مقالات بیمه محصولات کشاورزی در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه محصولات کشاورزی درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 294 مقاله در زمینه بیمه محصولات کشاورزی استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه محصولات کشاورزی در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و جهت گیری نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی (مورد مطالعه: شرکت خدمات بیمه کشاورزی دامون سبز)
2. تحلیل نیازمندی‎ها و انتظارهای بیمه ‎گذاران صندوق بیمه کشاورزی
3. بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با اجرای روش مبتنی بر مذاکره
4. ارزیابی پرتفوی بیمه ای کشاورزی در زیربخش های زراعت و باغبانی از دیدگاه نظریه مارکویتز: مورد مطالعه استان خراسان رضوی
5. مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.
6. آسیب شناسی نظام بیمه کشاورزی از دیدگاه کارشناسان صندوق بیمه در شهرستان کرمانشاه
7. مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.
8. بررسی تاثیر عوامل فردی، رفتاری، ساختاری، و فرهنگی بر توسعه بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه ای در شهرستان سلطانیه زنجان)
9. راهبرد مناسب بیمه محصولات کشاورزی
10. هوشمندسازی عملیات بیمه گری صندوق بیمه کشاورزی
11. راهبردهای توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد)
12. به کارگیری تکنیک های سنجش ازدور در مدیریت ریسک بیمه های کشاورزی
13. عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی استان مازندران از بیمه کشاورزی
14. بررسی تاثیر صنعت بیمه در اقتصاد کشاورزی منطقه گلستان و به صورت موردی شهرستان گنبد کاووس
15. نقش بیمه در کاهش ریسک ناشی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان
16. چهارگانه امنیت غذایی، تغییر اقلیم، بیمه کشاورزی و پایداری ملی
17. اثر تغییر اقلیم بر بیمه محصولات کشاورزی با تاکید بر بیمه شاخص
18. طرح ضرورت و نحوه بیمه منابع آبی مزارع برنج
19. بیمه محصولات کشاورزی
20. تحلیل چالش های توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین بهره برداران خرد (مورد مطالعه: دهستان سرجام، مشهد)
21. الگوی عوامل اثرگذار بر پذیرش بیمه کشاورزی توسط نخل داران شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان
22. بررسی عوامل موثر بر پذیرش و رضایتمندی کشاورزان از بیمه کشاورزی
23. بررسی نقش حمایتی دولت در رشد بیمه کشاورزی (مزایا و معایب)
24. بررسی عوامل موثر بر پذیرش و رضایتمندی کشاورزان از بیمه کشاورزی
25. مطالعه تطبیقی نظام های بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف جهان
26. چهاربنیان امنیت غذایی، مدیریت ریسک ، بیمه کشاورزی و پایداری ملی
27. بررسی گرایش به ریسک کشاورزان گندم آبیکار استان خراسان رضوی (شهرستان های منتخب: گناباد، فریمان، نیشابور)
28. بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصول گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد
29. بررسی کلیات بیمه منابع طبیعی در ایران
30. بررسی بیمه محصول چای و دیگر محصولات کشاورزی
31. بررسی عوامل تعیین کننده ی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران و سویاکاران دهستان کنگور، شهرستان کلاله
32. نقش بیمه در تداوم و گسترش فعالیت در بخش کشاورزی
33. نگرشی بر بیمه و تأثیر آن بر کاهش خطرات احتمالی در بین کشاورزان گندمکار
34. تحلیلی براهمیت و نقش بیمه محصولات درتوسعه بخش کشاورزی
35. استفاده از مدل رضامندی آمریکایی برای سنجش رضامندی بیمه گذاران کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس
36. مولفه های اثرگذار مدیریت ریسک تولید بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کشاورزان ذرت کار دشت مغان)
37. عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی منطقه سیستان)
38. بررسی حقوقی بیمه محصولات کشاورزی
39. نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی: موانع و راهکارها
40. بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه
41. تحلیل عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در دوره زراعی 71-70
42. بررسی تجربی تقاضا برای بیمه محصولات کشاورزی
43. بیمه محصولات کشاورزی در اسپانیا
44. صندوق بیمه محصولات کشاورزی و برنامه دوم توسعه اقتصادی
45. تاثیر بیمه محصولات کشاورزی و دام در توسعه اقتصادی
46. بیمه محصولات کشاورزی در پاکستان
47. بیمه محصولات کشاورزی در ایالات متحده
48. بیمه محصولات کشاورزی
49. مفهوم ریسک در بیمه محصولات کشاورزی
50. بیمه محصولات کشاورزی
51. بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی کشاورزان شهرستان بابل از بیمه محصولات کشاورزی
52. بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بیمه توت فرنگی در روستای نگل واقع در شهرستان سنندج
53. نقش بیمه کشاورزی در پایداری اشتغال های مرتبط با گیاهان دارویی
54. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی : کلزا کاران شهرستان گلوگاه)
55. بررسی برخی از معایب و مزایایی بیمه محصولات کشاورزی در ایران
56. بررسی تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی در بین کارگزاران بیمه کشاورزی با تاکید بر تعدیل کننده خودتوسعه ای
57. واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان
58. بررسی اثرات مدیریت ریسک و بیمه در مدیریت مالی و اقتصاد کشاورزی
59. بررسی کمی و مدل سازی ریسک آسیب های زراعی بارش های سیل آسا در گستره ایران
60. تعیین درجه ریسک گریزی گندم کاران (مطالعه موردی شهرستان ارسنجان)
61. محصولات کشاورزی و عوامل موثر بر پذیرش آن
62. تاثیر ضریب ریسکگریزی بر کارایی پستهکاران شهرستان رفسنجان
63. پیش بینی متغیرهای اقلیمی با کمک روش باکس جنکینز(مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)
64. راهبردهای اساسی مدیریت ریسک درتوسعه کشاورزی ایران
65. بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک های درآمدی
66. مطالعه موردی باغداران مشکین شهر
67. توسعه کشاورزی پایدار ازطریق ایجاد امنیت اقتصادی
68. مدل سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت
69. الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی
70. تعیین میزان رضایتمندی مشتریان (کشاورزان) کارگزاران خصوصی بیمه ی کشاورزی در استان مازندران
71. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی : شهرستان ساری)
72. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی : شهرستان ساری)
73. شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان استانخراسان رضوی
74. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم در استان خوزستانمطالعه موردی: شهرستان دشت آزادگان
75. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم در استان خوزستان مطالعه موردی: شهرستان دشت آزادگان
76. عوامل موثربرتوسعه بیمه گاودارهای صنعتی در شهرستان های شیراز ومرودشت
77. سازه های موثر بر تمایل به بیمه محصول انار: مطالعه موردی انارکاران شهرستان نطنز
78. بهینه سازی پرداخت یارانه بیمه در راستای اهداف زیست محیطی و ارتقای بهره وری آب
79. بررسی دیدگاه بهره برداران بیمه شده و بیمه نشده در پایداری کشاورزی از بعد زیست محیطی
80. عوامل موثر بر پذیرش بیمه مرکبات در شهرستان قائمشهر
81. بررسی موانع و چالش های مدیریت بیمه محصول خرما در استان سیستان و بلوچستان
82. نقش بیمه و مدیریت ریسک در امنیت اقتصاد کشاورزی
83. ارزیابی تاثیر نهاده های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندمکارشهرستان دزفول
84. بررسی نگرش کشاورزان شهرستان ایرانشهر نسبت به بیمه ی محصولات کشاورزی
85. نقش بیمه و مدیریت ریسک درامنیت اقتصادکشاورزی
86. بررسی ویژگی های فردی، اقتصادی و زراعی گندمکاران در پذیرش بیمه گندم مطالعه موردی شهرستان ارومیه
87. بررسی رابطه بین بیمه محصولات و رشد بخش کشاورزی
88. رویکردی جدید به بیمه خرد در صنعت کشاورزی
89. بررسی و شناسایی عوامل محیطی، فردی و مالی موثر بر ریسک بیمه ای محصولات کشاورزی و رتبه بندی طبقه ای آنها
90. شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به بیمه کردن محصولات کشاورزی مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی
91. تعیین عوامل مؤثر بر رضایتمندی گندمکاران شهرستان زابل از بیمه گندم
92. بیمه و نقش آن در توسعه کشاورزی
93. تأثیر مقدار غرامت پرداختی بیمه جهت جبران خسارت های ناشی از تنش های غیرزیستی برسطح تولید محصولات کشاورزی
94. نظام بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
95. بررسی نقش نظام بیمه در توسعه کشاورزی پایدار
96. مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصول گندم در خرم آباد لرستان
97. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم کاران استان کردستان مطالعه موردی شهرستان بیجار
98. مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصول گندم در خرم آباد لرستان
99. روند بیمه باغات در ایران (گذشته-حال-آینده)
100. نقش ترویج بر گسترش بیمه در بین کشاورزان استان مازندران