مقالات بیمه توسعه در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه توسعه درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه توسعه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 31 مقاله در زمینه بیمه توسعه استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه توسعه در صنعت بیمه

1. طراحی مدل مولفه های توسعه بیمه دانش بنیان در گفتمان اقتصاد مقاومتی
2. بررسی موانع توسعه بیمه های دیجیتالی در شرکت های بیمه ای
3. تاثیر ضریب نفوذ بیمه بر توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد تحول دیجیتال در دوران رکود و رونق اقتصادی
4. مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران
5. کارتهای اعتباری تاثیرآن بر صادرات و معاملات تجاری داخلی و بین المللی
6. تاثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمه
7. روش های ارتقای فرهنگ بیمه در جامعه
8. نقش سرمایه های معنوی در صنعت بیمه ایران
9. نقش صندوق جهانی بیمه محیط زیست در توسعه پایدار
10. شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار بر توسعه فروش بیمه نامه های تجاری
11. بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی
12. بیمه و نقش آن در توسعه کشاورزی
13. ارزیابی بیمه محصولات کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار
14. شناسایی مشتریان کلیدی یک شرکت بیمه به منظور تدوین راهبردهای بازاریابی وتوسعه بازار
15. صندوق بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصاد ملی
16. نقش بیمه در توسعه کشاورزی
17. ارزیابی عملکرد نظام بیمه باغداری در راستای اهداف توسعه پایدارمطالعه موردی: دهستان پادنا علیا
18. بررسی ویژگیها و ضرورتهای بیمه محصولات کشاورزی در ایران
19. بیمه محورتوسعه درکشاورزی
20. ارزیابی عوامل مؤثر بر خسارات بیمه شخص ثالث وارتباط آنها با ریسک شرکت های بیمه(مطالعه موردی:شرکت بیمه توسعه شعبه بابل)
21. اولویت بندی سبد زیرشاخه های بیمه عمر با رویکرد مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شرکت بیمه توسعه)
22. امکان سنجی ارایه محصولات بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه رازی، بیمه توسعه، بیمه سینا و بیمه معلم
23. بررسی قابلیت های مدیریت دانش بر خلق ایده های نوآورانه مطالعه موردی: بیمه توسعه در استان مازندران
24. بررسی تاثیر نحوه رفتار کارکنان و دسترسی به سیستم پرداخت بر رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی: شعب بیمه توسعه استان مازندران
25. تحلیل دانش مشتری در بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت بیمه توسعه
26. بررسی تاثیر شاخصه های کیفیت سیستم پرداخت بررضایتمندی خسارت دیدگان بیمه خودرو (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه توسعه استان مازندران)
27. بررسی اثرات پنج نیروی رقابتی پورتر بربهبود رتبه بندی بیمه توسعه
28. تاثیر واحد بازاریابی در عملکرد شرکت های بیمه با استفاده از مدلBSC مطالعه موردی شرکت بیمه توسعه
29. بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بمیه الکترونیک در صنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب (بیمه توسعه شهرستان کاشان)
30. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)
31. ارزیابی کارایی نمایندگی های بیمه توسعه یاسوج با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP/DEA