مقالات بیمه ما در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه ما درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه ما جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 38 مقاله در زمینه بیمه ما استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه ما در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر شایستگی ممتاز سازمان با نقش میانجی اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمان، مطالعه موردی : بیمه ما
2. ارائه الگویی برای تحلیل روابط بین خلق ارزش ورفتار بیمه شونده و ایجاد وفاداری (بررسی موردی شرکت سهامی بیمه ما)
3. تحلیل روابط بین خلق ارزش ورفتار بیمه شوندگان و ایجاد وفاداری برای آنها (بررسی موردی شرکت سهامی بیمه ما)
4. ارزیابی اثربخشی تبلیغات چاپی مشترک بانک ملت و بیمه ما با استفاده از روش بازاریابی عصب پایه
5. بررسی تاثیر مدیریت بازاریابی شبکه ای بر کیفیت ارائه خدمات و ثبات رفتاری مشتریان در شرکت بیمه ما استان اردبیل
6. سنجش تاثیر تفکر سیستمی و سازمانی بر عملکرد مدیران در شرکت بیمه ما
7. شناسایی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه (موردمطالعه شرکت سهامی بیمه ما)
8. سنجش تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران (مطالعه موردی شرکت بیمه ما)
9. استقرار یادگیری سازمانی ومدیریت دانش درسازمان ها وکمک به بهره وری آنها (بررسی در شرکت سهامی بیمه ما)
10. بررسی نحوه بومی سازی و کاربردی کردن مدل M EFQ با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ما)
11. ارائه مدلی برای محاسبه ذخیره بیمه در شرکت های بیمه ای(مطالعه موردی: شرکت بیمه ما)
12. تاثیر تحلیل مشتری بر عملکرد مالی شرکت بیمه ما
13. بررسی و تعیین تاثیر مولفه های فردی، سودمندی، سهولت استفاده، هزینه، پیچیدگی و ریسک های درک شده از فناوری اطلاعات بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات(مورد مطالعه: بیمه ما)
14. بررسی و تعیین تاثیر مولفه های فردی، سودمندی، سهولت استفاده، هزینه، پیچیدگی و ریسک های درک شده از فناوری اطلاعات بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: بیمه ما)
15. بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر عملکرد برند با نقش واسطه ای اعتماد و رضایت مشتریان شرکت بیمه ما
16. بررسی تاثیر تفکر استراتژیک براثربخشی عملکرد مدیران بازاریابی (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ما)
17. بررسی نقش بیمه نامه و ضمانت نامه های اعتبار صادرات کالا در توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی
18. نگاهی به تحولات شرکت های بیمه مالزی
19. بیمه ماشین آلات صنعتی
20. بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نگهداری مشتریان اصلی در صنعت بیمه(مطالعه موردی: بیمه ما)
21. بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نگهداری مشتریان اصلی در صنعت بیمه مطالعه موردی: بیمه ما
22. تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در قراردادهای بیمه مالکیت معنوی
23. بررسی اثر اعتماد سازمانی بر مدیریت ارتباط با مشتری بانقش میانجی اخلاق حرفه ای کارکنان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: ستاد شرکت بیمه ما)
24. تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان
25. تاثیر شایستگی های محوری بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: نمایندگی های بیمه ملت ایران، استان تهران)
26. بیمه مالکیت فکری: گذار از بیمه نامه های عام و سنتی به بیمه نامه های خاص و نوین
27. بررسی تاثیر هوش هیجانی مدیران بر نتایج کار پرسنل بیمه ما
28. موانع خدمت رسانی الکترونیک در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه ما )
29. تعاملات مشتری با مشتری: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی ابعادفرایندی ارتباط با مشتریان بر تعاملات مشتری با یکدیگر (مطالعه موردی شرکت بیمه ما)
30. ارزیابی وپیش بینی کارایی میزهای بانک بیمه بااستفاده ازمدلهای تحلیل پوششی داده هاشبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی:میزهای بانک بیمه بانک ملت و شرکت بیمه ما
31. تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد شرکت های بیمه با در نظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان عامل تعدیلگر ( مطالعه موردی نمایندگی های بیمه ما استان اصفهان)
32. بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نگهداری مشتری در صنعت بیمه ( مطالعه موردی: شرکت بیمه ما )
33. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان به برند شرکت سهامی عام بیمه ما
34. بررسی تاثیر هوش و بهزیستی معنوی بر وفاداری سازمانی مطالعه موردی : کارکنان بیمه ما شمالغرب کشور
35. بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر جذب و نگهداری مشتریان بر اساس نظریه های نشانه شناسی (مطالعه موردی شرکت بیمه ما)
36. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان با استفاده از مدل دنیسون (مطالعه موردی : نمایندگیهای شرکت بیمه ما)
37. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان با استفاده از مدل دنیسون (مطالعه موردی : نمایندگیهای شرکت بیمه ما)
38. ارزیابی عملکرد شعب بیمه ما با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA