Esfarayen

12کنفرانس
833سند علمی
4مرکز علمی
28پژوهشگر
شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در رتبه 57 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 17 مقاله برای شهرداری اسفراین منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اسفراین در تهیه و انتشار 20 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی