مقالات بیمه عمر در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه عمر درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه عمر جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 320 مقاله در زمینه بیمه عمر استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه عمر در صنعت بیمه

1. آثار قرارداد بیمه عمر از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
2. تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه
3. ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته»
4. اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب
5. اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر درکشورهای منطقه منا
6. بررسی عوامل موثر در بازخرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و پیش بینی زمان بازخرید بیمه نامه ها (مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر)
7. تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت
8. تقاضای بیمه عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان
9. بررسی و تحلیل بیمه ی عمر در ایران با استفاده از تبدیل موجک
10. تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجی گری ارزش ادراک شده
11. تاثیر بازار یابی رابطه مند برکیفیت خدمات، کیفیت رابطه و وفاداری مشتریان در بیمه عمر و سرمایه گذاری صنعت بیمه استان اردبیل
12. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر فرصت های کارآفرینی و تاثیر آن بر توسعه بیمه عمر پاسارگاد
13. بررسی فروش بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در شرکت بیمه
14. تبیین شاخص های اضافه نرخ در بیمه نامه های عمر
15. بررسی عوامل موثر برخرید بیمهعمر شرکت بیمه ایران استان کرمانشاه
16. اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
17. راه کار بازاریابی خیابانی جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه عمرو سرمایه گذاری
18. بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)
19. مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"
20. بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه های عمر
21. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فروش بیمه عمر با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
22. بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان)
23. بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)
24. بررسی تاثیرعوامل اقتصادی ،اجتماعی تقاضای بیمه عمر درایران
25. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی
26. تحلیل عوامل و استراتژی های تأثیرگذار برتوسعه بازار بیمه عمر
27. مدل سازی و ارزیابی رابطه فعالیت بیمه عمر با رشد اقتصادی به کمک شبکه های عصبی
28. بررسی و اولویت بندی عوامل بحرانی چالش های ارتباط بیمه گر با بیمه گذار در بیمه های بلندمدت
29. برآورد ظرفیت بیمه عمر در ایران با رویکرد پانل ARDL
30. شناسایی موانع و چالش های ترویج بیمه های زندگی
31. بررسی نقش اثرات شناخته شده برند با تأکید بر بیمه های عمر در صنعت خدمات بیمه
32. تاثیر امنیت درک شده، سهولت درک شده ،لذت درک شده از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداخت ها در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه : پرداخت های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پاسارگاد)
33. بررسی تاثیر ، سهولت ،لذت و امنیت ادارکی از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداخت ها در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه : پرداخت های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ملت)
34. شناسایی عوامل موثر بر تبلیغات همسان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه عمر)
35. تأثیر شبکه های اجتماعی بر خرید بیمه های عمر (مطالعه موردی: مشتریان بیمه پاسارگاد بابل)
36. مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران
37. بررسی رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات بیمه بر انگیزه آنها در خرید بیمه عمر
38. تاثیر قصد خرید و فاکتورهای اجتماعی جمعیت شناختی بر رفتار خرید واقعی بیمه (مورد مطالعه مشتریان بیمه عمر در استان اردبیل)
39. رفتارشناسی اقتصادی در رابطه با بیمه های عمر و نقش تورم در تقاضای بیمه عمر
40. بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه های عمر با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (مطالعه موردی : بیمه عمر شرکت بیمه دی شهر اصفهان)
41. بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات
42. تاثیر استارت آپ ها در فروش بیمه عمر
43. بررسی آثار حقوقی تعهد طرفین و ذینفع سرمایه در قراردادهای بیمه عمر و سرمایه گذاری درصورت فوت بیمه گیر از دیدگاه قانون مدنی
44. بررسی رابطه علیت هیشائو بین ریسک های اقتصادی، عواملی نهادی و جمعیتی با تقاضای بیمه عمر در ایران
45. ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی
46. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی بیمه عمر در شرکتهای بیمه ای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
47. بررسی عملکرد محصولات ترکیبی پویا در بیمه های عمر و مستمری های بازنشستگی بر ضریب نفوذ بیمه
48. بررسی نقش سطح سواد بیمه ای با رویکرد ترجیح مردم برای خرید بیمه های عمر در راستای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه
49. ارزیابی تاثیر ابعاد فرهنگ ملی بر ضریب نفوذ بیمه زندگی
50. تاثیر نقش فروشندگان بیمه عمر و زندگی بر وفاداری مشتری
51. عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و پس انداز؛ بینش هایی از اقتصاد رفتاری
52. تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه ای
53. پیش بینی حق بیمه عمر از طریق شبکه های عصبی و مدل های ARIMA
54. تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران
55. بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی بر تقاضای بیمه عمر
56. ارایه راهکارهایی جهت بهبود فرآیند صدور بیمه عمر با رویکرد شش سیگما
57. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران با استفاده از الگوهای سری زمانی و مدل های ARDL
58. بررسی تاثیر حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه بر میزان سرمایه گذاری آنها در بازار مالی (با تاکید بر بیمه عمر)
59. بررسی اثربخشی فعالیت های ترویجی صنعت بیمه در زمینه بیمه های عمر در شهر تهران
60. ماهیت و آثار حقوق قراردادهای بیمه عمر
61. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر و پیش بینی آن
62. ماهیت و آثار حقوقی قرار داد بیمه عمر
63. نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده
64. سرمایه گذاری در بیمه عمر ، سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ دارایی های منقول
65. بازاریابی/ بیمه عمر (انفرادی)
66. نزدیکی و ارتباط متقابل بیمه عمر و تامین اجتماعی
67. انتقال وجوه و مدیریت حق سابقه خدمت و پس انداز اجباری کارکنان به شرکتهای بیمه عمر
68. غرر و شرط به نفع ثالث در بیمه عمر (حقوق مدنی- حقوق بیمه)
69. بیمه عمر در کشورهای توسعه نیافته
70. گسترش بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه با تورم بالا
71. بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه
72. تعیین سیاست مالیاتی بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه
73. نکاتی درباره بیمه عمر گروهی
74. بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف بیمه عمر از منظر کیفیت خدمات در شرکت بیمه کارآفرین
75. بررسی ویژگی ها، قابلیت ها و دلایل موفقیت شرکت های بیمه تعاونی در دهه اخیر
76. اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران، شهر رشت)
77. مطالعه ویژگی های بیمه شدگان و قراردادهای بیمه نامه های عمر و پس انداز شرکت سهامی بیمه ایران طی سال های 82-1375
78. شناخت علل بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت سهامی بیمه ایران
79. نقد و واکاوی بیمه های عمر و پس انداز در شرکت های سهامی بیمه پاسارگاد و آسیا(مطالعه موردی: شهر گرگان)
80. ارایه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز (مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا استان تهران)
81. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران
82. نقش و جایگاه شبکه فروش آموزش محور بیمه زندگی در ایران
83. بررسی موانع درون سازمانی و برون سازمانی بر عدم توسعه بیمه عمر در کشور
84. بررسی عوامل موثر بر انتخاب بیمه عمر از نگاه فروشندگان و متقاضیان در استان مازندران
85. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای بیمه عمر (مان) در شرکت سهامی بیمه ایران
86. تحلیل عددی زنجیره تامین (اثر شلاق چرمی) در بیمه عمر
87. ارائه رویکردی ترکیبی از QFD فازی و برنامه ریزی ریاضی- مطالعه موردی: بیمه عمر
88. بررسی پویایی فروش بیمه عمرو پس انداز در شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا)
89. شناسایی و اولویت بندی میزان تاثیر شاخص های موثر بر فروش بیمه عمر با استفاده در حالت فازی (مطالعه موردی: بیمه سامان)
90. دلایل توفیق شرکت بیمه معلم در بخش بیمه عمر و پس انداز از دیدگاه مشتریان فرهنگی شهر ایلام
91. بررسی عوامل موثر بر گسترش بیمه عمر با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی:شرکت بیمه آسیا شعبه ابهر)
92. ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه گذاران بیمه های عمر
93. بروزسازی بسترهای توانمندسازی شبکه فروش بیمه عمردرصنعت بیمه کشور
94. جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران
95. بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های رفاهی به روش معادلات هم زمان پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)
96. بررسی متداول ترین رشته ها در قراردادهای مربوط به بیمه اتکایی
97. بررسی تاثیر ابعاد روشهای تبلیغاتی موثر بر انتخاب بیمه های عمر پس انداز از سوی مشتریان بیمه (مطالعه موردی: شرکتهای بیمه نوین، البرز رازی در شهر همدان)
98. نقش تبلیغات موثر بر انتخاب بیمه های عمر پس انداز از سوی مشتریان بیمه اولویت بندی روش های تبلیغاتی در شرکتهای بیمه نوین، البرز رازی شهر همدان
99. مدل رژیم سوییچینگ برای قراردادهای صندوق تفکیک شده
100. بررسی آماری پیشنهادهای ارجاعی عمر و پس انداز بدلایل پزشکی (ارزیابی خطر سلامت در پیشنهادهای عمر و پس انداز)