مقالات بیمه آسیا در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه آسیا درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه آسیا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 167 مقاله در زمینه بیمه آسیا استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه آسیا در صنعت بیمه

1. تاثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تاکید برنقش میانجی گر محیط کار رقابتی
2. شناخت عوامل موثر بر توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی (مطالعه موردیبیمه آسیا)
3. مقایسه و بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش سطح رضایت بیمه گذاران بیمه ایران و آسیا(بیمه گذاران اتومبیل)
4. تاثیر قلدری در محل کار بر پریشانی روانی کارکنان با توجه به نقش میانجی تابآوری و حمایت اجتماعی در شعب مرکزی بیمه آسیا در شهر تهران
5. مطالعه تاثیر آگاهی برند و رضایت مشتری بر مراجعه مجدد با توجه به اعتماد (مورد مطالعه: بیمه آسیا استان تهران)
6. تاثیر نااطمینانی شغلی بر عملکرد وظیفه ای و رفتار شهروندی با درنظر داشتن نقشهویت سازمانی در کارکنان بیمه آسیا
7. بررسی اثر برنامه‎های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان بیمه آسیا با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون
8. ارتباط بین هوش هیجانی با کارآفرینی سازمان و مسئولیت پذیری کارکنان صندوقخسارت بیمه آسیا
9. نقش هوش هیجانی بر مدیریت تعارضات در شعب مرکزی بیمه آسیا در شهر تهران
10. بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در نمایندگی های بیمه استان خراسان رضوی
11. تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش میانجی متغیرهای ادراک برند در شرکتهای خدمات بیمه ای (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا در استانگیلان)
12. تاثیر جهت گیری کارآفرینانه و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت با نقش میانجی تصویر برند داخلی و قابلیت نوآوری بین شعب بیمه آسیا در استان اصفهان
13. بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با درنظر داشتن نقش توازن سازمانی(مورد مطالعه: شعب مرکزی بیمه آسیا در شهر تهران)
14. تاثیر بازارگرایی واکنش پذیر و بازارگرایی فعال بر نوآوری کسب و کار با نقش تعدیل گر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت های بیمه آسیا
15. تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید در راستای پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی (مطالعه موردی: شرکت های کارگزاری خدمات بیمه آسیا)
16. همراستایی قابلیت های استراتژیک منابع انسانی با استراتژی بازاریابی با نقش میانجی هویت برند در شرکت های بیمه آسیا آذربایجان شرقی
17. تاثیر ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده در شرکت بیمه آسیا
18. تاثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی روی قوت نام تجاری بیمه دریایی بیمه آسیا
19. تاثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی روی قوت نام تجاری بیمه دریایی بیمه آسیا
20. بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات شرکت سهامی بیمه آسیا
21. شناسایی راهکارهای مقابله با تقلب در صنعت بیمه با توجه به خصوصیات مصرف کننده طبقه متوسط و بالاتر مطالعه ای در بیمه آسیا استان آذربایجان غربی
22. تشخیص خودکار تقلب بدون نظارت در بیمه آسیا با استفاده از رتبه بندی طیفی فازی به منظور کشف ناهنجاری : مطالعه موردی شرکت سولیکو کاله
23. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه بیمه آسیا)
24. بررسی رابطه بین رضایت، کیفیت، سرمایه گذاری با وفاداری برند با توجه به نقش میانجی تعهد مشتریان شعب بیمه آسیا استان گلستان
25. پیش بینی خرید مشتریان برای بازاریابی تلفنی در بیمه آسیا با استفاده از الگوریتم های ماشین بردار پشتیبانی و درخت تصمیم
26. تاثیر نظارت و بازرسی در صنعت بیمه بر سطح رضایتمندی مشتریان: مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا
27. بررسی تاثیر نام تجاری بر میزان فروش خدمات بیمه ای (مورد مطالعه: خدمات بیمه آسیا)
28. بررسی تاثیر درک کارکنان از سیستم های با عملکرد بالا بر رفاه و خوشبختی کارکنان با نقش میانجی تقاضاها ی شغلی (مورد مطالعه: شرکت بیمه آسیا در شهر مشهد)
29. بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شعب بیمه آسیا در شهر ساری)
30. بررسی تأثیر انصاف قیمتی بر ارزش ادراک شده با نقش میانجی قیمت ادراک شده و کیفیت خدمات در شعب بیمه آسیا استان گلستان
31. تاثیر ابزارهای نوین فن آوری اطلاعات - ارتباطات و تبلیغات در ارائه خدمات بهتر به مشتریان (مورد مطالعه: شرکت بیمه آسیا استان اردبیل)
32. تعیین تاثیر تعامل مشتری با مشتری بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بیمه آسیا در شهر تبریز)
33. بررسی تأثیر روابط عمومی الکترونیک بر بازاریابی استراتژیک در شرکتهای بیمه ای- مورد مطالعه بیمه آسیا
34. بررسی اثر خصوصی سازی بر رقابت پذیری با نقش میانجی کارآفرینی در بیمه آسیا ساری
35. نقش مشارکت مشتری در افزایش قصد خرید مجدد مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه آسیا
36. نقش هویت برند سازمانی بر وفاداری کارکنان بیمه آسیا (مورد مطالعه: کارکنان استان تهران)
37. سنجش رضایت مشتریان بر پایه گسترش عملکرد کیفیت، مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا
38. بررسی عوامل موثر بر بازارگرایی و عملکرد در شرکت بیمه آسیا
39. نقد و واکاوی بیمه های عمر و پس انداز در شرکت های سهامی بیمه پاسارگاد و آسیا(مطالعه موردی: شهر گرگان)
40. بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت سهامی بیمه آسیا
41. ارایه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز (مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا استان تهران)
42. بررسی تاثیر گذاری ریسک تجاری و ریسک مالی بر پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه آسیا در بورس اوراق بهادار
43. اندازه گیری کیفیت ارایه خدمات بیمه با استفاده از مدل گسترده کیفیت خدمات (سروکوال): مطالعه موردی شرکت های بیمه آسیا، ایران، البرز، دانا
44. بررسی رابطه بین توانایی نوآوری، نوع نوآوری و عملکرد سازمان، مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا
45. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه آسیا)
46. تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر بهره وری کارکنان در بیمه آسیا شهر تبریز
47. بررسی رابطه بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری، وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان شعب بیمه آسیا
48. بررسی پویایی فروش بیمه عمرو پس انداز در شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا)
49. تاثیر استراتژی های بازاریابی اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد به برند مطالعه موردی: بیمه آسیا شهر مشهد
50. سطح بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین نوآور در صنعت بیمه آسیا
51. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی در شرکت بیمه آسیا
52. شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی منابع انسانی موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه ELECTRE (مورد کاوی: شرکت بیمه آسیا )
53. بررسی عوامل موثر بر گسترش بیمه عمر با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی:شرکت بیمه آسیا شعبه ابهر)
54. بررسی تاثیر ابعاد تجربه برند بر رفتار شهروندی مشتری در شرکت بیمه آسیا
55. بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کارکنان بیمه آسیا در شهر شیراز با نقش میانجی مسیت رقابتی
56. بررسی تاثیر بازارگرایی بر کسب مزیت رقابتی در بیمه آسیا شهر شیراز
57. بررسی تاثیر هوش تجاری و مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه 42 تهران, (مطالعه موردی: بیمه البرز, بیمه آسیا و بیمه ایران)
58. بررسی چالش های داخلی فراروی صنعت بیمه کشور در شرایط بحرانی؛ مطالعه موردی رشته بیمه آتش سوزی در شرکت بیمه آسیا
59. بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت بیمه آسیا با توجه به نقش تعدیلگر بازارگرایی
60. نقش مشتری مداری بر وفاداری به برند مصرف کننده بیمه (مطالعه موردی: بیمه آسیا)
61. بررسی تاثیر بازارگرایی بر کسب مزیت رقابتی عملکرد کارکنان در بیمه آسیا شهر شیراز
62. بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری به برند مورد مطالعه بیمه آسیا شهر مشهد
63. ارایه طرحی جهت ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات پس از فروش در صنعت بیمه (مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا)
64. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی : بیمه آسیا استان گلستان)
65. تبیین تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر بی تفاوتی و وفاداری رفتاری مشتریان یک شرکت بیمه در استان قزوین
66. پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان براساس عوامل کلیدی موفقیت در یک شرکت بیمه
67. بررسی تاثیر نگرش های اخلاقی بر فروش بیمه های عمر
68. بررسی رابط بین کارآفرین و نوآوری و خودکارآمدی کارکنان شرکت بیه آسیا
69. بررسی تاثیر هوش زمانی بر مشتری گرایی از دیدگاه مدیران ذر شرکت های بیمه ای
70. تاثیر بخش بندی بازار مبتنی بر عامل جمعیت شناختی بر رضایت مشتریان
71. بررسی تاثیر شبکه اجتماعی بر ارتباطات مشتری با تمرکز بر نقش میانجی به اشتراک گذاری دانش کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت بیمه آسیا)
72. رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی داخلی کارکنان با استفاده از روش AHP فازی (مطالعه موردی : بیمه آسیا)
73. تدوین استراتژی های رقابتی شرکت های بیمه با رویکرد مدیریت استراتژیک (مورد مطالعه: بیمه آسیا استان یزد)
74. بررسی رضایت مندی مشتریان از نحوه مدیریت خدمات شهری شرکتهای بیمه ای شهر مشهد و عوامل اجتماعی موثر برآن (مورد مطالعه شرکت بیمه آسیا) در سال 96-97
75. بررسی رابطه سرمایه فکری با استراتژی رقابتی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بیمه آسیا استان مازندران)
76. امکان سنجی ارایه محصولات بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه رازی، بیمه توسعه، بیمه سینا و بیمه معلم
77. تاثیر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتریان بیمه های اتومبیل در صنعت بیمه کشور مورد مطالعه: شرکت های بیمه ایران، بیمه آسیا و بیمه پارسیان
78. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتریان صنعت بیمه مطالعه موردی:بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا
79. ارزیابی استراتژیک هویت برند درسازمانها با استفاده از مدل آکر در شرکتهای بیمه ایران و بیمه آسیا
80. رابطه الگوی رفتاری مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، بیمه آسیا و بیمه دانا استان مازندران
81. بررسی تاثیر فاکتورهای سازمانی موثر بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ایران و بیمه آسیا
82. رابطه بین ارزش ویژه برند با کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه (مورد مطالعه : بیمه آسیا شهر رشت)
83. مطالعه اثرگذاری ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل رابینز و اسپریتزر در بیمه آسیا
84. رابطه حسابداری مدیریت با سرمایه فکری و انسانی در شرکتهای بیمه آسیا
85. مهندسی مجدد فرآیندهای صدور بیمه نامه (مطالعه موردی : فرآیند صدور بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل در بیمه آسیا)
86. تاثیر قابلیت های نوآوری بر شهرت و وفاداری مشتریان شرکت بیمه آسیا از دیدگاه نمایندگان در شهرشیراز
87. تاثیر تجربه مشتری بر شهرت و وفاداری مشتریان شرکت بیمه آسیا از دیدگاه نمایندگان در شهر شیراز
88. بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی (با تکیه بر سه مفهوم توجه به مشتری، توجه به رقبا و هماهنگی بین بخشی) در شرکت بیمه آسیا
89. ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی : مورد پژوهی شعب شرکت بیمه آسیا
90. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی ازطریق متغیر میانجی فعالیت های کارآفرینانه مطالعه موردی:شرکت بیمه آسیا در استان فارس
91. بررسی رابطه بین بازاریابی مستقیم با میزان فروش خدمات بیمه ای مطالعه مورد : خدمات بیمه عمر و پس انداز شرکت بیمه آسیا در شهر بجنورد
92. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمه بر اساس مدل بنسل ومندلسون (مطالعه موردی : شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی)
93. مقایسه ارزش ویژه برند شرکت بیمه آسیا با بیمه پارسیان از دیدگاه مشتریان بر اساس روش مدل آکر (مطالعه موردی: شهر تبریز)
94. بررسی رابطه میان سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر عدالت سازمانی درشعب شرکت بیمه آسیا در استان مازندران
95. تاثیر جو سازمانی بر سختی کار و تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا)
96. بررسی رابطه بین جو سازمانی و نشاط سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان بیمه آسیا استان خراسان رضوی)
97. تحلیل تاثیر کیفیت ارایه خدمات بر ارزش درک شده با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش اقتصادی و ارزش فنی مطالعه موردی: بیمه آسیا
98. بررسی نقش ارزش برند (نام و نشان تجاری) بر تعالی سازمانی شرکت بیمه آسیا (مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا دزفول)
99. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک E-HRM بر کیفیت ارایه خدمات منابع انسانی مورد مطالعه: بیمه آسیا
100. بررسی رابطه بین جو سازمانی و نشاط سازمانی با توجه به نقش میانجی گر هویت سازمانی مورد مطالعه: کارکنان بیمه آسیا استان خراسان رضوی