مقالات بافت فرسوده در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بافت فرسوده درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بافت فرسوده جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,264 مقاله در زمینه بافت فرسوده استخراج شده است.

لیست مقالات بافت فرسوده در شهرداری ها

1. عوامل کلیدی موثر در احیای فضاهای ناکارآمد شهری با رویکرد ارتقای کیفی (موردمطالعه: محله بیسیم زنجان)
2. تاثیرات انتقال سازمان های عمومی به نواحی فرسوده شهر به مثابه پروژه محرک توسعه
3. پایدارسازی محلات قدیمی و فرسوده شهری با رویکرد پدافند غیرعامل شهری مورد مطالعه شهر اهواز
4. بررسی نقش بافت های فرسوده و نو در شکل گیری خرده فرهنگ های انحرافی شهر عسلویه: رویکردی آینده نگر به امنیت کشور در سال ۱۴۰۴
5. تحلیل شاخص های آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران)
6. تبیین اثربخشی مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۵ شهر تهران)
7. برنامه ریزی راهبردی بافت های فرسوده شهری با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی : محله اسلام آباد تهران
8. ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مولفه های کیفیت محیطی (موردمطالعه: پیرامون کلان شهر تهران)
9. باز طراحی بافت های فرسوده شهری با رویکرد ارتقای گردشگری( نمونه موردی: محله فیل شیراز )
10. شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر ارتقاء بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: بافت فرسوده شهر کرمانشاه)
11. ارایه راهکارهای طراحی مسکن در بافت فرسوده شهری با رویکرد تاب آوری
12. سنجش عوامل موثر بر بازآفرینی شهری پایدار در بافت فرسوده شهر ارومیه (مورد مطالعه بافت مرکزی شهر)
13. بررسی میزان سرمایه اجتماعی جهت نوسازی بافت فرسوده شهر زنجان
14. ارزیابی تاب آوری اجتماعی بافت فرسوده شهری منطقه ۷ تهران
15. بررسی نقش بازآفرینی بافت های فرسوده بر توسعه شهری با رویکرد CDS با بکارگیری مدل SWOT (مطالعه موردی: حوزه ۶ بافت فرسوده قائمشهر)
16. نقش مدیریت آموزشی در کنترل بحران بافت فرسوده شهری
17. نقش تشکل های اجتماعی در ساماندهی محلات بافت فرسوده
18. ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
19. تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)
20. ساماندهی اراضی پیرامونی ایستگاه های مترو با استفاده از رویکرد "توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی(TOD)" به عنوان پروژه های محرک توسعه در بافت های فرسوده
21. تبیین اثربخشی مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۵ شهر تهران)
22. بررسی میزان تخریب ساختمان های قدیمی در بافت فرسوده در اثر حوادث طبیعی مطالعه موردی محله درکه
23. آسیب شناسی روش های تامین مالی بازآفرینی بافت فرسوده شهری
24. بهبود تاب آوری بافت فرسوده در برابرحریق و مدیریت بحران
25. ارزیابی شدت فرسودگی در محیط ساخته شده با روش تلفیقی AHP & O.M در محیط GIS(نمونه موردی: محدوده ۱۵ هکتاری محله همت آباد اصفهان)
26. تدوین چارچوب مفهومی برنامه ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی (مطالعه موردی: محله های سیروس، جوادیه و هفت چنار شهر تهران)
27. تبیین ابعاد و مولفه های الگوی مناسب مدیریت بحران زلزله در باف تهای فرسوده شهر تهران
28. بررسی شیوه های مداخله مدیریتی در انواع بافت های شهری
29. واکاوی استراتژی های بهینه به منظور تحقق موثرتر رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در راستای تقویت حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی بافتهای فرسوده (مطالعه موردی محله انصار و اروند مشهد)
30. بازآفرینی مرکز شهر فامنین با تاکید برمعیار کیفیت فضای همگانی
31. تحلیلی بر سیاست های زمین و مسکن در شهر نورآباد
32. بازطراحی بافت مرکزی شهر جیرفت با تاکید بر ابعاد اکولوژیک
33. شناسایی و اولویت بندی ریسک ها در ساخت آپارتمان های بلند مرتبه در نواحی شهری در بافت فرسوده با روش ویکور (مورد مطالعه: منطقه شهر تهران)
34. بررسی مسائل و پتانسیل های کاربری اراضی بافت فرسوده با استفاده از تکنیک سوات کمی (موردمطالعه : محله خرم شاه واقع در شهر یزد)
35. ارزیابی مولفه های تاثیر گذار در طرح در باز آفرینی شهری بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی ( مطالعه موردی: شهر اقلید )
36. سنجش میزان احساس تعلق خاطر مکانی و تاثیرات فضایی- مکانی آن در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سهل آباد شیراز)
37. بررسی مسائل مرتبط با تجمیع در باز آفرینی بافت های فرسوده محلات با هویت شهری (نمونه موردی :محله گلابدره نازی آباد)
38. ارائه الگوی مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد مدیریتی ؛ مطالعه موردی شهر زرین دشت ( استان فارس)
39. بررسی رابطه میان عوامل فرسودگی با بافت فرسوده شهری، تاکیدی بر کمبود خدمات و وضعیت اقتصادی – اجتماعی (نمونه موردی: شهر فریدونکنار)
40. ارزیابی تاب آوری بافت فرسوده شهر در برابر زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری بندرعباس)
41. بررسی شاخص های کیفی مسکن در بافت فرسوده محلات با هویت شهری (نمونه موردی: محله گلابدره نازی آباد )
42. امکان سنجی طرح اقدام ملی مسکن در بافت فرسوده شهر اصفهان با درنظر گرفتن مدیریت ریسک منابع مالی
43. استخراج شاخص های شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:منطقه ۴ تبریز)
44. تبیین و طرح ریزی مسکن شهری با قابلیت انعطاف در بافت های فرسوده؛ نمونه موردی: شهر سقز
45. اولویت بندی روش های افزایش مشارکت مردم در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی:ساربان محله بجنورد
46. بررسی و تحلیل مشارکت پذیری مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده ی شهری(نمونه موردی: شهرتایباد)
47. رهیافتی بر مسائل موجود در بافت های فرسوده شهری در راستای توسعه شهری(مطالعه موردی:محله قیطریه تهران)
48. تحلیلی بر عوامل موثر در جذب مشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسوده مطالعه موردی محلهآبکوه مشهد
49. بررسی تاثیر توانمندسازی بافت فرسوده شهری بر ارتقای گردشگری بوم گرا؛ نمونه موردی: شهر ساحلی قشم
50. ارتقاء کیفیت فضایی، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبردهای موثر در ساماندهی بافت فرسوده مشهد
51. کارایی ضوابط و مقررات شهرسازی بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه ۴ شهر اصفهان
52. تبیین زمینه های تحقق پایداری در بافت های قدیم و فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری یکپارچه؛ (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کاشان)
53. تحلیل نظام اجرایی طرح های نوسازی دربافت های فرسوده شهری با تاکید بر بافت فرسوده تهران؛ (نمونه موردی: محلات صفا و شهید اسدی)
54. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل
55. بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد رقابت پذیری مطالعه موردی : شهر دو گنبدان
56. بررسی تاثیر بازسازی بافت های فرسوده در مناطق ۶ و ۷ شهر اهواز
57. (طراحی ساختمان فرهنگ در بافت فرسوده و تاریخی شهرستان سقزبا رویکرد میان افزا)
58. طراحی مدل مدیریت بازآفرینی بافت های فرسوده (مورد مطالعه: طرح عظیم مجد مشهد)
59. بررسی ساماندهی بافت فرسوده و راهکارهای موثر برای آن در شهر نورآباد ممسنی
60. بهسازی و احیای بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله قلعه چارلان سنندج)
61. شناسایی چالش های بافت های کهن و فرسوده در جهت ساماندهی
62. آسیب شناسی مدیریت بحران شهری در بافت های فرسوده شهری همدان
63. اهمیت حاشیه نشینی و بافت فرسوده در زیبایی شهرسازی
64. اولویت بندی مولفه های ایمن سازی بافت فرسوده شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه یک کلان شهر اهواز)
65. تعریف، مفاهیم و نظریات بافت های فرسوده شهری
66. تاب آوری بافت فرسوده در مواجهه با سوانح طبیعی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: بافت فرسوده فیض آباد کرمانشاه)
67. واکاوی تجارب احیای بافت های فرسوده در ایران و جهان با رویکرد مدیریت احیای بافت های فرسوده شهری
68. آسیب شناسی کالبدی- فیزیکی بافت تاریخی- قدیمی در راستای تاب آورسازی شهری(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر نهاوند)
69. بررسی زمینه های ارتقاءکیفیت زندگی در محله های شهری با تاکید بر مشارکت شهروندی مطالعه موردی : شهر نهاوند ؛ محله پای قلعه
70. تحلیل عوامل تاثیرگذار در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ناحیه ۲ منطقه ۱۷ شهر تهران
71. برنامه ریزی و مدیریت شهری در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر کرمانشاه
72. چالش های اجتماعی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی شهر شیراز
73. بررسی تاب آوری بافت فرسوده شهری از دیدگاه برنامه ریزی بهینه
74. شناسایی مشکلات در عملیات های ساختمانی در محلات بافت فرسوده
75. تدون سیاستهای مدیریتی یکپارچه در بازآفرینی بافت فرسوده شهری
76. مدیریت مشارکتی در کنترل بحران بافت فرسوده مناطق شهری
77. ساماندهی فضای سبز شهری در محلات بافت فرسوده شهری
78. مدیریت تغییرات کاربری اراضی در محلات بافت فرسوده
79. برنامه ریزی و بازآفرینی پایدار محلات حاشیه نشین با تاکید بر اصول نوشهرسازی (نمونه موردی: محله کارخانه نمک زاهدان)
80. ارزیابی وضعیت بافتهای فرسوده شهری(مطالعه موردی: بندر ماهشهر)
81. جایگاه نظریه گراف در تحلیل و مدل سازی شبکه ارتباطی: از نظریه تا کاربست، مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر رشت
82. تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری
83. مدیریت نظارت بر ساخت و سازها در محلات بافت فرسوده منطقه ۱۸ شهرداری تهران
84. مدیریت بافت فرسوده شهری و عوامل موثردر بازآفرینی
85. اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان افزا در بافت های تاریخی(نمونهموردی:محله رزه گیان مهاباد )
86. تحلیلی بر آسیب پذیری ناشی از زلزله با تاکید بر ارائه ی الگوی بهینه ی مکان یابی کاربری های ویژه ( بهداشتی- درمانی و آموزشی) مورد شناسی: بافت فرسوده شهر تبریز
87. اولویت بندی عوامل و استراتژیهای موثر بر بازآفرینی پایدار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به روش Topsis (مطالعه موردی: محله انصار و اروند مشهد)
88. ارزیابی الگوهای زمینه گرایی و تاثیر آن در طراحی مسکن در بافت محله هایتاریخی و فرسوده شهری(نمونه موردی:محله حسن آباد اصفهان)
89. مدل سازی روابط بین شاخص های شناسایی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در اطراف حرم امام رضا (ع)
90. لزوم تدوین و برنامه ریزی طرح های بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهرها (مطالعه موردی محله سعدی شیراز)
91. تحلیلی بر آسیب شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تاکید بر شاخص امنیت
92. مکانیابی فضاهای چند منظوره با هدف مدیریت بحران بعد از زلزله مورد شناسی: بافت فرسوده شهر شوشتر
93. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده شهری مورد شناسی: شهر جویبار
94. تحلیل الگوهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سرتپوله سنندج)
95. جایگاه برنامه ریزی شهری در ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
96. گذری به طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر حاجی آباد
97. راهکارهای ارتقاء اجتماعی-فرهنگی کیفیت زندگی در محلات بافت فرسوده
98. نقش حسابداری در توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهرها
99. راهکارهای ساماندهی و احیای بافت فرسوده از دیدگاه اجتماعی
100. بازآفرینی بافت فرسوده شهری از دیدگاه شهرسازی