مقالات بیمه آرمان در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه آرمان درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه آرمان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 12 مقاله در زمینه بیمه آرمان استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه آرمان در صنعت بیمه

1. تاثیر حمایت از توسعه بر تمایل به ترک خدمت با درنظر داشتن نقش درگیری کاری ورضایت شغلی (مورد مطالعه: بیمه آرمان)
2. بررسی تاثیر توانمندسازی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمه آرمان در شهر تهران
3. بررسی تاثیر مزیت فناوری های بیمه (اینشورتک) بر رضایت و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بیمه آرمان)
4. شناسایی آیتم های کلیدی بر موفقیت توسعه محصول جدید مطالعه موردی در بیمه آرمان
5. رتبه بندی دفاتر نمایندگی بیمه با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای باز در حضور خروجی نامطلوب
6. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه آرمان استان گیلان
7. بررسی نقش مشتری مداری در افزایش وفاداری مشتریان شرکت های بیمه
8. شناسایی واولویت بندی عوامل موثربروفاداری مشتریان درصنعت بیمه
9. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری CRM با عملکرد بازاریابی بیمه (مطالعه موردی بیمه آرمان)
10. بررسی تاثیر شیوه های مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد شرکت بیمه آرمان
11. وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت های بیمه نوین، بیمه ایران و بیمه آرمان
12. رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان موردمطالعاتی شرکت بیمه آرمان شهرتهران