مقالات بیمه عمر در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه عمر درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه عمر جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 362 مقاله در زمینه بیمه عمر استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه عمر در صنعت بیمه

1. تحلیل عوامل موثر بر سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر با استفاده از رویکرد آمیخته
2. ارزیابی تطبیقی رویکردهای نوین بازاریابی در صنعت بیمه مورد مطالعه: بیمه های عمرو سرمایه گذاری شرکت های خصوصی
3. تبیین نقش باورها و اعتقادات اسلامی بر تمایل خرید بیمه عمر با تاکید بر نقش میانجی نگرش
4. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در شهر تهران
5. تحلیل عوامل موثر بر افزایش سهم بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
6. تاثیر مشتری مداری بر عملکرد فروشندگان
7. تاثیر بازاریابی الکترونیک بر میزان فروش بیمه های عمر و زندگی بیمه کارآفرین
8. مقایسه و تحلیل نظری ساختار بیمه تکافل خانواده و بیمه عمر متعارف با تاکید بر بیمه زندگی
9. بررسی مقایسه ای اثر تورم بر تقاضای بیمه های عمر در کشورهای در حال توسعه
10. اثر تورم بر بیمه های عمر و راهکارهای خنثی سازی آن
11. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران با تاکید بر عوامل کمی درون و برون سازمانی Investigating of Factors Affecting on Life Insurance Demand in Iran with Emphasis on Organizational Internal and External Quantitative Factors
12. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم های اطلاعاتی مدیریت در خدمات بیمه عمر با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
13. بررسی عوامل موثر بر افزایش فروش بازار بیمه های عمر(مطالعه موردی : بیمه عمر دی )
14. بررسی تاثیر نقش رسانه های جمعی درتوسعه فرهنگ بیمه عمر (مطالعه موردی : شرکت سهامی بیمه ایران )
15. جایگاه بیمه عمر در عقود معهود فقهی
16. واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی
17. بیمه عمر و تاثیر اینترنت در بازاریابی آن
18. بررسی بیمه ی عمر و سرمایه، موانع و چالش های آن
19. مقایسه صلح تامینی با سایر نهادهای حقوقی مشابه
20. شناسایی و رتبه بندی انواع بیمه عمر در شرایط کرونا با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
21. اولویت بندی شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه عمر در شرایط کرونا
22. بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه گذاران خدمات بیمه عمر با استفاده از مدل اصلاح شده کاتلر و آرمسترانگ
23. مدل روان شناختی با رویکرد تورش های ادراکی اثرگذار بر تمایل فردی سرمایه گذاران در خرید بیمه های اجتماعی و ارائه سیاست های رفتاری در جامعه بیمه گذاران
24. بررسی عوامل تاثیر گذار در تحول دیجیتالی استراتژی های بازاریابی در زمان همه گیری ویروس کرونا
25. بررسی تاثیر هویت برند و اعتماد برند بر قصد خرید مشتریان بیمه عمر با تبیین نقش میانجی شخصیت برند (مطالعه موردی: مشتریان شعب بیمه سامان شهرهای رشت و تهران)
26. بررسی تاثیر استراتژی سازمانی بر تقاضای بیمه عمر (مورد مطالعه: شرکت های بیمه استان بوشهر)
27. طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه مبتنی بر فقه امامیه
28. تحلیل تقاضای بیمه عمر و رفاه اجتماعی در ایران؛ مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان
29. بررسی علل عدم نفوذ گسترده بیمه عمر در ایران
30. استفاده از تبدیل موجک به منظور بررسی و تحلیل بیمه ی عمر در ایران
31. بررسی فقهی حقوقی صحت یا بطلان بیمه عمر و مقایسه آن با بعضی عقود مشابه
32. مدل ریاضی و کنترل بهینه الگوی بیمه عمر
33. کارایی شرکتهای بیمه غیرعمر و عوامل موثر بر آن
34. شناسایی و اولویت بندی ریسک های بیمه عمر در شرکت بیمه پاسارگاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره و داده کاوی
35. اثرات شوک هزینه های بهداشتی بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی با تاکید بر بحران کرونا
36. تاثیر بیمه عمر در سلامت و رفاه اجتماعی
37. بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر
38. رابطه ی رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان جامعه اسلامی در بیمه ی عمر(مورد مطالعه شرکت بیمه پارسیان)
39. بررسی تقاضای افراد برای بیمه عمر بر حسب تاثیرپذیری از مولفه های اجتماعی
40. بررسی نقش ابزارهای دیجیتال و عوامل آمیخته بازاریابی در توسعه و تمرکز مشتری به بیمه عمر و سرمایه گذاری در شعبه بیمه ایران در شهر شیراز
41. تحولی در استراتژی های بازاریابی دیجیتال بیمه عمر در زمان همه گیری: شواهدی از اقتصاد نوظهور در طول COVID-۱۹
42. شناسایی و دسته بندی عوامل موثر برسردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر پژوهشی مبتنی بر تحلیل مضمون
43. آثار قرارداد بیمه عمر از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
44. تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه
45. ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته»
46. اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب
47. اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر درکشورهای منطقه منا
48. بررسی عوامل موثر در بازخرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و پیش بینی زمان بازخرید بیمه نامه ها (مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر)
49. تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت
50. تقاضای بیمه عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان
51. بررسی و تحلیل بیمه ی عمر در ایران با استفاده از تبدیل موجک
52. تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجی گری ارزش ادراک شده
53. تاثیر بازار یابی رابطه مند برکیفیت خدمات، کیفیت رابطه و وفاداری مشتریان در بیمه عمر و سرمایه گذاری صنعت بیمه استان اردبیل
54. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر فرصت های کارآفرینی و تاثیر آن بر توسعه بیمه عمر پاسارگاد
55. بررسی فروش بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در شرکت بیمه
56. تبیین شاخص های اضافه نرخ در بیمه نامه های عمر
57. بررسی عوامل موثر برخرید بیمهعمر شرکت بیمه ایران استان کرمانشاه
58. اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
59. راه کار بازاریابی خیابانی جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه عمرو سرمایه گذاری
60. بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)
61. مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"
62. بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه های عمر
63. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فروش بیمه عمر با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
64. بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان)
65. بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)
66. بررسی تاثیرعوامل اقتصادی ،اجتماعی تقاضای بیمه عمر درایران
67. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی
68. تحلیل عوامل و استراتژی های تأثیرگذار برتوسعه بازار بیمه عمر
69. مدل سازی و ارزیابی رابطه فعالیت بیمه عمر با رشد اقتصادی به کمک شبکه های عصبی
70. بررسی و اولویت بندی عوامل بحرانی چالش های ارتباط بیمه گر با بیمه گذار در بیمه های بلندمدت
71. برآورد ظرفیت بیمه عمر در ایران با رویکرد پانل ARDL
72. شناسایی موانع و چالش های ترویج بیمه های زندگی
73. بررسی نقش اثرات شناخته شده برند با تأکید بر بیمه های عمر در صنعت خدمات بیمه
74. تاثیر امنیت درک شده، سهولت درک شده ،لذت درک شده از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداخت ها در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه : پرداخت های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پاسارگاد)
75. بررسی تاثیر ، سهولت ،لذت و امنیت ادارکی از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداخت ها در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه : پرداخت های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ملت)
76. شناسایی عوامل موثر بر تبلیغات همسان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه عمر)
77. تأثیر شبکه های اجتماعی بر خرید بیمه های عمر (مطالعه موردی: مشتریان بیمه پاسارگاد بابل)
78. مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران
79. بررسی رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات بیمه بر انگیزه آنها در خرید بیمه عمر
80. تاثیر قصد خرید و فاکتورهای اجتماعی جمعیت شناختی بر رفتار خرید واقعی بیمه (مورد مطالعه مشتریان بیمه عمر در استان اردبیل)
81. رفتارشناسی اقتصادی در رابطه با بیمه های عمر و نقش تورم در تقاضای بیمه عمر
82. بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه های عمر با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (مطالعه موردی : بیمه عمر شرکت بیمه دی شهر اصفهان)
83. بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات
84. تاثیر استارت آپ ها در فروش بیمه عمر
85. بررسی آثار حقوقی تعهد طرفین و ذینفع سرمایه در قراردادهای بیمه عمر و سرمایه گذاری درصورت فوت بیمه گیر از دیدگاه قانون مدنی
86. بررسی رابطه علیت هیشائو بین ریسک های اقتصادی، عواملی نهادی و جمعیتی با تقاضای بیمه عمر در ایران
87. ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی
88. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی بیمه عمر در شرکتهای بیمه ای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
89. بررسی عملکرد محصولات ترکیبی پویا در بیمه های عمر و مستمری های بازنشستگی بر ضریب نفوذ بیمه
90. بررسی نقش سطح سواد بیمه ای با رویکرد ترجیح مردم برای خرید بیمه های عمر در راستای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه
91. ارزیابی تاثیر ابعاد فرهنگ ملی بر ضریب نفوذ بیمه زندگی
92. تاثیر نقش فروشندگان بیمه عمر و زندگی بر وفاداری مشتری
93. عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و پس انداز؛ بینش هایی از اقتصاد رفتاری
94. تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه ای
95. پیش بینی حق بیمه عمر از طریق شبکه های عصبی و مدل های ARIMA
96. تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران
97. بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی بر تقاضای بیمه عمر
98. ارایه راهکارهایی جهت بهبود فرآیند صدور بیمه عمر با رویکرد شش سیگما
99. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران با استفاده از الگوهای سری زمانی و مدل های ARDL
100. بررسی تاثیر حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه بر میزان سرمایه گذاری آنها در بازار مالی (با تاکید بر بیمه عمر)