مقالات بیمه رازی در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه رازی درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه رازی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 27 مقاله در زمینه بیمه رازی استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه رازی در صنعت بیمه

1. بررسی نقش تعدیلگر تعهد سازمانی در تاثیر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی (مورد مطالعه : بیمه رازی استان خوزستان)
2. ارزیابی کارایی شعب با استفاده از ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی( مورد مطالعه بیمه رازی)
3. تاثیر بررسی آنلاین برقصد خرید با نقش میانجی اعتمادآنلاین بهبرندواثربخشی شبکه اجتماعی وتعدیلگری جهانی شدن، مطالعه موردی: بیمه رازی
4. ارزیابی کیفیت خدمات پرداخت خسارت واحد جرحی اتومبیل در شرکت بیمه رازی.
5. تاثیر بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی کسب وکار (موردمطالعه: بیمه رازی در استان چهارمحال و بختیاری)
6. تبیین نقش سرمایه فکری و ابعاد آن بر بهبود وضعیت کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: سرپرستی بیمه رازی شهر تهران)
7. مطالعه تطبیقی جهت گیری استراتژیک مدل های کسب وکار شرکت های بیمه رازی و آلیانز در بستر تحول دیجیتال
8. نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه رازی در دوره کووید۱۹ (مورد مطالعه مشتریان حضوری نمایندگی های تهران)
9. تاثیر بازاریابی دیجیتال بر آگاهی از برند و وفاداری به برند (مورد مطالعه: خدمات درمان بیمه رازی)
10. استراتژیهای بازاریابی روابط عمومی در توسعه آگاهی از برندمورد مطالعه: مشتریان بیمه رازی استان تهران
11. معضلات ناشی از عدم ثبات مدیریت و بررسی آسیبهای اجتماعی ناشی از تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت بیمه رازی (با رویکرد کیفی)
12. بررسی نقش میانجی ریسک اجتماعی در تاثیر کانال های ارتباطی بر تبلیغات کلامی (مورد مطالعه: شرکت بیمه رازی)
13. بررسی تاثیر محیط کار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مشارکت کاری (مورد مطالعه: بیمه رازی منطقه شمال کشور)
14. بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه: بیمه رازی منطقه شمال کشور)
15. بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه دانش و کاربرد دانش (مورد مطالعه: بیمه رازی)
16. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی تیمی (مطالعه موردی: شرکت بیمه رازی)
17. امکان سنجی ارایه محصولات بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه رازی، بیمه توسعه، بیمه سینا و بیمه معلم
18. بررسی نقش واسطه وفاداری مشتری در بین مشتریان (مطالعه موردی : بیمه رازی شهرتهران)
19. ارتباط میان هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان با تعدیل گری مدیریت تعارض مورد مطالعه: شرکت بیمه رازی استان گیلان
20. تاثیر ابعاد محتوایی ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی (موردمطالعه: شرکت بیمه رازی شهر اصفهان)
21. بررسی چالش های استقرار بیمه الکترونیکی و ارائه راهکارهای عملیاتی در بیمه رازی
22. بررسی ارتباط بین پیشینه های ارائه خدمات و رفتار خرید بیمه گذاران بیمه های عمر (مطالعه موردی: شعب تخصصی بیمه های عمر شرکت بیمه رازی در تهران)
23. بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مشتری ( مطالعه موردی : پنج شعبه سرپرستی شرکت سهامی بیمه رازی )
24. تاثیرارتباطات بازاریابی یکپارچه بروفاداری به نام تجاری درصنعت بیمه موردمطالعه بیمه رازی
25. بررسی عوامل فردی، محیطی و تحصیلی بر میزان خسارت در بیمه های مکمل درمان (مطالعه موردی: شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین بیمه شده در شرکت بیمه رازی)
26. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و رضایت مشتریان در شرکت بیمه رازی
27. بررسی و رتبه بندی عوامل فردی، محیطی و تحصیلی برایجادخسارت دربیمه های تکمیلی درمان بررسی مقایسه ای جوامع کارگری بیمه شده درشرکت بیمه رازی