مقالات ذرت در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات ذرت درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه ذرت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 7,620 مقاله در زمینه ذرت استخراج شده است.

لیست مقالات ذرت در کشاورزی

1. تعیین مناسب ترین نظام تناوب زراعی برای منطقه اهواز
2. آثار تنش کم آبی در مرحله زایشی بر ارقام مختلف سورگوم علوفه ای
3. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´۳ ژنوم
4. مقایسه بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی پوتی ویروس های گیاهان تیره غلات در ایران
5. ارزیابی بازده کاربرد و بهره وری سامانه های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه
6. بررسی و شناسایی تراریخته ها در روغن های خوراکی
7. شبیه سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP
8. ارزیابی سامانه های آبیاری قطره ای و بارانی از لحاظ شاخص های اقتصادی بهره وری آب در جنوب فرانسه
9. کنترل شوری و تلفات نیترات در زهاب تحت مدیریت سطح ایستابی
10. بررسی ترجیح میزبانی و تاثیر سطوح مختلف جمعیت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی
11. گوارش پذیری مواد مغذی، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین
12. تاثیر نشاسته های اصلاح شده بر خواص رئولوژیکی سس کچاپ
13. بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی
14. تاثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب یونی در شاخسار سورگوم *
15. استخراج سلولز از ضایعات کشاورزی بدون استفاده از حلالهای آلی
16. اثر ریزگرد نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر سه گونه زراعی راهبردی آذربایجان
17. بررسی آزمایشگاهی و گل خانه ای تاثیر منابع و مقادیر کودهای آلی بر زیست فراهمی مس و روی در خاک
18. اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل های AOGCM
19. بررسی بیماری زایی و تعیین تیپ آمیزشی در جدایه های قارچ Fusarium proliferatum
20. مروری بر نقش و اهمیت کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، عناصر ماکرو و میکرو در گیاهان
21. اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره های ماده بلوچی
22. فرآورده های حجیم شده غلات: مطالعه موردی بررسی تولید پاپکورن
23. شبیه سازی اثر بلند مدت آبیاری نواری سطحی و زیرسطحی بر توزیع نمک با مدل HYDRUS-۲D
24. فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان
25. اندازه گیری و تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید ارقام مختلف برنج در ایران
26. تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره های با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی در دوره ۲۴ –۱ روزگی
27. ارزیابی اثرات اختاط در مخزن عل فک ش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv( ( در ذرت). )Zea mays L
28. تاثیر استفاده از افزودنی های باکتریایی و اسانس رزماری، رازیانه و زنیان بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی
29. بررسی سطوح مختلف کادمیم و گوگرد بر عملکرد و غلظت کادمیم و برخی عناصر کم مصرف در برگ و ریشه ذرت (.Zea Mays L) در شرایط گلخانه ای
30. استفاده از دانه کلزا به عنوان منبع چربی در جیره های بر پایه ذرت و جو بر پاسخ های عملکردی و متابولیکی بز نژاد مهابادی در اوایل شیردهی
31. تاثیر کاربرد قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه با برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و ترکیبات فنلی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی
32. اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (L. Zea mays) در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)
33. اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین
34. ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی و تغییر بعضی خصوصیات شیمیایی در خاک تیمار شده با کمپوست و ورمی کمپوست تحت کشت ذرت
35. اثرات تنش خشکی ، مقادیر فسفر و روی بر توزیع عمودی سطح برگ نفوذ نور در سایه انداز و رابطه آنها با عملکرد دانه ذرت (zea mays .L)
36. اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته در شرایط مختلف رطوبتی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ در خوزستان
37. اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) بر عملکرد دانه آن ها و کنترل علف های هرز
38. تاثیر تراکم بوته و تعداد و مراحل وجین علف های هرز بر عمل کرد دانه ذرت ). Zea mays L ( و وزن خشک علف های هرز در کرمان
39. مطالعه قابلیت ترکیب پذیری و برآورد اثرات ژن در برخی صفات لاین های اینبرد ذرت شیرین (var saccarata Zea mays L.) به روش تلاقی لاین × تستر
40. بررسی فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی سه علوفه یونجه، کاه گندم و سیلاژ ذرت با استفاده از سیستم نورفور
41. تاثیر کاربرد مایه تلقیح ازتو باکتر و قارچ میکوریزی بر جذب برخی عناصر معدنی توسط ذرت علوفه ای (رقم سینگل کراس ۷۰۴) در سطوح مختلف فسفر
42. اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی
43. مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ژنوتیپ های ذرت به روش اثرات اصلی جمع پذیر و اثرات متقابل ضرب پذیر و روش GGE بای پلات
44. اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف خیساب ذرت فرآوری شده بر عملکرد رشد، فراسنجه های شکمبه ای و مشتقات پورینی بره های لری بختیاری
45. اثر سطوح روی، همزیستی میکوریز آربوسکولار و دو نوع ماده آلی بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف گیاه ذرت در یک خاک آهکی
46. بررسی فعالیت ضدکپکی باکتری های لاکتیک اسید جدا شده از خمیرهای سورگوم، ذرت و جو علیه کپک های Aspergillus flavus، Penicillium expansum و Rhizopus coriniformis
47. بررسی فعالیت ضدکپکی باکتری های لاکتیک اسید جدا شده از خمیرهای سورگوم، ذرت و جو علیه کپک های Aspergillus flavus، Penicillium expansum و Rhizopus coriniformis
48. بهینه سازی کیک مافین با استفاده از جایگزینی شکر با استویا-اریتریتول و شربت ذرت و غنی سازی آن با پودر کدو تنبل-پری بیوتیک
49. بررسی امکان اختلاط علف کش های اولتیما (نیکوسولفورون+ ریم سولفورون) و برومایسید ام آ (بروموکسینیل+ ام سی پی آ) در کنترل علف های هرز ذرت
50. بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی در بره های نر پرواری
51. اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، اسمولیت های سازگار، محتوی نسبی آب و عملکرد ذرت بچه (رقم پشن)
52. تاثیر مدیریت شیمیایی و تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد و جمعیت علف های هرز ذرت دانه ای در شمال خوزستان
53. تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه فرنگی
54. تولید سوهان پولکی رژیمی برای بیماران سلیاکی و دیابتی با جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت و جایگزینی کامل آرد گندم با آرد برنج- ذرت
55. بررسی و ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی متوسط(MDF) ساخته شده ازمخلوط الیاف ساقه ذرت و گونه های چوبی
56. اثر تنش خشکی، کود شیمیایی نیتروژن و کود آلی بر قرائت کلروفیل متر، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴
57. اثر مصرف توام کود زیستی بارور-۲ و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays) رقم سینگل کراس ۷۰۴
58. تاثیر نسبت اخلاط و تاریخ کاشت بر روی عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه در کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه اهواز
59. بررسی زمان کشت و کشت مخلوط بر خصوصیات رویشی و زایشی لوبیا ی معمولی ) )Phaseolus vulgaris و عملکرد بیولوژیکی ذرت علوفه ای ) )Zea mays
60. تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجاله های سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روش های شیمیایی و بیولوژیکی
61. ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپید بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت - کنجاله سویا در جوجه های گوشتی
62. تخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی- زیستی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری بر اساس نشانگر چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP)
63. مقایسه میزان مصرف آب ذرت سیلوئی SC۷۰۴ (Zea mays var. Indentata) در دو روش آبیاری شیاری معمولی مرسوم و شیاری موجی در منطقه اقلید
64. تحلیل اقتصادی اثر سطوح آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل کراس ۷۰۴
65. بررسی اثر کود کندرها، باگاس و بیوچار نیشکر بر عملکرد، بهره وری مصرف آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت تابستانه در اهواز
66. بررسی برخی شاخص های رقابتی و کیفی علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط ذرت با ماشک گلخوشه ای، لوبیا، گاودانه و شبدر برسیم
67. ارزیابی واکنش لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) به تنش گرما در شرایط خوزستان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
68. اثر دوره های کنترل علف های هرز بر ساختار و توزیع سطح برگ در لایه های مختلف پوشش گیاهی ذرت (Zea mays L.)
69. اثر تراکم بوته و نسبت اختلاط بر عملکرد کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L. var Saccharata) و ماش سبز(Vigna radiata L.)
70. بررسی اثر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت و آنزیم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
71. مطالعه نوع اثرات ژنی و برآورد روابط همبستگی بین صفات مورفولوژیکی و تحمل به بیماری سیاهک معمولی (Ustilago maydis) ذرت (Zae mays L.)
72. اثر اسانس های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی
73. کارایی علف کش پیش آمیخته جدید دای کمبا+مزوتریون+نیکوسولفورون در کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع ذرت (.Zea mays L) استان فارس
74. اثر مقادیر نیتروژن و تنش قطع آب در مرحله رویشی و زایشی بر محدودیت مبداء، کلروفیل برگ و عملکرد دانه ذرت هیبرید Sc۷۰۴
75. اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه های گوشتی
76. اثرات سطوح مختلف مکمل های معدنی و ویتامینی بر عملکرد مرغ های تخم گذار با جیره های بر پایه ی گندم و ذرت
77. فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در اثر محلول پاشی تنظیم کننده های رشد در شرایط تنش خشکی در ذرت KSC ۷۰۴
78. پاسخ عمل کرد و اجزای عمل کرد ذرت ). Zea mays L ( به کاربرد سه ساله کمپوست های ساده و غنی شده زباله شهری
79. بررسی تاثیر خوراندن روغن ذرت به همراه کاربرد سیدر در گاوهای شیری مبتلا به آنستروس بعداززایمانی برروی میزان بروز فحلی در آنها
80. اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی
81. ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد
82. تاثیر قارچ کش های سیستمیک و تماسی بر همزیستی قارچ میکوریزی Rhizophagus irregularis و صفات رویشی در دو گیاه گندم و ذرت
83. اثر آللوپاتی مقادیر و سنین مختلف بقایای گیاه آفتاب گردان (Helianthus annuus L.) بر سبز شدن و رشد ذرت (Zea mays L.)
84. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد علوفه سیلویی در گروه های مختلف زودرسی ذرت (پس از برداشت گندم)
85. اثرات اصلی خاک فسفات، گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر شاخص های عملکرد محصول ذرت و اثرات باقیمانده آن بر عملکرد محصول جو
86. اثر مدیریت طولانی مدت بقایا، خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) و ویژگی های خاک
87. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت به عنوان کشت دوم در خرم آباد
88. ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در کشت دوگانه با گیاهان زراعی پاییزه در شرایط معتدل خرم آباد
89. اثر الگوی کاشت و مصرف علف کش بر جمعیت علف های هرز، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب ذرت سینگل کراس ۷۰۴
90. اثر میان مدت تناوب های زراعی بر عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) و گندم (Triticum aestivum L.) و ویژگی های خاک
91. تاثیر تراکم بوته و تنش خشکی در مرحله رشد رویشی بر عملکرد ،اجزای عملکرد وکارایی استفاده از آب در ذرت دانه ای
92. تولید شیرینی مسقطی رژیمی دیابتی حاوی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به کمک جایگزینی شکر با استویوزید- ایزومالت و نشاسته گندم با نشاسته ذرت
93. تاثیر برگ زدایی بر مبنای موقعیت برگ و ازت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات جوانه-زنی بذر های تولید شده ذرت
94. جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت
95. بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای و تراکم وتنوع علفهای هرز در شرایط اقلیمی دهلران
96. تاثیر تراکم بوته و محل کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزاءعملکرد دو رقم ذرت شیرین (Zea mays. L var. Saccharata)
97. بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر روی صفات مورفولوژیکی، پروتئین دانه و کارایی مصرف آب دو هیبرید ذرت میان رس در شرایط مزرعه
98. مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای تحت روش های مختلف کوددهی نیتروژن
99. جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئین ذرت و تاثیر آن بر رشد، بازماندگی و ترکیب بدن تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)
100. تاثیر کم آبیاری ذرت دانه ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب