مقالات بیمه دی در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه دی درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه دی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 26 مقاله در زمینه بیمه دی استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه دی در صنعت بیمه

1. تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی
2. تاثیر تجربه شغلی بواسطه سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به تعدیلگری تحرک شغلی درک شده کارکنان در میان کارکنان شرکت بیمه دی و پارسیان در تهران
3. تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار شهروند مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بیمه دی در استان گیلان)
4. تحلیل نشانه شناسانه بیلبوردهای تبلیغاتی بیمه دی (مطالعه موردی : بیلبوردهای اکران شده از سال ۹۴ تا ۹۹)
5. اثربخشی یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی سازمان های خدمات محور (بانک و بیمه دی)
6. بررسی عوامل موثر بر افزایش فروش بازار بیمه های عمر(مطالعه موردی : بیمه عمر دی )
7. رابطه بین وجدان کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میانجیگری دلبستگی شغلی( مورد مطالعه: بیمه دی تهران)
8. بررسی چالش های توسعه بیمه الکترونیک از منظر مدیران شرکت بیمه دی: یک مطالعه کیفی
9. بررسی تاثیر مدیریت دانش در سازگاری شغلی کارکنان شرکت بیمه دی
10. مدیریت ریسک و نقش فناوری اطلاعات در شرکت بیمه دی
11. شناسایی و ارزیابی عوامل فردی و سازمانی موثر بر خودتوسعه ای رهبری مدیران (مطالعه موردی شرکت بیمه دی)
12. بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه های عمر با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (مطالعه موردی : بیمه عمر شرکت بیمه دی شهر اصفهان)
13. اهمیت و عوامل زمینه ساز آموزش های ضمن خدمت کارکنان و نمایندگان در شرکت بیمه دی
14. بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با بهره وری نیروی انسانی مورد مطالعه: بیمه دی
15. بررسی تاثیر استراتژی های توسعه برند بر چرخه عمر خدمات بیمه دی
16. بیمه دیه در حقوق ایران و فقه امامیه
17. اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک MADM در صنعت بیمه ( مورد مطالعه شرکت بیمه دی)
18. اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و ارتباطات سازمانی با استفاده از تکنیکMADM مطالعه موردی شرکت بیمه دی
19. بررسی تاثیر پیام های تبلیغاتی از رسانه های مختلف بر خرید بیمه مسیولیت مطالعه موردی بیمه دی
20. بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد شرکت های بیمه کارآفرین، بیمه ملت و بیمه دی در استان همدان
21. بررسی تاثیر مدیریت دانش در میزان بهره وری و بلوغ سازمانی در صنعت بیمه مورد مطالعه: شرکت بیمه دی تهران
22. به کارگیری یک رویکرد یکپارچه تصمیم گیری چندمعیاره فازی در ارائه یک سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مورد مطالعه: شرکت بیمه دی
23. اولویت بندی عوامل موثربربهره وری نیروی انسانی بااستفاده ازتکنیک MADM مطالعه موردی شرکت بیمه دی
24. بررسی وضعیت ابعاد آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان در بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی در استان خراسان جنوبی (مورد مطالعه: بیمه دی)
25. بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی در استان خراسان جنوبی (مورد مطالعه: بیمه دی)
26. ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای وفاداری مشتریان مطالعه موردی بیمه دی شعبه کاشان