه موردی کلانشهر مشهد )
63. بررسی نقش مدیریت شهری در ایجاد فرصت های اشتغال با رویکرد عدالت اجتماعی شهر زاهدان
64. تدوین الگوی مدیریت یکپارچه ی شهری با تاکید بر حکمروایی دانش بنیان در شهرهای ایران
65. نقش مدیریت شهری در بازآفرینی مراکز گردشگری تاریخی؛ مطالعه موردی خانه های تاریخی شهر شیراز
66. شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی سرداران شهید قاسم سلیمانی و سردار شهید مهدی باکری به عنوان الگوی مدیریت شهری
67. مدیریت شهری و بازآفرینی فضاهای سبز و تاثیر آن در تعدیل جزایر گرمایی
68. مطالعه مدیریت آب شهری با استفاده از روش SWOT(مطالعه موردی: شهر بیرجند)
69. بررسی مدیریت شهری و جغرافیایی در مشارکت اجتماعی شهروندان جهت توسعه گردشگری پایدار
70. جستاری بر رابطه بین مدیریت شهری و رفاه شهروندی با رویکرد جهاد اقتصادی
71. نقش مدیریت فضای سبز شهری در عملکرد شهرداری تهران با توسعه شهر
72. شناسایی چالش ها و ساماندهی ترافیک شهری با رویکرد مدیریت فناوری نوین
73. مدیریت اقلیمی فضاهای باز محلات شهری از طریق کنترل تناسبات پوسته ای
74. تاثیر تعهد سازمانی در شهرداری تهران و فرهنگ سازمانی در مدیریت شهری
75. بررسی ساختار های شهری با انعطاف بیشتر د ر برابر سیل با بهبو د انعطاف شبکه مدیریت زباله شهری
76. الگوی مدیریت میدانی شهید باکری و شهید سلیمانی و رابطه آن با مسئولیت پذیری در مدیریت شهری
77. ارزیابی اثربخشی پارامترهای فرهنگی در مدیریت شهری (مطالعه موردی : کلانشهر کرج)
78. بررسی تاثیرات مدیریت جهادی بر مشارکت شهروندان در امور شهری تبریز
79. نقش مدیریت فرهنگی بر میزان آسیب های اجتماعی در جوامع شهری
80. نقش سلامت اجتماعی در مدیریت جامعه شهری و راهکارهای گسترش آن
81. نقش مدیریت شهری در مشارکت اجتماعی شهروندان جهت توسعه گردشگری پایدار
82. تبیین عملکرد مدیریت شهری و نقش مشارکت شهروندان منطقه ۱۰ شهرداری شهر تهران در توسعه پایدار شهری
83. طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند
84. نقش شهروندان مسئولیت پذیر با بررسی مشارکت در مدیریت شهری
85. راهبردهای مدیریت شهری در حوزه گردشگری به منظور درآمد پایدار
86. سنجش مدیریت و برنامه ریزی توسعه خدمات یکپارچه شهری- روستایی
87. بررسی مدیریت پروژه در اجرای تونل های قطار شهری شیراز
88. نقش مدیریت حمل ونقل شهری بر میزان ترافیک کلانشهر تهران
89. جایگاه مدیریت شهری در ایجاد شهر هوشمند و توسعه پایدار
90. نقش ویژگی های شغلی کارکنان و تاثیرآن بر مدیریت شهری
91. نقش مدیریت شهری (شهرداری ها) در آموزش فرهنگ شهرنشینی
92. نقش مدیریت آموزشی در کنترل بحران بافت فرسوده شهری
93. بررسی مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدارشهری
94. نقش تراکم ساختمانی در مدیریت های توسعه شهری شهرداریها
95. بهره برداری مدیریت شهری مشهد از فرصت گردشگری توس
96. دیپلماسی شهری بر اساس الگوی مدیریت جهادی شهید سلیمانی
97. تعیین راهبردهای مدیریت شهری در کاهش خلاءهای فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه ۷ تهران)
98. نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری با طراحی فضای سبز مبتنی بر پدافند غیرعامل
99. تدوین الگوی مدیریت شهری مبتنی بر سبک مدیریت جهادی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری
100. جایگاه مدیریت بحران سیل در مدیریت شهری با مروری بر نقش شهید سلیمانی در مدیریت سیلاب ۱۳۹۸