Khalkhal

1کنفرانس
893سند علمی
3مرکز علمی
17پژوهشگر

شهرداری خلخال در رتبه 291 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 0 مقاله برای شهرداری خلخال منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری خلخال در تهیه و انتشار 0 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی