آقای مهندس Majid Fattahi

Engineer Majid Fattahi

دانشجوی ارشد دانشگاه کردستان

Researcher ID: (106910)

3
2