مقالات بیمه سینا در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه سینا درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه سینا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 23 مقاله در زمینه بیمه سینا استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه سینا در صنعت بیمه

1. بررسی رابطه بین نوآوری خدمات با تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات و وفاداری به برند (مطالعه موردی: شعب بیمه سینا در استان گلستان)
2. ارائه مدل ارزیابی و به کارگیری فناوری های نوین در فرآیندهای بیمه گری (مورد مطالعه: شرکت بیمه سینا)
3. نقش بازاریابی رابطه مند بر ایجاد مزیت رقابتی با میانجیگری رضایتمندی و وفاداری مشتریان در صنعت بیمه (مطالعه موردی مشترریان شرکت بیمه سینا)
4. تاثیر درک از تغییرات محیطی از طریق مشارکت شغلی و تلاشهای مرتبط با کار بر عملکرد فروش و رضایت شغلی در شرکت بیمه سینا حوزه شمال غرب کشور
5. مطالعه تأثیر خلق دانش بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری سبک تصمیم گیری منطقی و سبک تصمیم گیری شهودی (مورد: شرکت بیمه سینا)
6. تأثیر شبکه سازمانی بر رقابت پذیری از طریق یادگیری سازمانی، نوآوری کارمندان و فرآیند نوآوری مورد: شرکت بیمه سینا
7. طراحی مدل ارزیابی رضایت مشتریان با استفاده از مدلهای ذهنی چند بعدی (مطالعه موردی: بیمه سینا)
8. تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت های بیمه با بهره گیری از تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمه سینا و کارآفرین استان یزد)
9. بررسی تاثیر ابعاد روانشناختی استراتژی بازی کاری بر وفاداری مشتریان مورد مطالعه بیمه سینا استان کرمان
10. بررسی تاثیر ابعاد روانشناختی استراتژی بازی کاری بر کیفیت خدمات مورد مطالعه بیمه سینا استان کرمان
11. بررسی تاثیر ابعاد روانشناختی استراتژی بازی کاری بر وفاداری مشتریان (مطالعه بیمه سینا استان کرمان)
12. بررسی تاثیر تبلیغات و ترفیعات فروش بروفاداری نام تجاری (مطالعه موردی : مشتریان شرکت بیمه سینا)
13. امکان سنجی ارایه محصولات بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه رازی، بیمه توسعه، بیمه سینا و بیمه معلم
14. مکان یابی بهینه شعب شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری TOPSIS و SAW (مورد مطالعه شرکت بیمه سینا شهر تهران)
15. عنوان: تاثیرکاهش هزینه های اداری بر عملکرد مالی شرکت های بیمه (بیمه سینا)
16. بررسی عوامل موثر بر عملکرد درآمدی شرکت های بیمه ای در ایران مورد مطالعه بیمه ایران و بیمه سینا
17. بررسی تاثیر تجربه مشتری بر میزان هواداری مشتریان در سازمان های خدماتی (مورد مطالعه : شرکت بیمه سینا)
18. نقش تعدیل کنندگی جذابیت رقبا و هزینه جا به جایی بر رابطه بین قیمت، کیفیت خدمات و رنجش خاطر با قصد رویگردانی مشتریان حقیقی در بخش مسکن بیمه سینا
19. بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر تمایل به پرداخت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل مطالعه ی موردی شرکت بیمه سینا
20. بررسی تاثیر ابعاد برند در صنعت بیمه بر اساس مدل SBV (مطالعه موردی شرکت بیمه سینا)
21. نقش سرمایه فکری در عملکرد سازمانی شرکت بیمه سینا
22. بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر تمایل به پرداخت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل (مطالعه ی موردی شرکت بیمه سینا)
23. تاثیر بازاریابی الکترونیک در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای (مطالعه موردی: بیمه سینا استان کرمانشاه)