مقالات بیمه سرمد در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه سرمد درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه سرمد جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 14 مقاله در زمینه بیمه سرمد استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه سرمد در صنعت بیمه

1. اثر بازاریابی رابطه مند مشتری بر تجدید خرید آنها در میان مشتریان صنعت بیمه، (مطالعه موردی:بیمه سرمد)
2. تاثیر حمایت رییس و همکاران بر فرسودگی عاطفی کارکنان؛ نقش میانجی عدم اطمینان درک شده در دوره پاندمی کرونا مورد مطالعه: شرکت بیمه سرمد
3. بررسی بازاریابی درونی در افزایش میزان بهره وری در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه سرمد استان گلستان)
4. بررسی و رتبه بندی راهکارهای جلوگیری از پرداخت خسارت های غیر واقعی در بیمه درمان (مورد مطالعه: شرکت بیمه سرمد)
5. نقش فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت بیمه سرمد بر اساس مدل جامع بهره وری
6. تعیین مدل تصویر ذهنی از برند بر اساس رفتار شهروندی برند (مطالعه موردی بیمه سرمد)
7. شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در شرکت های بیمه ای و رتبه بندی آنها از طریق تکنیک ویکور و تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت بیمه سرمد)
8. بررسی تاثیر نوآوری خدمات بر جذب و نگهداشت مشتریان: نقش میانجی ارزش و کیفیت خدمات ادراک شده (مورد مطالعه : مشتریان بیمه سرمد در شهر کرمان)
9. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان خدمات الکترونیکی بیمه (مورد مطالعه: بیمه سرمد)
10. اندازه گیری وفاداری مشتریان بر اساس سبک رهبری مدیران، ارزش ویژه برند و خدمات ارائه شده با استفاده از فرایند سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شرکت بیمه سرمد)
11. بررسی تاثیر کیفیت درک شده ، ریسک درک شده و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سرمد استان گیلان
12. بررسی تاثیر ارزش برند بر رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان نسبت به برند شرکت بیمه سرمد استان گیلان
13. بررسی رابطه گردش شغلی و احساس موثر بودن در شعب شرکت بیمه سرمد
14. بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خلاقیت کارکنان در شعب شرکت بیمه سرمد با تاکید سازمان های هولوگرافیک