مقالات بیمه پاسارگاد در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه پاسارگاد درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه پاسارگاد جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 76 مقاله در زمینه بیمه پاسارگاد استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه پاسارگاد در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر قصد خرید مشتریان در صنعت بیمه
2. مقایسه کیفیت زندگی کاری و نهادینه شدن شغلی بر اساس جهت گیری زندگی سرشتی خوش بینانه-بدبینانه: موردمطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد شهر کرمانشاه
3. همراستایی قابلیت های استراتژیک منابع انسانی با استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری، مطالعه موردی بیمه پاسارگاد آذربایجان شرقی
4. بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری و توسعه محصولات جدید بیمه ای (مورد مطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد)
5. بررسی تاثیر استراتژی مشتری مداری بر عملکرد مالی شرکت ها با توجه به نقش واسطه ای مدیریت منابع انسانی و قابلیت نوآوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بیمه پاسارگاد استان تهران)
6. بررسی رابطه بین استراتژی سازمان با عملکرد کلی سازمان با توجه به نقش میانجی خط مشی مدیریت منابع انسانی در شعب مختلف بیمه پاسارگاد در تهران
7. نقش رویکرد راهبردی استراتژی های نوآوری بر عملکرد کسب وکار با نقش تعدیلگر محیط کسب و کار (مطالعه موردی: شعب بیمه پاسارگاد شهر تهران)
8. شناسایی و اولویت بندی ریسک های بیمه عمر در شرکت بیمه پاسارگاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره و داده کاوی
9. بررسی رابطه سرمایه انسانی با توسعه اقتصادی و برند کارفرما در صنعت بیمه (مطالعه موردی: شرکت های بیمه پاسارگاد سبزوار)
10. بررسی تاثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد شهرستان بابل)
11. اثر یکپارچه کردن مدیریت ریسک بر راهبردها و حاکمیت شرکتی (مطالعه موردی در شرکت های بیمه پاسارگاد)
12. بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه پاسارگاد شهر تهران
13. طراحی چارچوب شناسایی افراد کلیدی و مشاغل کلیدی (مطالعه موردی شرکت بیمه پاسارگاد)
14. بررسی نقش راهبردی استراتژی های نوآوری بر عملکرد شعب بیمه پاسارگاد شهر تهران
15. تحلیل رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان بیمه پاسارگاد استان مازندران
16. ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل موثر بر میزان وفاداری مشتریان در صنعت بیمه(مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد مشهد)
17. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر تصمیم گیری خرید مشتریان بیمه های عمر و زندگی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد در شهر تهران)
18. شناسایی و طبقه بندی برنامه های اثر گذار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز)
19. عوامل موثر بر بازاریابی سبز و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار
20. طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره گیری از تکنیک AHP فازی مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد
21. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد)
22. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بدنه خودرو مطالعه موردی بیمه پاسارگاد در شهر شیراز
23. بررسی تاثیر استراتژی تعمیم برند بر وفاداری مشتریان بیمه پاسارگاد
24. الگوی اثرگذاری جوّ اخلاقی ادراک‌شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی‌کاری ادراک‌شده در نظام پاداش سازمان
25. تاثیر امنیت درک شده، سهولت درک شده ،لذت درک شده از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداخت ها در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه : پرداخت های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پاسارگاد)
26. تاثیر استراتژی های منابع انسانی با رویکرد صلاحیت و شایستگی در جذب و توانمندسازی بازاریابان از طریق قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمان(مطالعه موردی:شعب نمایندگی بیمه پاسارگاد استان اصفهان)
27. بررسی اثرات بکارگیری ابعاد مدل CRM بر عملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شمال کشور)
28. تأثیر شبکه های اجتماعی بر خرید بیمه های عمر (مطالعه موردی: مشتریان بیمه پاسارگاد بابل)
29. بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی برند بر ارتقاء کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد)
30. تبیین تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتری، مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد
31. شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار برند شخصی بر رضایت مشتریان (مورد کاوی: بیمه پاسارگاد)
32. نقد و واکاوی بیمه های عمر و پس انداز در شرکت های سهامی بیمه پاسارگاد و آسیا(مطالعه موردی: شهر گرگان)
33. آسیب شناسی جبران خدمت در شبکه های فروش بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد)
34. بررسی و رتبه بندی اثر کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد)
35. اثر یکپارچه کردن مدیریت ریسک بر راهبردها و حاکمیت شرکتی مطالعه موردی در شرکت های بیمه پاسارگاد
36. رابطه بین هویت برند و عملکرد کارکنان در شعبات بیمه پاسارگاد استان گلستان
37. بررسی تاثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران
38. اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری سازمان با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی تحلیلیAHPمورد مطالعه بیمه پاسارگاد
39. اثربخشی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی: نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد)
40. بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان
41. بررسی رابطه بین شهرت شرکت و نیت خرید بیمه عمر
42. سنجش ارزش ویژه نام و نشان تجاری در صنعت بیمه (مطالعه موردی:شعب بیمه پارسارگاد)
43. نقش شبکه های اجتماعی در پاسخ گویی شرکت و رضایت مشتریان با در نظر گرفته نقش ارتباطات (مورد مطالعه بیمه پاسارگاد شعب استان قزوین)
44. بررسی شخصیت برند بیمه پاسارگاد
45. بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در میان بازاریابان شاغل در بیمه پاسارگاد
46. شخصیت برند بیمه پاسارگاد در شهرستان ساری
47. بررسی تاثیرعوامل اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر(بیمه عمر بیمه پاسارگاد استان تهران)
48. شناسایی رابطه بین رضایت مشتری با نیت خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد شهر تهران)
49. شناسایی رابطه بین شهرت شرکت و رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد شهر تهران)
50. بررسی رابطه بین شهرت شرکت و نیت خرید بیمه عمر (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد شهر تهران)
51. بررسی تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری و نوآوری سازمانی بر هوش تجاری در شرکت بیمه پاسارگاد
52. شناسایی و اولویت بندی اهرمهای استراتژیک در مدیریت بیمه های اشخاص مورد مطالعه ، بیمه پاسارگاد
53. ارزیابی و رتبه بندی کارایی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/BSC و کارایی متقاطع (مطالعه موردی شعب بیمه پاسارگاد اردبیل)
54. بررسی رابطه بین تاکتیک های بازاریابی رابطه مند و عملکرد سازمانی شرکت بیمه پاسارگاد ( مورد مطالعه: شرکت های بیمه پاسارگاد شهر ارومیه )
55. تحلیل شهرت برند و ارزش ویژه در بیمه پاسارگاد
56. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت بیمه پاسارگاد
57. تحلیل شهرت برند و ارزش ویژه در بیمه پاسارگاد
58. بررسی تاثیر شهرت برند و ارزش ویژه برند از طریق مسیولیت اجتماعی سازمان (مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد شهر تهران)
59. پیامدهای خدمات بیمه ای در پرتو مشارکت مشتریان مطالعه موردی: شرکت بیمه پاسارگاد
60. بررسی تاثیرکیفیت مدیریت ارتباط بامشتری بروفاداری مشتریان موردمطالعه شرکت بیمه پاسارگاد
61. تاثیر شهرت برند و مسیولیت اجتماعی سازمان بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی گری ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد)
62. بررسی تاثیر کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان ( مورد مطالعه شرکت بیمه پاسارگاد )
63. بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور مطالعه موردی بیمه پاسارگاد
64. شناسایی موانع برنامه ریزی جانشین پروری در صنعت بیمه (مورد مطالعاتی: بیمه پاسارگاد تهران)
65. بررسی متغیرهای اثرگذار در توسعه برنامه ریزی جانشین پروری(مورد مطالعه بیمه پاسارگاد تهران)
66. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاد(مطالعه موردی:شعب استان مازندران)
67. تحلیل عملکرد انواع سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی در شرکت بیمه پاسارگاد
68. بررسی سطح رضایت مندی بیمه گذاران از خدمات بیمه های عمروتامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد با استفاده از منطق فازی
69. بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر روی عملکرد صنعت بیمه، بیمه پاسارگاد استان تهران
70. بررسی تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت بیمه پاسارگاد تهران
71. تاثیرسطح انتظارات مشتری برخدمات بیمه ای مطالعه موردی مشتریان بیمه پاسارگاد تهران
72. شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر بهبود سرمایه فکری مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد
73. ارزیابی کارایی رشته های بیمه ای شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس شاخص های بیمه اتکایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA
74. تبیین رابطه هوش هیجانی و مشتری مداری در صنعت بیمه مطالعه موردی: شرکت بیمه پاسارگاد استان مازندران
75. ارزیابی اثر بخشی تبلیغات بیمه پاسارگاد در شهرستان ایلام بر اساس مدل AIDA
76. بررسی تاثیرمولفه های رابطه ای بر وفاداری مشتریان درصنعت بیمه مطالعه موردی : بیمه پاسارگاد