مقالات مدیریت بحران در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات مدیریت بحران درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه مدیریت بحران جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 4,803 مقاله در زمینه مدیریت بحران استخراج شده است.

لیست مقالات مدیریت بحران در مدیریت بحران

1. ارائه تجربه موفق مدیریت وقایع گود برداری پروژه کلینیک درمانی میدان مقدم (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۷ تهران)
2. تبیین راهکارها و نتایج حاصل از سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی در حوزهمدیریت بحران بلاهای طبیعی
3. تبیین مفهوم ادراک خطر و کاربست آن در شهرسازی
4. نقش جنگ بیولوژیک و هوش مصنوعی درمدیریت بحران
5. نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی شهری
6. تحلیلی بر شاخص های تخلیه اضطراری شهر ها در هنگام بحران
7. مکانیابی پناهگاه های موقت پس از زلزله در سکونتگاه های شهری، (مطالعه موردی: منطقه هفت شهر مشهد)
8. برسی شیوه های حمله بیوتروریستی از گذشته تاکنون
9. پیش بینی مدیریت بحران بر اساس تاب آوری و تنظیم شناخت هیجانی: مطالعه موردی فدراسیون ورزش جانبازان و معلولان
10. نقش مدیریت بحران در سازمان دهی و ایجاد مکان های اسکان موقت در کاهش اثرات سوانح وبلایای طبیعی
11. طراحی سازوکار اجرایی شدن مدیریت بحران قطعی برق تابستان در شبکه های توزیع برق منطقه شمال خوزستان
12. سیاست های مدیریت بحران و راهکارهای تعدیل آسیب پذیری در سطوح مختلف ملی و منطقه ای
13. نظارت و کنترل دوره ای بر مقاوم سازی ساختمان با تاکید بر مدیریت بحران زلزله
14. اهمیت آموزش و مشارکت عمومی در مدیریت بحران آتش سوزی در ساختمان بلند مرتبه
15. تاثیر برنامه ریزی در مدیریت بحران شهرداری تهران و ارائه راهکارها و روش ها
16. مدیریت بحران زلزله در نواحی حساس و استراتژیک شهری (مورد مطالعه موردی شهر قزوین)
17. بررسی تاثیرات اجتماعی مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی
18. نقش شهرداری ها در کنترل مدیریت بحران بلاهای طبیعی (مطالعه موردی: شهرداری منجیل)
19. تولید خودکار یک سیستم چندعاملی برای مدیریت بحران به روش مدل رانده
20. ساماندهی ایستگاه های آتش نشانی بر پایه مدیریت بحران
21. مدیریت بحران در پروژه های معدنی
22. مدیریت بحران در سازمانهای اداری
23. مدیریت بحران زلزله در ژاپن
24. Analysis of safety parameters in the selection of optimal routes for Search and Rescue (case study: ۱۳ Aban neighborhood of Tehran)
25. Analysis and Assessment of Vulnerability factors in the city against Earthquake (Case Study: Tehran district ۴
26. شناسایی عوامل موثر بر پویایی مدل کسب وکار متاثر از همه گیری کووید-۱۹ در شرکت های دانش بنیان نوپا
27. Investigation the factors affecting the effectiveness of rescue & relief teams to respond to the crisis in Ilam province
28. آنالیز یا تجزیه و تحلیل داده ها در رسانه های اجتماعی
29. Modeling to determine the optimal accessible route to the areas affected by earthquake (Case study: Bahmani region in Bushehr city)
30. Locating multi-purpose urban spaces in crisis by using weighted overlap index (case study: Kermanshah city)
31. Designing a community-based preparedness model of Iranian medical sciences universities for providing earthquake victims with healthcare services
32. Designing a Community-based Preparedness Model of Iranian Medical Sciences Universities for Providing Earthquake Victims with Healthcare Services
33. مدیریت جامعه محور بحران وضرورت آن دربرنامه ریزی شهری باتاکیدی بر مقابله با سیلابهای شهری در بهشهر
34. Evaluation the Course of
35. The importance of the role of Islamic Republic of Iran Red Crescent society in deal with natural disasters & events in crisis management
36. Evaluation the Effectiveness of Crisis Management Workshop Training Kerman province-۲۰۰۹
37. نقش تاکتیک های جنگ نرم در بحران های اقتصادی
38. The Analysis of Spatial Performance of Communication Network for relief after an Earthquake, case study: Baghmishe Town in Tabriz
39. بحران سازی رسانه ای در مدیریت «جریان بیداری اسلامی بحرین»: تحلیل گفتمان سرمقاله های «اخبار الخلیج»، «الشرق الاوسط» و «نیویورک تایمز»
40. The Effect of on the job training of crisis management course on managers
41. Crisis Management in Faulting and Earthquake(Case Study: Silakhor plain
42. Evaluation of effective factors in site selection of temporary housing after earthquake by using GIS and AHP technique (Case study: Kerman ۴th district)
43. ارزیابی مولفه های موثر تاب آوری اجتماعی سکونتگاه های روستایی در شرایط بحرانی
44. ارزیابی مولفه های موثر تاب آوری اجتماعی سکونتگاه های روستایی در شرایط بحرانی
45. کنترل پوشش توزیع شده سیستم چند عامله در یک منطقه بحران زده و مکانیابی اهداف ساکن احتمالی موجود در منطقه
46. Vulnerability of A Military Hospital Against Earthquake in Tehran based on Personnel View and Non-Structural Components
47. اولویت بندی روش های پایدارسازی متداول گودبرداری های شهری به روش AHP ، گامی به سو ی مدیریت بحرا ن در ساخت وسازهای شهری
48. The impact of knowledge management components on passive defense
49. نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت بحرانهای ناشی از جنگ نرم
50. نقش مدیریت رسانه های اجتماعی بر جهت دهی افکار عمومی در هنگام وقوع بحران
51. The study of intersectoral interactions in the event of oil spills in Zayanderud River (a case study)
52. Research priorities of disasters management in Kerman province
53. Studying the managers’ viewpoint of East Azerbaijan provinces in ۲۰۱۲ and branches about relief operation of Red Crescent society
54. توسعه یک مدل دو هدفه مکان یابی- مسیریابی ظرفیت دار سبز تحت شرایط بحران و ارزش زمانی پول
55. ارزیابی خطر زلزله و مکان یابی پایگاههای پشتیبان بحران با استفاده از GIS نمونه موردی: منطقه ۸ شیراز
56. ارائه ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری
57. کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر آتش سوزی در خوابگاه های دانشجویی
58. مدلسازی مسئله مکانیابی و تخصیص در شرایط بحران زلزله و حل آن به وسیله الگوریتم های فراابتکاری
59. Study of Zanjan Rehabilitation Preparedness in Unexpected Disasters in ۲۰۰۹
60. A comparative review of Bam earthquake news in Hamshahri & Etela’at Newspapers
61. کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله
62. مکان یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران
63. مرور مدلها و استانداردهای مقابله با بحرانهای سازمانی؛ پیشنهادهایی برای سنجش میزان آمادگی شرکتهای نفتی برای مقابله با بحرانهای کسب وکار
64. بررسی میزان آمادگی شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در مقابله بابحرانهای کسب و کار (مطالعه موردی: یکی از هلدینگهای نفتی کشور)
65. The analysis of preparedness for governmental organizations dealing with natural disasters in Rasht city by using SWOT model
66. The study of school preparedness in earthquake (Studying of high school in Shiraz city)
67. روش طرح ریزی EMERGENCY RESPONSE PLAN (واکنش در شرایط اضطراری) (Strategic ERP ) در پست برق؛ مطالعه موردی: پست برق کارخانه فروآلیاژ کاویان - ساوه
68. مدل سازی پویای برخی سیاست های مدیریتی در تخلیه اضطراری
69. Design Patterns in the Crisis Management Shohada hospital
70. نقش سازمانهای مردمی(موسسه های عام المنفعه)در جبران خسارت پس از سوانح در ایران
71. مسئله طراحی شبکه امداد: رویکرد بهینه سازی استوار توزیعی
72. تاب آوری شهری در دوران کرونا و پساکرونا
73. بررسی و ارزیابی تاثیر الگوهای اسکان مجدد بر تغییرات سرمایه ی اجتماعی در روستاهای زلزله زده مطالعه ی موردی: روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان
74. The Situation of Disaster Management in Accreditation National Model of Hospital performance
75. The analysis of the effects of knowledge sharing infrastructures on improving the quality of crisis management operation via organizational learning (case study: Isfahan Red Crescent Society)
76. Disaster management in order to offset losses caused by the earthquake
77. تحلیل فضایی و پهنه بندی تاب آوری شهری مطالعه موردی: شهر آق قلا
78. مکان یابی مکان اسکان موقت در زمان بحران با تاکید بر زلزله (نمونه مطالعاتی: منطقه شش شهرداری شیراز)
79. بهینه سازی تخصیص منابع آب به یگانهای امدادی برای آب رسانی به افراد آسیب دیده در بحران با استفاده از الگوریتم اصلاح شده ژنتیک با استفاده از داده های حقیقی منابع آب
80. شناسایی محله های آسیب پذیر شهری از نظر اتفاقات شبکه ی آب مطالعه ی موردی: شهر اردبیل
81. ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پاکسازی آوار در فاز پاسخ به بحران
82. بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی
83. پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها
84. بهینه سازی حرکت سرویس رسانهای فرودگاهی در شرایط اضطراری
85. کاربرد چارچوب DPSIR و قابلیت آن در سیاست گذاری های زیست محیطی تهران پس از وقوع زلزله
86. الگوهای رفتاری در بحران
87. ارزیابی روش سریع آب گرفتگی شهری مبتنی بر عوارض زمین: عمق، سطح و حجم آب گرفتگی
88. مقاوم سازی و بهسازی ساختمان در برابر مخاطرات و بحران آتش سوزی
89. ارزیابی میزان تاب آوری بافت تاریخی شهر کرمان در برابر زلزله و ارائه راهبردهای ارتقا آن
90. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر کاهش پیامدهای بحران ویروس کرونا در سازمان های دولتی به روش SEM (مطالعه موردی: شهرداری شهر کاشمر)
91. بررسی مدیریت و روش کاهش مشکلات سازه های بلندمرتبه شهر تهران
92. ارائه ی مدلی برای خطر آتش سوزی در بوستان ملی گلستان
93. مدیریت کسب وکار در دوره بحران: عوامل، چالش ها و راهبردها (مطالعه صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا)
94. شناسایی موانع پیش روی روابط عمومی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت در مدیریت اخبار بحرانهای فنی
95. مدلی برای بلوغ دولت الکترونیک ۲.۰: با تمرکز برکشورهای در حال توسعه
96. نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تاب آوری کالبدی- فضایی مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان
97. ضرورت تدوین آموزش دوره ای در سازمان های آتش نشانی
98. تحلیل بحران روابط ایران و عربستان براساس ترکیب نظریه رئالیسم تهاجمی و مدل مایکل برچر
99. بررسی وضعیت پایداری گنجینه ها و سازه های تاریخی آب و پتانسیل تولید وبازتولید بحران در شهرهای استان مازندرانمطالعه موردی : بند تاریخی عباس آباد بهشهر
100. Study of Crisis Management Performance in Bampoor Flood