مقالات بیمه ملت در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه ملت درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه ملت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 55 مقاله در زمینه بیمه ملت استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه ملت در صنعت بیمه

1. بررسی نقش تفکر انتقادی و جامعه پذیری سازمانی بر سواد اطلاعاتی در شرکت های بیمه ملت در استان فارس
2. پیش بینی وقوع تقلب در بیمه های بدنه اتومبیل با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری (مطالعه موردی: بیمه ملت)
3. روشی برای شناسایی افراد پرریسک در پوشش های درمانی بیمه های تکمیلی (بیمه ملت)
4. ارائه مدلی سیستماتیک به منظور مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از جریانات نقدی با تکیه بر فناوری هوش تجاری (مطالعه موردی بیمه ملت)
5. پیش بینی ریسک مشتریان در محصولات زندگی شرکت بیمه ملت با استفاده از الگوریتم خوشه بندی k-prototype
6. تاثیر سرمایه روانشناختی مثبت مدیران بر بهبود عملکرد کارکنان: مطالعهای در شرکت بیمه ملت شهر تهران
7. ارائه الگوی بلوغ تحول دیجیتال بیمه ملت به روش فراترکیب
8. بررسی میزان تاثیر مولفه های نوآوری باز خدماتی، به منظور پیاده سازی آن در صنعت بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)
9. نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند۱ (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت)
10. پیش بینی تاثیر بیماری همه گیر کووید- ۱۹ بر مجموع خسارت های بیمه درمان تکمیلی گروهی در شرکت بیمه ملت
11. ارزیابی اثربخشی پروژه های IT در بیمه ملت با استفاده از Fuzzy AHP
12. تاثیر برند کارفرما بر جذب و نگهداشت نیروی انسانی بیمه ملت
13. ارزیابی عملکرد بیمه ملت با استفاده از کارت امتیازی متوازن
14. بررسی تاثیر ، سهولت ،لذت و امنیت ادارکی از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداخت ها در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه : پرداخت های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ملت)
15. بررسی تاثیر اعتماد برند، اثر برند و کیفیت برند بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی وفاداری نگرشی در شرکت بیمه ملت
16. تاثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)
17. تجزیه و تحلیل تفاوت ادراک سازمان و مشتریان از کیفیت خدمات (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)
18. کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن ( در رشته بیمه اتومبیل)
19. بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی پورتر بر عملکرد شرکت های بیمه البرز و ملت در شهر مشهد
20. بررسی نقش واسطه ای رضایتمندی از خدمات در تاثیر ابعاد عدالت ادراک شده بر نیات رفتاری مشتریان در شرکت بیمه ملت استان گلستان
21. تاثیر خدمات پس از فروش شرکت بیمه ملت بر میزان رضایت مشتریان این شرکت
22. بررسی رابطه دلبستگی شغلی با فرسودگی شغلی شرکت های بیمه معلم وملت در استان یزد
23. بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمان ها بر نقش میانجی جهت گیری کارآفرینانه (مورد مطالعاتی ستاد بیمه ملت و بانک تجارت) شهر تهران
24. مدیریت جهانی با رویکرد جدید
25. بررسی تاثیر هوش زمانی بر مشتری گرایی از دیدگاه مدیران ذر شرکت های بیمه ای
26. ارایه مدل فرآیندی توسعه محصول جدید در صنعت بیمه عمر کشور (مطالعه موردی: شرکت بیمه ملت)
27. تاثیر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه خصوصی بر ترجیح خرید مشتریان (مطالعه موردی شرکت های بیمه پارسیان، بیمه ملت و بیمه البرز در شهر تبریز)
28. بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای بیمه های زندگی و سرمایه گذاری در بین مشتریان شرکت بیمه ملت
29. واکاوی پدیده به گزینی در قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل راننده محور؛ مطالعه موردی شرکت بیمه ملت
30. تاثیر شایستگی های محوری بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: نمایندگی های بیمه ملت ایران، استان تهران)
31. تبیین نقش تناسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و محیط کسب و کار در موفقیت سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر رقابت پذیری موردمطالعه :بیمه ملت استان تهران
32. تاثیر باورها و ایده های اسلامی بر چشم انداز و گرایش خرید بیمه عمر (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه ملت شهر تهران)
33. اثر باورها و عقاید اسلامی بر نگرش و تمایل خرید بیمه عمر (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه ملت شهر تهران)
34. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان شرکت های برون سپار بیمه ملت
35. بررسی تاثیر برون سپاری پرداخت خسارات بیمه اتومبیل درشرکت بیمه ملت بر رضایت مشتری
36. تاثیر توانمندسازی مشتریان بر موفقیت خدمات الکترونیک (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)
37. بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد شرکت های بیمه کارآفرین، بیمه ملت و بیمه دی در استان همدان
38. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود و توسعه انگیزش شغلی در کارکنان شعب بیمه ملت
39. بررسی رابطه بازارگرایی بر عملکرد مالی شرکت بیمه ملت اهواز
40. تاثیر ویژگی های شخصیت مصرف کننده و ابعاد آن بر سبک خرید مشتریان شرکت بیمه ملت
41. تأثیر بازاریابی رابطه محور بر ارزش ویژه برند شرکت بیمه ملت
42. بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدیریت دانش دربیمه ملت
43. تبیین نقش دانش سرمایه های انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار: مطالعه موردی شرکت بیمه ملت
44. بررسی میزان مشتری محور بودن بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM در صنعت بیمه(مطالعه موردی:شرکت بیمه ملت)
45. شناسایی عوامل مؤثر بر ادعای دروغین بیمه گذاران در رشته بیمه اتومبیل (مطالعه موردی: شرکت بیمه ملت)
46. ارزیابی سطح توانمندی فناورانه صنعت بیمه (مطالعه موردی : شرکت بیمه ملت)
47. ارزیابی مدیریت نوآوری در صنعت بیمه مطالعه موردی : شرکت بیمه ملت
48. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر و پس انداز (مطالعه موردی: شرکت بیمه ملت)
49. رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی با عملکرد نوآوری(مورد مطالعه بیمه ملت)
50. پیادهسازی خودکنترلی در سازمان با رویکرد مدیریت اسلامی در شرکت بیمه ملت
51. داده کاوی موانع و محدودیت های اجرای بازاریابی رابطه مند:مطالعه موردی (بیمه ملت)
52. بررسی تأثیر ویژگیهای تیمی متشکل از مدیران و مشاوران عالی بر تصمیم گیری استراتژیک (مورد مطالعه – شرکت بیمه ملت)
53. بررسی تاثیر طراحی سازمان های فرایند محور بر عملکرد شعب بیمه ملت
54. تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر وفاداری مشتریان به نام تجاری در بیمه ملت در مشهد
55. بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتریمطالعه موردی: بیمه ملت